NEZVĚSTICE

k.ú. Nezvěstice (Švihovská vrchovina / Staroplzenecko)

Ves na levém břehu Üslavy proti jejímu soutoku s Bradavou, prvně zmiňovaná r. 1352. Původní zástavba s řadou dochovaných zajímavých stavení v jižní části dnešní aglomerace mezi kostelem Všech svatých (na západním konci) a dvorem (na východnímj konci) – u některých i zděné brány (např. čp. 4, 7). Severozápadně směrem k nádraží nová výstavba. Při kostelu škola  a parčík s pomníkem padlých v 1. a 2. sv. válce a památníkem J. A. Komenského. Pod dvorem tvrziště. Při silnici od řeky ke kostelu zajímavý kovový kříž. Rodiště komunistického politika Rudolfa Slánského (* 1901).

Na pravém břehu řeky na úbočí Varty osada Malá Strana, při ní mlýn s dosud funkčním náhonem (využívajícím jak vody Bradavy, tak Úslavy).

        

Kostel Všech svatých (nemovitá kulturní památka):

Původně gotická stavba z pol. 14. stol., postavená v cisterciácké gotice, upravovaná v letech 1606-07 (např. portál do sakristie). Patro věže barokní. V interiéru údajně freska sv. Kryštofa z pol. 15. stol. a figurální renesanční náhrobníky Příchovských a Kokořovců (nebylo možné ověřit - kostel mimo bohoslužby uzavřen).

 

Tvrziště „Pod zámečkem“ (nemovitá kulturní památka):

Nepravidelně oválný pahorek vystupující z hrany údolní terasy nad levým břehem Úslavy jižně od dvora. Boky pahorku obezděny kamenným zdivem. Od okolního terénu původně pravděpodobně oddělen příkopem, ten však dnes již z větší části zavezen. Tvrz existovala od poloviny 14. do 16. stol. (1549 již opuštěná). Objekt přímo při ulici, umístěna na něm informační tabule.

  

Most:

Přes Úslavu zajímavý most - dvouobloukový, původně kamenný, při rozšiřování nová část betonová s falešnými klenbami. Obdobně řešeny i „inundačním“ mostky a most přes Bradavu. Na mostě prostý kovový kříž.

  

Literatura:

-          Zdeněk Birner: Okolí Plzně - průvodce Olympia (Praha 1980)

-          kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

Web:

-           turistika.cz (ves, tvrziště)

Okolí: Kozel / Hájek / Lopata / Varta / Vlčtejn

Plzeňsko / rejstříky

květen 2006