VELKÁ HORA

k.ú. Budňany (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Výrazný převážně zalesněný hřeben (423 m n. m.), vybíhající z plošiny Ameriky jihozápadním směrem nad Bubovické údolí. Na severu oddělen mělkým sedlem od Mokrého vrchu, na jihovýchodě roklí V kameni od Dřínové hory. Jižní konec hřebene nad Kubrychtovou boudou skalnatý, s fragmenty skalní stepi a lesostepi. Ve východní části hřebene řada menších opuštěných jámových lomů (Rybízový, Černý, Červený, Supí, Pustý), vzájemně propojených štolami. Lesní porost tvoří převážně černýšové dubohabřiny, nejcennější jsou šípákové doubravy na jihozápadním konci hřebene nad Bubovickým údolím. V okrajových částech, zejména na severu, výsadby smrku.

Velká hora je považována za jedno z přírodně nejcennějších míst Českého krasu. Mezi přírodovědci byla známá a oblíbená již od konce 18. stol., největší badatelský zájem sem byl soustředěn během 1. pol. 20. stol. Chráněná je od roku 1937 (tedy 18 let před vznikem současné NPR Karlštejn) V současné době je odtud uváděno na 400 druhů rostlin, přičemž dalších 100 druhů uváděných v 1. pol. 20. stol. aktuálně nepotvrzeno. Významná též z hlediska výskytu teplomilných měkkýšů (včetně dvou středočeských endemitůvřetenky lesklé a chlupatky české) a hmyzu (z nejvzácnějších kriticky ohrožený motýl lišejníkovec šedavý).

Součást CHKO Český kras, evropsky významné lokality Karlštejn-Koda a národní přírodní rezervace Karlštejn. Veřejnosti nepřístupno.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image054.jpg

Velká hora od západu, z plošiny mezi Chlumem a Čihadly (březen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image056.jpg

Velká hora od jihu, z luk na Břesnici (únor 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image058.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image008.jpg

dubové polykormony – pozůstatek starých pařezin (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image004.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image006.jpg

dřínové křoviny (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image016.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image012.jpg

fragmenty lesostepi s výskytem (mimo jiné) sasanky lesní (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image052.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image050.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image048.jpg

vápencové skalní bradlo nad Kubrychtovou boudou (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image024.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image022.jpg

z vegetace skal – devaterník šedý a včelník rakouský (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image018.jpg

výhled z jižního úbočí do údolí Břesnice (květen 2020)

Krystalové jeskyně (24-003)

Nevelká jeskyně se nachází ve skalním bradle nad Kubrychtovou boudou nad stykem rokle V kameni a údolí Břesnice. V podstatě jde o dvě jeskyně těsně vedle sebe. Levá prostora je větší, vysoká až 3 m, přičemž její horní část má charakter šikmé rozšířené spáry. Pravá dutina je nečleněná, s výraznými krystaly kalcitu na stropě, které daly jeskyni jméno. Směrem do hory pokračuje krátkou úzkou plazivkou. Celkové délka (dvoj)jeskyně se uvádí 7 m.

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image046.jpg

celkový pohled na jeskyni (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image044.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image042.jpg D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image040.jpg

levá prostora jeskyně (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image030.jpg 

pravá prostora jeskyně (květen 2020)

D:\místopis web\okolí Bubovického potoka - foto_soubory\image034.jpg 

krystaly kalcitu ve stropě pravé části jeskyně (květen 2020)

plánek jeskyně (geospeleos.com; autor Michal Kolčava)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V patě skály nad suťovým svahem za Kubrychtovou boudou je evidována ještě jedna jeskyně – Opadaná (24-123). Mělo by jít o tři kapsovité chodbičky bez perspektivního pokračování navazující na sebe ve společném nízkém, ale protáhlém portále. Délka podzemních prostor je uváděna 3 m.

Literatura:

-          Plán péče o národní přírodní rezervaci Karlštejn na období 2017-2025 – viz https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/411/067992.pdf

-          Aleš Hoffmann: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn (iplomová práce; Praha 2000) – viz https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/176449/

Web:

-           Krystalová jeskyně - https://www.geospeleos.com/Lokality/Literatura/LiteraturaB/B007-Krystalova.htm

-           soupis jeskyní - https://www.geospeleos.com/Lokality/Skupina24/SoupisJeskyni.htm

-           Brdy.info - http://www.brdy.info/kapitoly/bubovicke_vodopady.php  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

květen  2020