BLUKSKÝ MLÝN

k.ú. Lipence, dříve Dolní Černošice (Hořovická pahorkatina / Praha)

Mlýn a malá osada na pravém břehu Berounky. Někdy též Blucký mlýn.

Mlýn, poháněný vodou Berounky, založený 1523 zbraslavským klášterem „v Dolejších Černošicích″. Snad koncem 18. stol. vznikla při mlýnu víska Blukský Mlýn, čítající původně 4 domky, později rozrostlá podél silnice do Lipan.

 

Blukský mlýn přes Berounku

 

Blukský mlýn na mapě v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

Zajímavosti:

Ø        Mlýn převzal jméno po zaniklé středověké vsi, připomínané roku 1412. Dodnes není jisté, kde stála. Buď bývá kladena do míst novodobé osady Kazín, či ztotožňována s Dolními Černošicemi (méně pravděpodobné). Taktéž lokalizace tvrze Bluk je nejistá. Většinou bývá lokalizována na ostroh se zbytky tvrziště, známý dnes pod jménem Kazín (nad stejnojmennou osadou), avšak někteří badatelé ji ztotožňují též se zaniklým tvrzištěm při pravém břehu Švarcavy (zhruba proti mlýnu). V době založení mlýnu byly ves, tvrz i důr zřejmě již pusté.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-     Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

Okolí: Staňkovka / Lipany / Cukrák / Dolní Mokropsy / Horní Černošice

Praha / rejstříky

 březen 2009