HORNÍ MOKROPSY

k.ú. Všenory, dříve Horní Mokropsy (Brdská vrchovina, Hořovická pahorkatina / Černošicko)

Ves v nivě Berounky při severním úpatí Hřebenů. V minulosti též Velké či Větší Mokropsy. Na návrší uprostřed vsi kostel. Severovýchodně pod ním náves, západně se táhne po svazích vilová čtvrť. Dnes stavebně spojeny se Všenory.

Mokropsy (bez rozlišení, o které jde) připomínány prvně již roku 1088, kdy král Vratislav daroval vyšehradské kapitule „dvoje popluží a rybáře Modlatu a Šumu v Mokropsech″ (falzum z 12. stol., jehož věrohodnost však není popírána). V pol. 20. stol. připojeny ke Všenorům, se kterými z úředního hlediska splynuly (ztratily i vlastní katastrální území).

 

historické jádro vsi v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

pomník padlým – původně s deskou se jmény obětí 1. sv. války, později nahrazena dnešní obecnou deskou „obětem válek″ s pěticípou hvězdou a dodatkovou tabulkou „na paměť všech obětí odboje a květnové revoluce 1939-1945″, jako by se z nějakého mě neznámého důvodu mělo na oběti 1. sv. války zapomenout...

 

výzdoba na jednom z domů v ul. Karla Majera

pohled na jádro vsi od severovýchodu; v popředí dřevěný kříž

 

dřevěný kříž na rozcestí severně od dvora č.p. 34

náves

Dobře zachovalé historické jádro vsi (Na Návsi) s několika barokními statky při potůčku pod návrším s kostelem. Uprostřed prostranství novodobá kaple sv. Jana Nepomuského, která nahradila starší, dle podoby pravděpodobně barokní.

jižní část návsi, v pozadí bývalá fara a kostel

 

současná kaplička sv. Jana Nepomuckého na návsi

původní kaplička na návsi (historická pohlednice)

bývalá fara č.p. 54

statek č.p. 34 na východní straně návsi

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Barokní kostel na nevysoké ostrožně v centru vsi, nad levým břehem bezejmenného potůčku. Cenné vybavení interiéru. Postaven roku 1732 na místě středověkého, snad románského (připomínán ve 14. stol.). Věž, přistavěná k presbytáři na východní straně, upravena v 70. letech 19. stol. pseudorománsky.

pohled na kostel od východu

západní průčelí kostela

socha sv. Václava v průčelí

starý hřbitov

Hřbitov, ohrazený zdí z roku 1814, obklopuje kostel.

boční branka na hřbitov

empírová hrobka Kristenů (majitelů sousedních Všenor) z roku 1837

hrob mlynáře Josefa Vošalíka z Kadečkova mlýna

 

hrob Anny Michajlovny Grigirievové

  

náhrobky zazděné v ohradní zdi hřbitova

márnice v jihozápadním rohu hřbitova

park ing. Teyrovského

Zbytky rozsáhlého přírodně krajinářského parku mezi zástavbou západně od kostela. Park zde, na úbočí návrší Homolka, nechal vybudovat v letech 1926-27 majitel pražských čistíren Ing. Teyrovský.  V parku byly sochy, balustrády, kamenné nápisy, pavilony, rybníček a  zajímavá vegetace. Park rozdělovala na dvě části nově zřízená komunikace (dnešní ulice Karla Majera), která spojila do té doby izolované vsi Horní Mokropsy a Všenory – obě části parku byly spojeny podchodem pod touto komunikací.

 

vila č.p. 128 dnes a v původní podobě (historická pohlednice)

 

gloriet východně od vily

 

sochy Mistra Jana Husa v bývalém parku vily ing. Teyrovského (při ulici Karla Majera) – ve svahu pod sochou byly původně z rostlin vysázen emblém kalicha; na zídce pod sochou dnes již velmi špatně čitelný úryvek z Husova dopisu z Kostnice

 

soch sv. Václava v bývalém parku vily ing. Teyrovského (při ulici Karla Majera) – dnes již její okolí park ničím nepřipomíná; na zídce pod sochou špatně čitelný nápis „Pomoci tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave″

vily

Vilová zástavba se rozkládá zejména na svazích vrchu Homolka mezi historickým jádrem Horních Morkopes a Všenory.

vila Jitřenka č.p. 95 v ul. Karla Majera

vila č.p. 131 v ul. Karla Majera

vila č.p. 176 v ul. Karla Majera

vila č.p. 178 v ul. Karla Majera

Zajímavosti:

Ø        V makovici kostela nalezen roku 1850 nákres původní gotické podoby zbraslavského kláštera.

Ø        V Horních Mokropsích se 58. května 1925 narodila herečka Blanka Vikusová.

Ø        Před druhou světovou válkou zde žila v exilu ruská básnířka Marina Cvetajevová.

Ø        Ve znaku Všenor symbolizuje Horní Mokropsy jeho dolní polovina - kančí hlava, která byla erbovním znamením Oldřicha Medka z Valdeka, držitele vsi v 15. stol.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Horní_Mokropsy

-           farnost Řevnice - http://www.revnice.farnost.cz/vsenory.php

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=5725

-           oficiální stránky obce Všenor – http://www.vsenory.cz

-           encyklopedie měst a obcí - http://www.levnezdomova.cz/cz/e-shop/c25741/vsenory.html

Okolí: Vráž / Dolní Mokropsy / Humenská / Cukrák / Všenory

Podbrdsko / rejstříky

březen 2011