POŘEJOV (Purschau)

k.ú. Pořejov (Český les / Tachovsko)

Zaniklé městečko těsně pod hřebenem hlavního evropského rozvodí (594 m n.m.), v pramenné kotlině Pořejovského potoka mezi vrchy Brtník a Plešivec. Prvně zmiňován roku 1368 (Porzieiow), kdy byl v držení tachovských manů. 1500 povýšen na městečko, městský statut však neměl dlouhého trvání. 1728 připojen Adamem Filipem Losy k tachovskému panství. Vážně poškozen 26. dubna 1945, kdy byl v rámci bojů s jednotkami SS ostřelován Američany. Ves kapitulovala až 5. května. Po válce odsunuta většina obyvatelstva a od poč. 50. let postupně bořena. V roce 1957 již pouhých 7 usedlostí, následně zbořeny i ty. Poslední byl rozbořen kostel. Dnes pouze nepřehledné hustě zarostlé rozvaliny, severozápadní část zavezena skládkou komunálního odpadu (dnes rekultivovanou). Prostorem bývalého města prochází silnice ze Žebráků do Dlouhého Újezda. Kdesi u města (nenalezen) dochován židovský hřbitov, na návrší nad městem ruiny poutního kostela sv. Anny.

Pořejov roku 1725 od jihu – uprostřed zámek, vlevo od něj kostel sv. Bartoloměje, v pozadí kostel sv. Anny; co je ohrazený objekt vpravo netuším (ad Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

Pořejovské náměstí v době 1. republiky – uprostřed škola (ad Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

 

městečko v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes – nezarostlá plocha v západní části je rekultivovaná skládka (www.mapy.cz)

východní část bývalého městečka dnes

 

zarostlé zříceniny domů v jihovýchodní části bývalého městečka

zámek

Stával v centru města, dosud patrné rozsáhlé, avšak naprosto nepřehledné ruiny (údajně s několika dochovanými sklepy). Původně tvrz, zřejmě ze 14. stol., opevněná vodním příkopem, jehož pozůstatkem je „návesní“ rybníček podkovovitého tvaru na východním okraji bývalého areálu. Snad 1567 rozšířena Sebastiánem Perglarem z Perglasu na zámek. Byla to čtyřkřídlá budova s hlavním obytným stavením v severním křídle. Po připojení k tachovskému panství byl dvůr rozparcelován a zámek postupně chátral. Severozápadní roh zámky byl roku 1756 přestavěn na synagogu, která sloužila do 1. sv. války, roku 1919 prodána k profánním účelům. Na konci 2. světové války byl zámek zasažen při ostřelování a následně včetně bývalé synagogy zbořen.

návesní rybníček, snad pozůstatek vodního příkopu původní tvrze

 

zbytky zdiva v jihovýchodní části areálu bývalého zámku

nákres zřícenin zámku a dvora s vyznačenými dochovanými sklepy (ad Encyklopedie českých tvrzí - dle Z. Procházky, stav v roce 1986); podkovovitý útvar vlevo dole je zřícenina kostela

synagoga (z informační tabule)

kostel sv. Bartoloměje

Stával v centru města západně od zámku. V jádru gotický (existoval již 1386), barokně přestavěn, zbořen roku 1971. 14 náhrobníků převezeno do tachovského muzea. Dnes poměrně dobře rozpoznatelný pahorek (bez zjevné vnitřní struktury), před ním tři dominantní jírovce.

 

kostel sv. Bartoloměje v 1. pol. 20. stol. (ad Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) a místo, kde stával, dnes (říjen 2010)

interiér kostela před zbořením (www.zanikleobce.cz)

zde stával kostel

 

před zbořeništěm kostela dosud rostou tři mohutné jírovce; o prostřední z nich opřen zbytek pomníku padlým v 1. sv. válce

stromořadí

Nádherná stromořadí, tvořená převážně javory kleny, v menší míře i jasany a dalšími stromy, lemují silnice jak směrem k Žebráku, tak d bývalému Novému mlýnu. Některé kleny jsou skutečně úctyhodných rozměrů.

 

stromořadí z Pořejova k Novému mlýnu

 

jeden z mohutných klenů

stromořadí z Pořejova k Žebrákům

zvláštní kroucený dub

Nový mlýn (Neumühle)

Zaniklý mlýn na Pořejovském potoce pod městem, v místech, kde silnice přechází potok. Pod silnici na levém břehu potoka nevýrazná zarostlá hromada kamení - pravděpodobně jediný pozůstatek mlýnu. Rybníček Neutaich (Nový rybník) býval nad silnicí.

areál mlýnu v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

zde stával Nový mlýn

vrbiny pod mlýnem

Zajímavosti:

Ø        V Pořejově se narodil hudební skladatel a vídeňský sbormistr Johann Baptist Blobner (10. září 1850)

Ø        Při obsazování vesnice zastřelen jeden americký major - postaven mu zde malý pomníček, později údajně zničen příslušníky Československé lidové armády (dle jiné verze zazděn do základů jakéhosi strážního domku).

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 5. díl (Praha 2002)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

Web:

-     stránky obce Hošťka – http://www.hostka-tc.cz/view.php?cisloclanku=2008082101

-     Wikipedie (německy) - http://de.wikipedia.org/wiki/Pořejov

-     zaniklé obce, město - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=1966

-     zaniklé obce, Nový mlýn - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=9323  

Okolí: Ptáčník / Brtný rybník / Žebráky / Kolm / Podkovák

Český les / rejstříky

říjen 2010