Roşia Montană / Verespatak / Goldbach

Judet Alba

Hornická aglomerace v severovýchodní části Muntii Metaliferi v údolí říčky Valea Roşiei (Červený potok – pojmenován podle červených usazenin způsobených důlními vodami). Jedno z nejstarších míst těžby zlata v Evropě, zároveň největší a nejznámější naleziště makroskopického zlata v Evropě. Město Alburnus Maior zde bylo založeno někdy po roce 106 Římany právě kvůli těžbě zlata (je však pravděpodobné, že zlato ze zdejších ložisek těžili před nimi již Dákové, z náplavů bylo těženo snad již v době bronzové). První výslovná zmínka o něm pochází z roku 131 (na jedné ze zde nalezených voskovaných tabulek). Alburnus Maior mělo údajně ležet někde jižně od „dolního města“ na úpatí vrchu Cetate, žádné vykopávky se nám však v těchto místech nepodařilo najít. Těžba zlata probíhá v okolí Rosia Montany fakticky až do současnosti, velký rozvoj zejména v 17. – 19. stol. Koncem 15. stol. se obec stala svobodným městem s právem volby hornických a hutních mistrů, správně však spadající pod nedaleký Abrud. Teprve roku 1525 vzniklo latinské pojmenování „rubeo flemine“, koncem 16. stol. maďarské pojmenování Verespak a v průběhu 18. stol. i rumunská verze jména (v dnešním tvaru oficiálně od roku 1856 po odloučení od Abrudu). Převážná část dnešní zástavby z 18. a 19. stol. (řada domů památkově chráněných). V současné době řada budov ve městě postupně skupována kanadskou firmou Gabriel Recources (respektive jí ovládaným konsorciem Rosia Montana Gold Corporation), která má záměr otevřít zde ohromný povrchový důl na těžbu zlata, který by pohltil větší část města i historická kutiska v okolí. Proti záměru je silný odpor řady místních obyvatel i mezinárodních organizací (nejen pro vlastní devastaci historicky nesmírně cenného území, ale i pro plánovanou vysoce nebezpečnou technologii loužení kianidem).

Historické jádro města, zachovávající více méně podobu ze 17. stol., leží v nejhořejší části údolí, mezi vrchy Cirnic a Rotundu. Je rozloženo kolem náměstí, kterému vévodí zřícenina kdysi honosného hornického muzea. V této části města je soustředěno nejvíce historických památek, stojí zde i tři z pěti rosiamontanských kostelů - unitářský a římskokatolický z 18. stol. a reformovaný z 19. stol.

     

Druhé – správní – centrum leží níže v údolí, mezi vrchy Cetate a Orlea západně od historického jádra. Zde se nalézá mimo jiné místní radnice s pamětní deskou, připomínající 1900 výročí poslední bitvy mezi dáckým králem Decebalem a římským císařem Trajánem (totožné desky umístěny na všech místech župy Alba, spojených s dáckou a  římskou historií), ale také několik paneláků, připomínající nedávné doby socialistického hornictví. Několik zajímavých dřevěných křížů.

  

Součástí „dolního centra“ i zbývající dva kostely. U kostela „Adormirea Maicii Domnului” (blíže centru) zbytky hřbitova, mimo jiné se zajímavými velkými kamennými kříži.

    

V prostoru mezi dolním a horním centrem převážně roztroušená zástavba vesnického charakteru, dnes již z dobré poloviny vykoupena těžařskou společností, opuštěná a pustnoucí. Pomník padlým v 1. světové válce, při něm pěkný kamenný malovaný kříž.

         

Roztroušené osídlení ve svazích severně od města dnes již téměř zaniklé – pouze zříceniny jednotlivých usedlostí, obklopené pastvinami. U jednoho ze statků krásný kamenný kříž. Na návrší mimo vlastní aglomeraci drobný zpustlý hřbitůvek.

K Rosia Montaně patří i další samoty a skupiny budov níže v údolí až k bývalému nádraží na zrušené úzkokolejné trati Turda – Abrud při silnici z Campeni do Abrudu. V části zvané Ignatesti v dolní části údolí při mostě přes potok pěkný kamenný kříž. Výše v údolí bývalé nákladní nádraží na odbočce trati ke zdejším dolům se zachovaným kolejištěm. Proti němu při silnici hornický kříž.

  

Hornický skanzen se nachází v areálu průmyslového závodu na severní straně „náměstí“ dolního centra města. Jeho jádrem je cca 400 m zpřístupněných starých štol, převážně římského původu ze 2. – 3. stol. (s klasickým lichoběžníkovým profilem), z menší části i novověkých štol (nepravidelného profilu), patřících k těžebnímu revíru Orlea (Berg). Portál, kterým se dnes do podzemí vstupuje, novodobý. Na něm opis textu z voskované římské tabulky s první zmínkou o Alburnus Maior (a jeho překlad do rumunštiny). Před vstupem do štoly malá expozice středověkých i současných zařízení na úpravu zlaté rudy a též lapidárium římských náhrobních stél, vykopaných v okolí. Skanzen doplňuje malá expozice ve správní budově, zahrnující unikátní černobílé fotografie zdejší těžby, něco málo kamenů a hornických artefaktů a model dvojvrší Cetate – Cirnic.

                

Web:

http://www.primariarosiamontana.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Roşia_Montană,_Alba

http://www.sate-comune.ro/comuna_Rosia-Montana.htm

http://www.mnir.ro/cercetare/santiere/rosia/descoperiri.htm

http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Rosia_Montana_r.htm (též anglicky)

http://www.karpatenwilli.com/apuseni/romont.htm (německy)

http://www.geocities.com/liciniu/rosia_montana/ (též anglicky a francouzky)

http://www.turismalba.ro/index.php?el=localitate-57&er=harta

http://rosiamontana.org

http://www.drumulaurului.ro

http://www.greenpeace.ro/articol.php?aID=19

http://www.earthworksaction.org/rosiamontana.cfm

http://www.pbase.com/mamazmeilor/rosia_montana

http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20041105 (německy)

http://rumunsko.hynna.net/denik/3.php (česky)

http://www.rmgc.ro (též anglicky)

http://www.datametallogenica.com/pages/minidisc/html/rosiamontana-mapsect/page.html

http://www.geo.u-szeged.hu/~bodis/gis/verespatak/

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/rosiamontana-info.htm (německy)

Podrobné informace o historii těžby zlata v rosiamontanském revíru naleznete v publikaci Petra Pauliše a Martina Beneše Rudní ložiska a mineralogická naleziště Rumunského Sedmihradska (nakladatelství Kutna Kutná Hora 2005)

Ke stažení v jpg: schéma města

Okolí:

Historická kutiska Orlea, Jig, Cetate a Cirnic. V sousedním údolí ves Corna. Umělá jezera jako zdroj vody pro těžební činnost – severně od města Taul Tarina, severovýchodně Taul Mare (největší), jihovýchodně Taul Anghel a Taul Brazi, jižně pak Taul Corni, Taul Cartusului, Taul Gauri a Taul Tapului (a řada drobnějších). Velký etážový lom Rosia Poieni východně od města (těžba andezitu). Jihozápadně město Abrud,kdysi hlavní město Moců, též s římskou historií.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008