DOLNÍ MOKROPSY

k.ú. Černošice, dříve Dolní Mokropsy (Hořovická pahorkatina / Černošicko)

Ves na terase nad levým břehem Berounky, dnes jižní část černošické aglomerace. V minulosti též Malé Mokropsy, Menší Mokropsy. Původní zástavba kolem trojúhelné návsi a přilehlé ulice východně od železniční trati. Západně od železnice zástavba složená z vilek z 1. pol. 20. stol., zbytků starých chatových osad i současné výstavby rodinných domů. Zejména v zahradách prvorepublikových vil řada krásných, často exotických stromů.

Mokropsy (bez rozlišení, o které jde) připomínány prvně již roku 1088, kdy král Vratislav daroval vyšehradské kapitule „dvoje popluží a rybáře Modlatu a Šumu v Mokropsech″ (falzum z 12. stol., jehož věrohodnost však není popírána). 1950 připojeny k Černošicím jako osada, v roce 1960 pak administrativně zanikly.

 

historické jádro vsi v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

zástavba na návsi – č.p. 601, 599, 597… a č.p. 601 (bývalý koloniál) ještě jednou, tentokrát z 1. pol. 20. stol. (www.mestocernosice.cz)

pomník padlým na návsi

 

západní strana dvora - brána a přilehlé č.p. 639

jihovýchodní nároží dvora – dnes č.p. 627, 625 a 1165

kaple sv. Václava

Stavba dominující mokropeské návsi a označovaná jako „kaple“ je vlastně požární zbrojnice (dnes sloužící jako galerie). V jejím východním průčelí je nika se sochou sv. Václava, před ní kříž. 

 

požární zbrojnice alias kaple alias galerie

původní dřevěná plastika sv. Václava z přelomu 19. a 20. stol. (v době komunismu 40 let ukrývána, znovu osazena v roce 1990, v červenci 2003 ukradena; www.mestocernosice.cz)

nová plastika sv. Václava

křížek před kaplí

Kadečkův mlýn č.p. 607

Vodní mlýn na levém břehu Berounky na okraji historické zástavby Dolních Mokropes. Jez na Berounce lomený, takže jeho severní část, téměř souběžná se břehem, slouží v podstatě jako náhon.

Mlýn velmi starého původu. První zmínka o něm již ve 2. pol. 14. stol.. kdy měl být „znovu postavený″. Konkrétnější informace o mlýnu jsou však až z 19. stol., kdy zde hospodařil mlynářský rod Vošalíků. Vošalíkové drželi mlýn až do roku 1927, kdy jej koupil p. Kadečka. Od roku 1923 zde byla zřízena hydroelektrárna se dvěma Francisovými turbínami, dodávající elektřinu pro Dolní Mokropsy, Horní Mokropsy a Všenory.

  

mlýn v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz) – na historické mapě je dobře vidět, že šlo v podstatě o dva samostatné mlýny proti sobě, každý o dvou složeních

pohled na mlýn ze železničního mostu (vpravo v pozadí vrch Humenská)

železnice

Železnice z Prahy do Berouna rozděluje ves na starou a novou část. Východně od centra Mokropes železniční zastávka Černošice-Mokropsy. Přes Berounku zajímavý železniční most, slouží zároveň jako lávka pro pěší (z větší části již na sousedním katastrálním území Všenor/Horních Mokropes).

kamenný most přes železnici - fakticky jediná spojnice mezi východní a západní částí vsi

  

železniční most přes Berounku

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

Web:

-           stručná historie Mokropes - http://www.zelimokropsy.ic.cz/Mokropsy.htm

-           fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Praha-zapad/Dolni_Mokropsy/Default.aspx

Okolí: Horní Černošice / Blukský mlýn / Humenská / Horní Mokropsy / Vráž

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011