SIGHIȘOARA / SCHÄSSBURG / SEGESVÁR

Rumunsko – župa Mureș, obec Sighișoara

Město při řece Tarnava Mare. Na ostrohu nad levým břehem opevněné Horní město, označované často jako „pevnost‟ (Cetatea, Burg, citadela). Zde na nejvyšším místě (425 m n. m.) v jižním cípu opevněné plochy, na tzv. Školním pahorku, kostel Biserica din Deal (Na kopci), nedaleko něj o samotě budova školy (dnes Liceul Joseph Haltrich), na nižší terase severně od něj vlastní město s radnicí, katolickým kostelem a bývalým klášterem. Západně a jižně pod Horním městem se rozkládá mladší Dolní město, kdysi údajně též opevněné. V jeho jižní části se nachází bývalá židovská čtvrť se synagogou. Ve svahu západně od Biserica din Deal soubor hřbitovů – evangelický (německý), katolický (maďarský) a pravoslavný (rumunský). Pravobřežní části města dominuje pravoslavný chrám Sfanta Treime. Severně od něj železniční nádraží a bývalé nádraží zaniklé úzkorozchodné trati do Agnity. Při železnici západně od nádraží bývalý špitální kostelík Siechhofkirche.

Strategicky důležitý bod při řece Tarnava Mare byl osídlen již v době bronzové a římské. Ve střední době bronzové bylo zřejmě nejvýznamnější osídlení na ostrohu Wietenberg (Turcului) nad pravým břehem řeky zhruba 2 km severozápadně od centra města, po kterém nese tato kultura i jméno (kultura Wietenberská, respektive SighisoaraWietenberg). Na témže místě později vznikla dácká pevnost. Po připojení Dácie k Římu byl založen na protějším břehu řeky, v prostoru zvaném dnes Platou Podmoale, vojenský tábor Castrum Stenarum. Přímo na území dnešního města se však začalo rozvíjet intenzivnější osídlení zřejmě až s příchodem německých přistěhovalců koncem 12. stol. Nejstarší známá písemná zmínka o Sighisoaře pochází z roku 1280, kde je uváděna jako Castrum Sex. Roku 1337 je prvně uváděn jako jedna ze sedmi stolic Sedmihradska (uvažuje se, že původně mohlo být „stolicí‟ pro tuto oblast nedaleké Saschiz, avšak nejspíše již označení Castrum Sex znamená „šestou ze sedmi pevností Sedmihradska‟). Roku 1367 je Sighisoara prvně zmíněna jako město. Většina obyvatel byli řemeslníci. Později (někdy uváděno 16. stol.) vzniklo i Dolní město. Sighișoara byla důležitým centrem Sedmihradska, v průběhu 17. stol. zde byl třikrát volen Transylvánský kníže. Byla mnohokrát obléhána a i přes mohutné opevnění několikrát dobyta, Přesto za nejtragičtější událost v dějinách města je považován požár roku 1676, kdy lehly popelem tři čtvrtiny města. V průběhu 2. pol. 20. stol. většina německého obyvatelstva odešla, dnes zde žije již jen několik stovek „Sasů‟. Roku 1999 bylo historické jádro Sighișoary zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Důsledkem toho je komercionalizace do té doby tradičně žijícího města.

Sighisoara - znak

znak města

image012 image038

celkové pohledy na město

image190 image192 image048

schody propojující Horní a Dolní město

image178

městská elektrárna z roku 1903 na místě původního vodního mlýna; ul. Strada Andrei Saguna

image030 image026

řeka Tarnava Mare, protékající městem

opevnění

Horní město obklopuje 930 m dlouhá, dosud z velké části zachovaná hradba. Z původních údajně čtrnácti věží, z nichž každá patřila jednomu cechu, zachováno devět věží. Úplně na jihu na nejvyšším místě fortifikace stávala Turnul aurarilor (Goldschiedturm, Zlatnická věž) s bastionem; roku 1809 byla zničena bleskem a dnes je na jejím místě hřbitovní kaple, bastion je částečně dochován. Ve směru hodinových ručiček následuje Turnul franghierilor (Seilerturm, Provaznická věž), Turnul macelarilor (Fleischerturm, Řeznická věž) s dosud dochovaným bastionem a Turnul cojocarilor (Kürschnerturm, Kožešnická věž), mezi kterými je brána. Další věž – Turnul tesatorilor (Weberturm, Tkalcovská věž) – byla zbořena roku 1858. Na severozápadní straně jsou Turnul croitorilor (Schneiderturm, Krejčovská věž), západní městská brána, kdysi s barbakánem, a Turnul cizmarilor (Schusterturm, Ševcovská věž), na níž navazoval rozlehlý dělostřelecký bastion. Na severu, v místech dnešního katolického kostela, bývala věž Turnul lacatusilor (Schlosserturm, Zámečnická věž), zbořená roku 1894. Zaniklá je i věž Turnul dogarilor (Fassbinderturm, Bednářská věž) na severovýchodě, v prostoru dnešní radnice, zbořený roku 1886. Na východní straně jsou věže Turnul fierarilor (Schmiedeturm, Kovářská věž), dominantní Turnul cu Ceas (Stundturm, Hodinová věž) s bránou a předbraním, Turnul tabacarilor (Ledererturm, Koželužská věž) a Turnul cositorarilor (Zinngiesserturm, Cínařská věž) s bastionem. Jako čtrnáctá věž se obvykle uvádí Turnul bărbierilor (Barbierturm, Lazebnická věž), která však stávala v místech dnešní Kovářské věže. Onou 14. věží je tedy spíše Turnul pescarilor (Fischerturm, Rybářská věž), byť stála mimo vlastní hradební pásmo, dole při řece pod františkánským klášterem; s hlavním opevněním byla spojená příčnou hradbou sestupující po svahu.

Předpokládá se, že původně byl opevněn jen Školní pahorek kolem dnešního kostela. Toto opevnění mělo vzniknout bezprostředně po mongolské invazi roku 1241. Pokud je však pravdivé tvrzení, že jednou z nejstarších hradebních věží je Koželužská věž a že i Bednářská věž pocházela ze 13. stol., pak muselo být opevnění té doby rozsáhlejší, než pouze vrcholové plató pahorku. Opevnění v současném rozsahu bylo postaveno v polovině 14. století. Tehdy byla hradba 4 m vysoká. V následujícím století byla zvýšena o další 3-4 m. Opevnění bylo postupně zdokonalováno (hlavně přestavby věží a dostavby dělostřeleckých bastionů) až do 17. stol.

image097 image099

opevnění v 18. stol. a dnes: 1 - Zlatnická věž, 2 - Provaznická věž, 3 - Řeznická věž, 4 - Kožešnická věž, 5 - Tkalcovská věž, 6 - Krejčovská věž, 7 - Ševcovská věž, 8 - Zámečnická věž, 9 - Bednářská věž, 10 - Kovářská věž, 11 - Hodinová věž, 12 - Koželužská věž, 13 - Cínařská věž

image101

Sighisoara v 18. stol. (bestofromania.ru)

image198

Provaznická věž, pravděpodobně z 13. stol., dnes sloužící jako obydlí hrobníka

image120 image126

nepravidelně šestiboká Řeznická věž

image124

bašta u Řeznické věže

image122

brána Törle mezi Řeznickou a Kožešnickou věží

image128 image094 image112

Kožešnická věž, původně z 15. stol., v podobě po požáru roku 1676

image098 image104 image108 image106

interiér Kožešnické věže s volně přístupnou národopisnou expozicí

image102 image100

prevét se střílnovými okénky na Kožešnické věži

image096

pohled do krovu Kožešnické věže

image086 image088 image134

Krejčovská věž se „zadní‟ branou, původně ze 14. stol. v dnešní podobě z doby po požáru 1676, kdy ve věži explodoval střelný prach a z větší části ji zničil

image130 image084

úsek hradby mezi Krejčovskou a Ševcovskou věží

image068 image136 image080 image078

šestiboká Ševcovská věž pochází v dnešní podobě z roku 1681; archeologové pod ní našlo základy čtverhranné věže ze 14. stol.

 image076

před Ševcovskou věží patrný základ hradby, zbořené v pol. 19. stol.; vpravo je prostor dělostřeleckého bastionu

image166 image168

mohutná Kovářská věž, postavená v roce 1631

image058 image044 image054

čtverhranná Koželužská věž s pultovou střechou je pravděpodobně jednou z nejstarších součástí opevnění

image056 image042

úsek hradby mezi Koželužskou a Cínařskou věží

image046 image052

25 m vysoká Cínařská věž se čtvercovou základnou, pětibokým pokračováním a osmibokým zakončením; roku 1583 byla před věží postavena bašta

Hodinová věž (Turnul cu Cea, Stundturm)

Věž s bránou na pomezí Horního a Dolního města – dominanta a symbol Sighisoary. Jde o nejmohutnější věž opevnění, je 64 m vysoká a v přízemí má sílu zdí 2,25 m. V nejvyšším patře jsou ze dvou stran excentricky umístěny hodiny a orloje s dřevěnými figurkami; směrem do Dolního města je sedm postav řecko-římského panteonu, představujícími jednotlivé planety a zároveň dny v týdnu, pod nimi bubeník a postava, interpretovaná obvykle jako kat, směrem do horního města pak dvě statické ženské postavy, symbolizující spravedlnost a soud, spolu s dvěma miminy, představujícími den a noc, pod nimi opět bubeník, tentokrát však s bohyní míru. 

Věž byla postavena ve 14. století na obranu hlavního vstupu do města; tehdy však měla pouze dvě patra. Zvýšena byla ve století následujícím. Věž nebyla pouze fortifikačním, ale i reprezentačním objektem města, v polovině 16. stol. například sídlila v prvním patře městská rada. Současná podoba pochází z obnovy po velkém požáru roku 1676, respektive z generální opravy v roce 1894. Od roku 1898 ve věži expozice historického muzea. V rámci prohlídky muzea přístupný i ochoz.

S věží souvisí předbraní – opevněný koridor s dalšími dvěma branami. V první bráně městské informační centrum.

image076 image160 image104

Hodinová věž

image106 image124

brána v Hodinové věži

image054 image052 image060

interiér věže

image010

kamenný městský erb ve věži

image066 image068 image062

z expozice historického muzea

image072 image074 image070

model města v 18. stol. (?) v expozici muzea

image064

busta zakladatele muzea dr. Josepha Bacona

image050

švýcarský hodinový stroj z roku 1906

image152

orloj na severozápadní straně věže

image152 image048

orloj na jihovýchodní straně věže, spolu s hodinovým ciferníkem a s nápisem o historii věže z roku 1894

image016 image040

ochoz věže s hrázděným zdivem

image020 image026

směrovky k Severnímu pólu a k Praze na ochozu věže

image014

výhled z ochozu věže do údolí řeky Tarnava Mare, vlevo klášterní kostel; další výhledy u Horního a Dolního města

image163 image122 image120 image008 image108

předbraní

Horní město

Zástavba na tzv. Hradním pahorku (nižší terasy opevněného areálu v jeho severní části) má charakter klasického středověkého města, byť je běžně nazývána hradem či pevností. Centrem je téměř čtvercové náměstí Piata Cetatii. Zástavba je uspořádána poměrně pravidelně, byť ne úplně šachovnicově. Na východním okraji města stojí bývalý klášterní kostel (dnes luteránský farní kostel). Severně od něj, na místě zbořeného dominikánského kláštera, se nachází novodobá dominanta města – radnice. Na nejsevernějším cípu města, na bývalé dělostřelecké baště, stojí katolický chrám. Jihovýchodně od něj při hradbách se rozkládal klášter dominikánek, později františkánek.

image034 image030

pohled na Horní město z Hodinové věže

image138 image100 image010

v ulicích Horního města

image064

jihovýchodní roh náměstí Piata Cetatii s průhledem k Hodinové věži

image146

renesanční Casa cu Cerb čili Dům s jelenem ze 17. stol. na náměstí Piata Cetatii

 image174

brána na západní straně náměstí Piata Cetatii; pohled směrem k náměstí

image094 image148

rodný dům Vláda Trapese, zvaného Dracula, s pamětní deskou; zde je doloženo, že pozdější Transylvánský kníže, který vstoupil do legend a světové literatury jako obávaný Drákula, se roku 1431 narodil skutečně v tomto domě či jde pouze o tradici, se mi nepodařilo zjistit

image012

nástěnná kresba v 1. patře „Drákulova domu‟, v předsálí restaurace

image024 image022 image020 image014

tzv. rodná světnička Drákuly s poněkud bizardní instalací ve 2. patře domu

image102

Muzejní náměstí v noci; vpravo tzv. Benátský dům (Casa Venețiană), v dnešní podobě z 19. stol.

image066

hostel

image050

evangelickí fara na úpatí Školního pahorku

  image185

internát licea Josepha Haltrich v jižním sousedství Hodinové věže

image118 image128

západní, vesničtěji vypadající část města

image114

hodně zvláštní stavba v jihozápadní části města

image156 image158

staré náhrobky (?) v parčíku mezi Hodinovou věží a klášterním kostelem

image004 image006

pomník Vláda Trapese (Drákuly) v prostoru mezi klášterním kostelem a radnicí

image074

pomník maďarského básníka a revolucionáře Sandora Petöfiho, vlastním jménem Alexandera Petroviče, který pravděpodobně v roce 1849 padl v bitvě u Sighisoary, na bývalém bastionu v sousedství katolického kostela

bývalý dominikánský klášter

Z dominikánského kláštera, který stával na východním okraji města v sousedství Hodinové věže, dochován pouze kostel (Biserica Manastirii), sloužící dnes jako farní luteránský kostel, a přilehlé křídlo křížové chodby. Interiér kostela převážně raně barokní. V kostele umístěn cenný soubor 35 tzv. Transylvánských koberců, koberců převážně osmanského původu z 16. – 17. stol.; jde o jednu z největších sbírek takovýchto koberců v neislámských zemích.

Klášter byl založen již při vzniku města. Prvně je zmiňován roku 1298. Roku 1555 byla do areálu kláštera umístěna radnice a roku 1556 byl sekularizován. Roku 1886 byl zbořen a na jeho místě postavena současní radnice. Kostel, původně zasvěcený Panně Marii, pochází z let 1492-1515. Roku 1676 byl poškozen požárem a přestavěn do současné podoby.

Vstup zpoplatněný.

image008 image096 image032

exteriér kostela

image026 image044

interiér kostelní lodi

image042

malovaná dřevěná empora

image199

presbytář s bohatě zdobeným barokním oltářem z roku 1680, považovaným za jeden z nejkrásnějších v Transylvánii; dílo sochaře Johanna Westa a malíře Jeremiase Stranoviuse

 

image050

oratoř

image052

bronzová křtitelnice z roku 1440 – nejstarší a nejcennější kus vybavení kostela

image036

severní boční loď kostela

image060 image056 image058

závěr severní lodi s pamětními deskami obětem 1. a 2. světové války

image048

kůr nad závěrem severní lodi s osmanskými koberečky

image040 image209

pamětní desky v předsíni kostela – soupis místních farářů a Sedmihradský církevní reformátor Johannes Honterus

image034

renesanční kamenný portál z roku 1570 v severní stěně kostela

image030 image028

jediné dochované křídlo klášterní křížové chodby

image032

nápis v čele křížové chodby

katolický kostel sv. Josefa

Kostel nahradil původní kostel kláštera františkánek, který později sloužil jako farní katolický kostel. Současný kostel byl vystavěn roku 1894 dle architektonického návrhu bratří Letzů a upraven po požáru roku 1983.

image142 image140

exteriér kostela

image072 image070

interiér kostela

kryté schody na Školní pahorek (Scara Şcolarilor)

První kryté schodiště spojující Horní město se Školním pahorkem bylo vybudováno roku 1642. Tehdy však mělo 300 schodů. Současná podoba o 175 schodech je z roku 1842.

image060 image186 image078

kryté schodiště

image004

schody

kostel Na Kopci (Biserica din Deal, Bergkirche)

Nejvýše položená budova ve městě. Trojlodní stavba s masivní věží v průčelí, nepřevyšující však příliš střechu lodi. V interiéru několik fragmentů nástěnných maleb z 15. stol, vybavení z velké části pozdně gotické (částečně přenesené z jiných kostelů). Sbírka dvou desítek náhrobních kamenů. Pod presbytářem se nachází krypta (jediná v Sedmihradsku).

Prostor dnešního kostela byl nejstarším opevněným územím v Sighisoaře. Již počátkem 13. stol. zde stála kaple, která je dnes kryptou kostela. O tom, zda tu spolu s kaplí stála ve 13. stol. i hranolová obytná věž, která se později stala základem dnešní kostelní věže, se však vedou spory. Jednoznačně interpretovaný není ani stavební vývoj dnešního kostela. Někdy je presbytář, případně i s lodí, kladen již do 14. století, jindy je zahájení výstavby celého kostela datováno až rokem 1429 (který zastánci první verze považují pouze za přestavbu). V 80. letech 15. stol. kostel již určitě minimálně z větší části stál, jak svědčí datace nástěnných maleb v podvěží. K úplnému dokončení stavby však došlo zřejmě až roku 1525. V polovině 16. stol. došlo k reformaci a kostel, původně zasvěcený sv. Mikuláši, se stal luteránským, v důsledku čehož byly roku 1777 zabíleny všechny nástěnné malby (obnoveny až v roce 1934). Kostel poškozen zemětřesením roku 1838, poté opraven.

Vstup zpoplatněn.

image126

pohled na kostel z Horního města

image138

plán kostela (wikipedia)

image182 image188 image216

exteriér kostela; věž vysoká 42 m

image208 image206 image214 image212

kamenné plastiky na opěrácích presbytáře kostela z pol. 15. stol.

image202

jižní portál z roku 1525

image210 image200 image204

další detaily exteriéru kostela

 image149

nástěnné malby pašijí z roku 1488, jak dokládá latinský nápis pojednávající o dokončení práce, v podvěží – zleva Bičování Krista, Korunování trním, Ecce homo a Svlékání Krista

image194

malá část ze sbírky 21 náhrobních kamenů v podvěží a předsíních kostela

(fotogalerie náhrobních kamenů)

image104

nástropní malba v předsíni kostela

image174

podkruchtí

 image176 image172

schodišťový portál na severní straně podkruchtí

image178

freska na severní straně podkruchtí

image080

schody na kruchtu

image100 image130

hlavní loď kostela

image134

klenba presbytáře

image136

hlavní oltář

D17600832-Sighisoara

sanktuárium z bílého pískovce z doby kolem roku 1500, považované za jednu z nejkvalitnějších ukázek sedmihradského kamenického umění

D17600831-Sighisoara

cenná chórová lavice z roku 1523 při severní stěně presbytáře

image132

kovová dvířka na jižní straně presbytáře

image124

křtitelnice z konce 15. stol., původem z klášterního kostela

image170 image122

boční lodi kostela

image169 image170 

oltáře v bočních lodích

image164 image168 image160

nástěnné malby v severní lodi

image142 image094

malby na klenebních polích opěrných sloupů severní lodi

image114 image116

křídlový oltář svatého Martina z roku 1513 na jednom z opěrných sloupů jižní lodi, přenesený sem z klášterního kostela

image166 image120

sochařská výzdoba interiéru kostela

image158 image144

krypta s hroby z 16. – 18. stol.

image156 image154

dvě hrobové kobky s okénky

image152 image150 image148

zadní část krypty, údajně původní románský kostel

hřbitovy

Na svahu západně a severozápadně od kostela Na Kopci se rozkládá komplex hřbitovů. Nejblíže ke kostelu (a tedy nejvýše) je nejstarší hřbitov evangelický („saský‟) s řadou pozoruhodných náhrobních kamenů. Západněji, při ulici Strada Vartej, se rozkládají hřbitovy katolický („maďarský‟) a protestantský („rumunský‟). Hřbitovy volně přístupné.

image178 image180

evangelický hřbitov

image174 image172 image186

některé náhrobky z evangelického hřbitova

image164 image156 image154

katolický hřbitov

image152 image150 image148

asi největší hrobka na katolickém hřbitově

image144 image162

další hroby na katolickém hřbitově

image168 image170

hroby padlých v 1. světové válce na katolickém hřbitově

image166

jakýsi hromadný hrob (či památník) na katolickém hřbitově

image140 image142 image138

zvonička na katolickém hřbitově

image136

pravoslavný hřbitov

image134 image132

dřevěný monument (dle výzdoby snad pomník padlých) na pravoslavném hřbitově

Dolní město (Oraşul de Jos)

Dolní město leží jihozápadně až západně od Horního města; spojnicí Horního a Dolního města je Hodinová věž. Centrem Dolního města je Piata Hermann Oberth (Náměstí Hermanna Obertha, dříve Markplatz). Zástavba Dolního města je nesourodá, lze zde nalézt starobylé uličky i třídy v podobě z 19. století. Východní část při břehu řeky byla v 80. letech 20. stol. brutálně vybourána, k plánované monstrózní výstavbě však naštěstí nedošlo, takže dnes je v tomto prostoru částečně nezastavěná proluka, částečně zde vzniká nová výstavba přeci jen trochu přiměřenějších rozměrů, byť v organismu Dolního města i tak vypadá cizorodě.

Dolní město je pravděpodobně mladší, než Horní město, informace o jeho založení se však značně rozcházejí. Jisté je, že i ono bylo opevněno, z opevnění Dolního města se však pravděpodobně nic nedochovalo. Zachovalá část Dolního města je součástí světového dědictví UNESCO.

image042 image044

celkový pohled na Dolní město

image014 image038 image112

část Dolního města při Hodinové věži

image062 image040

uličky Dolního města

image036 image034

dům s drakem

image006 image116 image004

další zástavba Dolního města

image118

pomník sighisoarského rodáka Hermanna Obertha, jednoho z „otců kosmonautiky‟, na hlavním náměstí Dolního města, které je po něm pojmenované

židovská čtvrť

Židovská čtvrť navazuje na západní straně na Dolní město. Nejvýznamnější budovou je zde synagoga (přístupná na požádání v nedalekém domě).

image220 image218

zástavba židovské čtvrti

image216

synagoga z roku 1903

image200 image208

interiér synagogy

image204 image206

aron ha-Kodeš – prostor k uložení tóry

image198 image196 image194

pamětní desky v předsíni synagogy

image212 image214

vstup do areálu synagogy

pravoslavný chrám Nejsvětější Trojice (Biserica Sfânta Treime)

Pravoslavný chrám v novobyzantském stylu z let 1934 - 1937 (obvykle označovaný jako katedrála) je dominantou novější části města na pravém břehu řeky Tarnava Mare. Postavená byla dle plánů podle architekta Dumitru Petresca Gopese, autorem vnitřní výzdoby je A. Demian. Chrám je přes den volně přístupný.

image010 image176 image172

celkový pohled na chrám

image174

průčelí chrámu

image086 image066

interiér chrámu

image080 image078 image084

detaily výzdoby interiéru

image074 image070 image064

mobiliář chrámu

image032

typický dřevěný kříž před chrámem

pohřebiště sovětských vojáků

Hřbitov vojáků Rudé armády, padlých během 2. světové války, leží uvnitř zástavby nedaleko pravoslavného chrámu (Strada Andrei Saguna). Většina hrobů je označena jako „neznámý hrdina‟.

image092 image088

pohřebiště vojáků Rudé armády

image090

centrální pomník pohřebiště

špitální kostel (Biserica leprosilor, Siechhofkirche)

Pozdně gotický kostelík leží na severovýchodním okraji města. v těsném sousedství železniční trati (Strada Stefan cel Mare). Kostel byl postaven pravděpodobně v  16. stol. Byl součástí špitálu, kde se líčili malomocní, proto je znám jako „malomocenský kostel‟; nemocní však neměli do kostela přístup, jim kázal kněz z venkovní kazatelny, který se dosud nalézá na jihozápadní straně kostela. Špitál byl zbořen koncem 19. stol. v souvislosti se stavbou železnice, kostel dnes využíván řeckokatolickou církví.

image018 image020 image016

kostel; zvonice je dřevěné, obitá lechem

nádraží

Sighisoara leží na železniční trati z Brasova do Teiusu (a dále Aradu), která byla v tomto úseku zprovozněna roku 1872, respektive 1873 (SighisoaraBrasov). Z té doby pochází zřejmě též honosná výpravní budova. Železnice byla v té době součástí maďarské železniční sítě; vznikla jako soukromá, ale roku 1876 ji převzala maďarská státní železniční společnost. Rumunské železnice ji převzali po 1. sv. válce. V současné době probíhá modernizace tratě, která je součástí evropského dopravního koridoru IV (Drážďany – Praha - Budapešť – Bukurešť - Constanta).

V letech 1895-98 byla vybudována úzkorozchodná železniční trať (rozchod 760 mm) do Agnity, později prodloužena do Sibiu. Tato trať měla vlastní výpravní budovu v sousedství starší budovy normálněrozchodné trati. Železnice byla v úseku do Agnity roku 1965 zrušena; výpravní budova dosud stojí, ale není využita a chátrá. Před ní je umístěna úzkorozchodná parní lokomotiva 764.158 z roku 1949.

image184

výpravní budova Sighiosarského nádraží

image180 image182

chátrající výpravní budova zaniklé úzkorozchodné trati a „muzejní‟ úzkorozchodná lokomotiva

image002

odchod pod železnicí u nádraží

Web:

http://www.sighisoara.ro 

https://sighisoaraonline.com 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighișoara 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Sighi%C5%9Foara

http://www.halmen.net/Schassburg/schassburg.html (německy)

https://www.siebenbuerger.de/ortschaften/schaessburg/ (německy)

http://cetati.medievistica.ro/cetati/Transilvania/S/Sighisoara/Sighisoara.htm 

https://www.welcometoromania.ro/Sighisoara/Sighisoara_Obiective_r.htm 

http://drumliber.ro/sighisoara-din-trecut-imagini-din-secolele-xvi-xx-16-20-muresul-vechi-3/ 

https://bestofromania.eu/sighisoara/ 

http://rumunskem.cz/sighisoara (česky)

https://wikitravel.org/en/Sighişoara (anglicky) 

http://www.lelilainn-sighisoara.ro/sighisoara/ 

http://www.cjmures.ro/Prezentare/Prezentare_en/Sighisoara/sighisoara.htm (anglicky)

http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=114523.09 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=2716 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=1965 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=4164

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=899

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=2712

http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/3-manastiri/1836-biserica-leprosilor-din-sighisoara

https://blog.jorjette.ro/turnul-cu-ceas-din-sighisoara/ 

http://blogdecalatorii.ro/biserica-sfanta-treime-din-sighisoara/

Ke stažení v jpg: plán města s vyznačením hranic světového dědictví UNESCO / malovaný plán Horního města z roku 1735 se čtyřjazyčnými popisky

další místa v okolí (mapa) / Rumunsko / rejstříky

červenec 2017