(HORNÍ) ČERNOŠICE

k.ú. Černošice, dříve Horní Černošice (Hořovická pahorkatina, Pražská plošina / Černošicko)

Ves na levém břehu Berounky (211 m n. m.) na samé hranici Prahy. Historické jádro s návsí výše nad řekou u kostela. Kolem vilová zástavba, především z konce 19 a 1. pol. 20. stol. (řada vil architektonicky velmi významná), sestupující až na břeh Berounky a tvořící nejsevernější část souvislé aglomerace, zahrnující i sousední Dolní Mokropsy a Vráž.

První zmínky, datované k roku 1115 a 1186, jsou falzem ze 13. stol., jejich věrohodnost však historikové nezpochybňují Tehdy měly patřit Černošice kladrubskému klášteru. Černošice jsou v nich zmiňovány bez bližšího určení, s velkou pravděpodobností je však lze ztotožnit s Horními Černošicemi, protože Dolní Černošice jsou dle lokačního půdorysu považovány za mladší. V 70. letech 13. stol. se dostaly do majetku krále, který je připojil ke zbraslavskému panství (jeho součástí zůstaly až do konce feudalismu). 1304 zmiňovány „Velké a Malé Černošice″ - Horní Černošice lze patrně ztotožnit s Velkými. 1350 poté již výslovně Horní Černošice. V dalších stoletích často obě osady nijak nerozlišovány. 1955 byla vytvořena obec Černošice sloučením Horních Černošic, Dolních Černošic (později vyčleněny a připojeny k Praze) a Dolních Mokropes. 1969 povýšeny Černošice na město, urbanistický charakter města však nikdy nezískaly.

znak Černošic, udělený městu roku 1992 –symbolizuje řeku Berounku (modrá barva), rekreační využití (zlatá barva) a příjemné přírodní okolí (zelená barva), trojlístek pak dnešní tři části, z nichž se dnes město skládá (kromě Horních Černošic ještě Dolní Mokropsy a Vráž)

pohled z horní části Černošic, na obzoru Cukrák

pomník padlým na návsi proti kostelu

výklenková kaple na návsi

pomníček v ul. Komenského

kříž na křižovatce ulic Komenského a Vrážská, severně od železniční zastávky

železniční zastávka na trati Praha-Beroun

 

výklenková kaple na východním okraji města, mezi ulicemi Radotínská a Kazínská

 

příhradová lávka přes Berounku (pro pěší a cyklisty) z roku 1962

kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Kostel stojí na východní straně hornočernošické návsi. Na věži tři zvony - sv. Rosalie (původně z r. 1700, přelit v roce 1849), P. Marie a sv. Václav (z roku 1949 – věnované děkanem Adolfem Piťhou na památku osvobození). Ve východním sousedství kostela hřbitov.

Původem středověký (doložený v pol. 14. stol jako farní), několikrát přestavovaný, dnes převážně barokní podoby. Poslední úpravy 1936. Fara zanikla 1630.

kostel od severozápadu – zajímavá zejména věž, v horní části osmiboká

dřevěný hřbitovní kříž

 

hrobka rodiny Klánovy

 

zajímavé hroby

kolumbárium

černošické vily

č.p. 44, ulice Radotínská

č.p. 46, ulice Radotínská

Zajímavosti:

Ø        Často jsou v obecném povědomí pod označením Černošice (dnes oficiální jméno celé aglomerace - města) míněny právě Horní Černošice.

Ø        Přes Černošice údajně vedla tzv. bechyňská cesta a cesta z Prahy na Karlštejn (?).

Ø        Nad pravým břehem Švarcavy nedaleko jejího ústí do Berounky stávala neznámá tvrz, snad ze 14. stol. (většinou považovaná za sídlo manů zbraslavského kláštera, některými badateli sem kladena též tvrz Bluk, která bývá obvykleji lokalizována na protější břeh Berounky na ostroh, dnes známý pod jménem Kazín) – její zbytky byly na zahradě hotelu Slánka (č.p. 121) proti železniční zastávce patrné ještě v roce 1985, poté byly zcela zničeny.

Ø        V Černošicích se roku 1839 narodil Václav Klán, zakladatel Klánovic.

Ø        Za 1. republiky byly Černošice jedním z nejproslulejších vilových a chatových satelitů Prahy. Na letní byt sem jezdilo mnoho významných osobností té doby.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-          kol.: Encyklopedie českých tvrzí I - A-J (Praha 1997)

Web:

-           oficiální stránky města - http://www.mestocernosice.cz

-           neoficiální stránky Černošic, historie - http://www.cernosice.org/old/historicky_sber/historicky_sber.html

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Černošice

-           Wikipedie, lávka - http://cs.wikipedia.org/wiki/Černošická_lávka

-           hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/index.php?OID=5143

-           farnost Radotín - http://farnost.tvuj.net/church_cernosice.php

Okolí: Sulava / Staňkovka / Blukský mlýn / Cukrák / Dolní Mokropsy / Vráž / Mejstříkův Mlýn / Babka / Kulivá hora

Podbrdsko / rejstříky

březen 2009