DAVIDKA

k.ú. Vejvanov (Plaská pahorkatina / Radnicko)

Lidové označení prostoru bývalého dolu David při křižovatce silnice VejvanovChomle a silnice do Pajzova. Připomínkou těžby je na křižovatce důlní vozík a zastavení hornické naučné stezky Za permoníky Chomle a Vejvanova. Jižně od křižovatky značně členitý odval dolu zarostlý divokou vegetací. Důl býval spojen se šachtou Prkénka, které stávala zhruba půl kilometru severozápadně a zanikla beze stopy (dnes pole). Při silnici směrem na Chomli pomník důlního neštěstí, které se sice odehrálo na sousedním dole Ferdinand, ale s důlním komplexem David – Prkénka úzce souviselo.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image186.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image180.jpg

odpočívadlo, zastavení naučné stezky a důlní vozík na okraji bývalého areálu dolu David (leden 2022, únor 2022)

důl David

Důl založen rakouským erárem roku 1846. V roce 1873 ho odkoupil spolu s dalšími okolními doly majitel zbirožských hutí Henry Bethel Stroussberger, po jeho bankrotu získává roku 1877 vlastnictví celého komplexu akciová společnost Johann David Starck (od roku 1884 „Dolové a průmyslové závody, dříve Johann David Starck″). Na mapě z roku 1878 pojmenován Christinen Schacht (důl Kristýna), později získal jméno David (podle chomelské kroniky byla „nová jáma David″ otevřena roku 1899). Ve své době byl nejhlubší jámou chomelsko-vejvanovského revíru (113,1 m). V hloubkách 27 – 112,45 m pod povrchem těžil obě radnické sloje; mocnost svrchní sloje byla v těchto místech 5,28 m, mocnost spodní sloje 3,8 m, dohromady tedy cca 9 m; proto je také mezi doly David a Pokrok patrný největší pokles terénu v celém revíru, který dosahuje více jak 2 m a je viditelný pouhým okem. Roku 1914 byla vybudována lanovka na dopravu uhlí mezi dolem David a železničním nádražím Radnice; byla dlouhá zhruba 4 km, měla převýšení 124 m a 42 sloupů o výšce 8,5 – 17,5 m, pod Rovničkou (zhruba na kótě 470 m) měnila směr. V té době pracovalo na dole až 180 horníků, těžba byla až 35.000 tun uhlí ročně. Těžba byla roku 1931 po jednom z důlních požárů z důvodu nízké výtěžnosti zastavena. O rok později důl zasypán, objekty strženy, podzemí postupně zaplavila voda.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image184.jpg

těžební objekt dolu David (z infotabule naučné stezky)

 

situace bývalého dolu na leteckém snímku z roku 1938 a na mapě z roku 1956 (ags.cuzk.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image198.jpg

odval dolu a snížení terénu při pohledu od západu (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image188.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image178.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image148.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image176.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image146.jpg

odval dolu David (leden 2022, únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image174.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image170.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image152.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image160.jpg

odvalu je plno nor… (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image162.jpg 

stromy na odvalu (únor 2022)

Prkénka

Historie tohoto dolu je poněkud nejasná. Běžně se tvrdí, že ho založili až firma „Johann David Starck″ roku 1877, původně jako šachtu větrací k Davidovi. Ovšem na indikační skice stabilního katastru je již zakreslen, zatímco sousední důl David ještě ne. Pokud David skutečně vznikl roku 1846, pak Prkénka musela být založena již někdy v první polovině 40. let 19. stol. Tomu, že Prkénka je ve skutečnosti starší než David by odpovídalo i označení „Šachta č. 2″, doložené na mapě z roku 1878 (jako Šachta č. 1 je zde označován Císařský důl, tedy nejstarší erární důl v oblasti, dalo by se tedy snad odvodit, že Prkénka byl druhým zde zřízeným dolem rakouského eráru). Staršímu původu odpovídá i záznam v kronice obce Chomle, podle něhož byla jáma hloubena „na počátku minulého století″ (psáno někdy v 80. letech 20 stol.), byla v rukou císařské rodiny, někdy v polovině 19. stol. budovy vyhořely a poté zde již těženo nebylo, po vybudování dolu David byla využívána k větrání a jako nouzový východ pro tuto šachtu. V této kronice je jáma někdy označována též jako Metlická, údajně podle rodiny, která zde ještě před vyhořením budov (tedy někdy kolem poloviny 19. stol.) bydlela.

Důl byl hluboký 56,8 m a sdílel osudy s dolem David. Vybaven byl plavicím zařízením na dopravu směsi popela a vody, jíž byly likvidovány důlní ohně. I Prkénka byla roku 1931 uzavřena, zbořena a zatopena. Někdy na přelomu 30. a 40. let však byla obnovena; v té době byla součástí dolu Ferdinand a existovala prokazatelně ještě v polovině 20. stol. (je možné, že až z té doby pochází označení Prkénka). Těžba v dolu není udávána, nejprve byl vykazován společně s dolem David a později s dolem Ferdinand.

  

důl Prkénka na leteckých snímcích z roku 1938, 1947 a 1966 (ags.cuzk.cz)

situace dolu Prkénka na mapě z roku 1956 (ags.cuzk.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image192.jpg

historický obrázek dolu Prkénka (z infotabule naučné stezky)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Vejvanov okolí_soubory\image190.jpg

prostor, kde stál důl Prkénka, dnes (leden 2022)

pomník důlního neštěstí (nemovitá kulturní památka)

Při silnici z Vejvanova do Chomle proti odbočce k dolu Pokrok, zhruba 300 m západně od bývalého dolu David, stojí památník důlního neštěstí, ke kterému došlo 24. dubna 1937. Těžba na dole Ferdinand se postupně přiblížila k tehdy opuštěnému a zatopenému komplexu dolů David a Prkénka. Těžilo se 11 m níže, než bylo dno těžní jámy Ferdinanda, asi 400 m od jámy. Chybou v důlních mapách, kde nebyla zaznamenána jedna z důlních chodeb komplexu David - Prkénka, horníky v kritický okamžik oddělovalo od sousedního důlního díla nikoli předpokládaných 240 metrů, ale necelý metr! Voda se tenkou stěnou provalila do dolu Ferdinand a během 15 minut voda vystoupala až k těžní jámě a následně do výše 42 metrů. Z 29 horníků, kteří byli tehdy na směně, jich 14 zahynulo. Pomník byl postaven roku 1962.

U pomníku zastavení naučné stezky Hylákův okruh.

E:\místopis web\foto Chomle_soubory\image130.jpg E:\místopis web\foto Chomle_soubory\image128.jpg

pomník důlního neštěstí (leden 2022)

 E:\místopis web\foto Chomle_soubory\image126.jpg

úprava okolí pomníku (únor 2022, leden 2022)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno David dostala šachta údajně podle průmyslníka Johanna Davida Starcka. Ten ji však nikdy nevlastnil, zemřel již roku 1841, šachtu koupili až o 36 let později jeho dědicové. Byla tedy pojmenována na jeho památku, nebo jde o mýlku?

Ø        Důlní vody ze šachty David údajně napájely Chomelský potok poté, co hlubinná těžba zničila jeho prameniště. Dnes tento horní tok Chomelského potoka zaniklý, zřejmě napájení potoka důlními vodami skončilo spolu s těžbou na Davidu…

Ø        Na pomníku důlní katastrofy je jedno jméno vytlučeno. Přilehlý infopanel naučné stezky tvrdí, že zde bylo jméno člověka, o kterém se původně soudilo, že také zahynul, ale později se zjistilo, že toho dne vůbec nefáral. Ovšem už v dobových pramenech se píše o 14 obětech, takže v době stavby památníku se už muselo přesně vědět, kdo v dole zahynul (?).

Ø        Kdesi mezi Chomlí a Vejvanovem měla stávat ves Herkov, zaniklá za třicetileté války (dle kroniky Chomelské).

Web:

-           Zdař bůh - https://www.zdarbuh.cz/reviry/zud-reviry/vejvanovska-uhelna-panev/

-           památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/pomnik-hornicke-katastrofy-15408673

-           hrady.cz - https://www.hrady.cz/pomnik-pamatnik-pomnik-obetem-dulni-katastrofy

-           Czech mining klub; důlní katastrofa - http://www.mining.cz/TEXTY/Ferd-1.htm

-           Rokycanský deník; důlní katastrofa - https://rokycansky.denik.cz/cerna_kronika/ro_nas_tragedie_chomle20070503.html

-           mikroregion Radnicko; důlní katastrofa - https://www.radnicko.cz/turista/historie/historie-prumyslu/posledni-smena-vzpominka-na-dulni-katastrofu/

-           oficiální stránky obce Chomle - http://www.chomle.cz

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

únor 2022