TOMÁŠKŮV LOM

k.ú. Korno (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Opuštěný vápencový lom v Českém krasu, nad pravým břehem Berounky severně od vrchu Střevíc (na první pohled vypadá, jako by byl v jeho úbočí, ale zbytky terénu i staré mapy svědčí o tom, že lomem bylo z větší části odtěženo sousední návrší, od Střevíce oddělené sedlem).

Vysoké skalní stěny s vertikálně vstyčenými vrstvami, místy s výrazným zbarvením do červena. Velice členitý reliéf, v nejzápadnější části rozčleněn do několika etáží. Dvě horolezecky využívané stěny. Při železnici tří opuštěné vápenky (ve východní části jedna kruhové, v západní části dvě šachtové), pozůstatky vápenných mlýnů a provozních budov. Prostorem lomu vedla síť drážek o rozchodu 500 mm (výhradně s ručním posunováním vozíků) a čtyři svážné dráhy, pracdující na samotížném principu, o rozchodu 1100, 1200 a 650 mm; dobře dochovány zejména pozůsttaky nejzápadnější dráhy, po níž dnes vede strmá stezka.

Lom a vápenku založil Adam Tomášek roku 1872. Původně se zde kámen pouze těžil, až v 80. letech byly postaveny první vápenky. Začátkem 90. let 19. stol. byla vybudována kruhová pec dva kilometry od lomu, na katastru Poučníku (dnes zaniklá) a roku 1905 další kruhová pec přímo v lomu. Před 1. sv. válkou zde vyráběny barevné moučky z různobarevných vápenců a umělé omítky „Reformit″ (později „Original″). Velký rozvoj lomu ve 20. a 30. letech (zavedena zde řada nejmodernějších technologií - míchacích zařízení, drtiček, lom měl vlastní zdroj elektrické energie - lokomobilu). Roku 1932 byl lom rozšířen na další pozemky; v té době patřil závod k největším výrobcům vápna u nás. V letech 1935 a 1944 rozsáhlé požáry. Provoz ukončen roku 1967. Celý areál dnes volně přístupný.

Součást CHKO Český kras, evropsky významné lokality Karlštejn-Koda.

   

zarůstající lom s vysokými, místy až převislými lomovými stěnami

 

krasové dutiny vyplněné červenou hlínou

paleokras?

část lomu, která se zřítila roku 2007

 

šachtové pece v západní části lomu

historická fotografie šachtových pecí (www.hornictvi.info)

 

dvojitá šachtová pec systému Patzold

  

obslužná chodba šachtové pece

vybírací otvor šachtové pece

trosky západnější ze šachtových pecí

sklady a dílny při železniční rampě v západní části lomu

   

ve skále vytesaný sklad trhavin z roku 1907 se dvěma vstupy nedaleko šachtových pecí

  

zbytky nejzápadnější ze svážných drah, zřejmě z konce 20. let 20. stol.

  

strojovna svážné dráhy

 

trafostanice z roku 1940 ve střední části lomu a sousední budova, v některých materiálech uváděná jako závodní jídelna, v jiných jako kanceláře

 

základy vápencových mlýnů ve východní části lomu; na kovových patkách v popředí stál cyklonový odlučovač prachu

 

pozůstatky dalších objektů ve východní části lomu

 

dvanáctikomorová kruhová vápenka, původně systému Kohout z roku 1905, později přestavovaná

betonové sloupky kolem pece, podpírající původně krov

lom vc 50. letech 20. stol. (www.hornictvi.info)

plán lomu (www.hornictvi.info)

Aniččina stěna - horolezecká skála na východním okraji lomu

vyhlídky

Z horní rany lomu (i horních etáží) se otevírají pěkné výhledy do údolí Berounky směrem k Srbsku i Karlštejnu. Jako „oficiální” vyhlídka je na mapách značen nejvýchodnější ostroh s pěkně zachovalými společenstvy skalních stepí, obdobné výhledy jsou však i z dalších míst při horní hraně lomu. Volně přístupné nezajištěné.

 

východní skalní ostroh s výskytem koniklece lučního českého

 

střední skalní ostroh s porosty mochny

výhled přes Berounku na Petzoldův lom, v pozadí vrchy Doutnáč a Prostřední hora

 

výhled proti proudu Berounky, k Srbsku – vlevo srázy výšinného sídliště Brdlák, vpravo za řekou skály Na závěrce, v pozadí lom na Chlumu

Podtraťová jeskyně (evidenční číslo 17-002)

Propasťovitá jeskyně ve skalách devonských vápenců ve východním sousesdství lomu, při železniční trati. Též zvaná Podtraťová propast či Komínovitá jeskyně. Dva vstupy výše ve skalní stěně (nižší cca 8 m nad terénem), propojené 25 m vysokým Komínem. Prostora, klesající od spodního vchodu pod železniční trať, je ve spodních partiích zatopena jezerem. Celková délka podzemních prostor (včetně zatopených) je v současné době uváděna 180 m, vertikální rozpětí 107,5 m, z čehož 67 m tvoří zatopená část (je nejhlubším známým podzemním jezerem v Českém krasu). Hladina vody v jezeru kolísá (s nepatrným zpožděním) shodně s hladinou Berounky.

Jeskyně byla „oficiálně″ objevena roku 1965, třebaže nevelká vchodová část byla známa již dříve. Toho roku se však podařilo proniknout do podzemních prostor s jezerem. Objev jezera v Podtraťové jeskyni zásadně změnil pohled na vývoj jeskyní v Českém krasu, protože sahá hluboko pod erozní bázi Berounky. Zatím maximální hloubky bylo dosaženo v roce 1988. Roku 1989 byl odstraněním nánosů říčních šterkopísků propojen Komín s hlavním vchodem. Výstup ke vchodu je možný (trvale instalováno lano), vchod do jeskyně je však uzavřen.

 

spodní vchod do jeskyně

plán jeskyně (www.geospeleos.com)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V lomu a jeho nejbližším okolí evidována řada krasových prostor. Vedle Podtraťové jeskyně je to především Tomáškova propast (též Tomáškárna; 17-006), Nová čili Malá propast (17-007) a Augustová jeskyně (17-018), dále pak jeskyně Kubova huť (17-13), Na vráse (17-008), Na dislokaci (též Na diakláze; 17-009), Nad jeskyní Na dislokaci (17-010), Průtoková (17-017), S kruhem (17-015), Vyhlídkový převis (17-014), Salamandrova (17-012), Ježčí (17-016), Červená trojka (trojice krasových dutin; 17-020, 17-021 a 17-022) či Rampouchová jeskyně (17-011). Z minulosti je zde uváděna Srbská sluj (též Sluj sv. Ivana, Felskluft; 17-001), významná jeskyně, která padla za oběť těžbě; někteří badatelé (zejména Ondřej Jäger) soudí, že tato jeskyně se mohla nacházet ve východním cípu lomu a mohla být součástí systému Podtraťové jeskyně.

Ø        Na několika místech lze v lomu spatřit „čeřiny″ – zkamenělé zvlnění sedimentu působením mořských vln.

Ø        O doplatek kupní ceny za pozemek lomu se vedly soudní spory mezi obcí Korno a rodinou Tomáškovou téměř 60 let. Ukončeny byly až roku 1931 uhrazením dluhu obci (dost možná proto, že majitelé lomu potřebovali od obce přikoupit další pozemky, k čemuž došlo hned následujícího roku).

Ø        Tomáškův lom je považován za nejvýznamnější památku vápenictví u nás.

Ø        V lomu bylo v minulosti opakovaně pozorováno zimování vzácného zedníčka skalního.

Literatura:

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-          Michal Hejna: Tomáškův lom - Turista 4/2014

-          Vladimír Stárka: Český Kras (Praha 1984)

-          Ivan Horáček a kol.: Nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách – Vespertilio 5 (2001) – viz též http://ceson.org/vespertilio/5/5_18.pdf  

Web:

-           technické památky - http://www.hornictvi.info/techpam/tomasek/tomasek.htm

-           Lemrouchovo oko - http://robkor.mistecko.info/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=1

-           Geospeleos - http://www.geospeleos.com/Lokality/Podtratovka

-           Speleoklub; krasová skupina 17 - http://www.speleoklub.cz/ks17.html

-           Speleoklub; exkurze do Českého krasu - http://www.speleoklub.cz/SPELEOEXKURZE.html

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/koda.php

-           lezec; Tomáškův lom - http://www.lezec.cz/pruvodcx.php?key=388

-           lezec; Aniččina stěna - http://www.lezec.cz/pruvodcx.php?key=11

-           Přehled krasových území a jeskyní ČR - http://www.jeskynecr.cz/editor_files/File/Microsoft%20Word%20-%20legkmape.pdf

-           outdoor aktivity - http://www.outdoor-activity.cz/clanek-tomaskova-propast-srbsko-jeskyne-cesky-kras  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

březen 2014