NEHVIZDSKÉ LOMY

k.ú. Nehvizdy, Horoušany, Vyšehořovice (Středolabská tabule / Čelákovicko, Úvalsko)

Též Kamenná Panna. Rozsáhlá těžební oblast na mírném návrší mezi Horoušany, Nehvizdy a Vyšehořovicemi, zvaná též Skály či Na skále (jméno není odvozeno od přírodních skal, ale právě od dnes již neexistujících pískovcových lomů a ohromných hromad balvanů, které vznikaly jako odpad při zpracování místního pískovce). V současné době těžba žáruvzdorných jílů (lupků), využívaných k výrobě porcelánu a šamotu. Při silnici z Nehvizd do Horoušan rozlehlá zalesněná výsypka. Západně od lomů (a od silnice Horoušany-Nehvizdy - v místech zvaných U havírny) areál keramických závodů, využívající místní suroviny (výroba komínových vložek). Do areálu vede železniční vlečka, odpojující se ve Mstěticích od trati Praha - Čelákovice (mimo provoz).

Počátek zdejší těžby bývá někdy kladen již do 13. stol. (ze zdejšího kamene byl pravděpodobně postaven romáínský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích). Předpokládá se, že právě k této lokalitě se vztahují i zápisy ze 70. let 14. století o dovozu kamene na stavbu chrámu sv. Víta „z Horoušan“. Kámen byl zároveň dovážen i na stavbu Karlova mostu a dalších významných pražských staveb. Pro těžbu daroval pole probošt zderazského kláštera, jemuž Horoušany náležely. Dle jiných pramenů byla však těžba zahájena až roku 1760 (vzhledem k tomu, že jde o rozlehlou oblast, je pravděpodobné, že zmínka o roku 1760 se týká jednoho konkrétního lomu). Jelikož většina majitelů lomů pocházela z Nehvizd a v Nehvizdech bylo též sídlo kamenického cechu (a údajně i kamenické školy), začalo se jim posléze říkat „Nehvizdské“, stejně jako pískovci v nich těženému. Vrcholu těžby dosáhly v polovině 19. stol, kdy byl ze zdejšího materiálu postaven mimo jiné pomník Františka I. na Smetanově nábřeží či realizována dostavba sv. Víta, byl využíván ke stavbě železničních objektů či při regulacích Labe. Oblíbený byl též k výrobě brusů a brousků. Postupem času zde vznikl jámový lom 200 x 60 m o výšce stěn až 7 m. Vzhledem k tomu, že nejkvalitnější materiál se nacházel v dolní polovině stěn, probíhala těžba též komorovým způsobem. Ukončena byla v roce 1941. V 60. letech 20. stol. zahájena těžba bílých a šedých lupků, ležících v podloží pískovců, čímž byly veškeré stopy starší těžby i (dle pamětníků) velice romantické lomy zničeny. Větší část dobývacího prostoru dnes označována jako „Vyšehořovice“, třebaže vlastní těžba zasahuje na katastr Vyšehořovic pouze nepatrně (na rozdíl od souvisejícího chráněného ložiskového území, které je i pod vlastními Vyšehořovicemi!)

 

Na terénní hraně, oddělující oblast lomů od níže položených Horoušan, zachovány místy zajímavá přírodní společenstva stepního charakteru. Někde zde je též uváděna v minulosti těžba rud.

  

Zajímavosti:

Ø        V noci z 28. na 29. prosince 1941 se nedaleko odtud uskutečnil výsadek parašutistů parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří  později provedli atentát na říšského protektora R. Heydricha. Výsadek se příliš nepodařil, neboť vinou chybné navigace proběhl úplně jinde, než bylo plánováno (v lesích u Plzně), navíc se neobešel bez drobného zranění J. Gabčíka. Oba parašutisté se dva dny ukrývali v lomech, než je zde na silvestra našel hajný Šmejkal a prostřednictvím ilegální sítě dopravil do bezpečí.

Ø        Podzemní lom je zachycen ještě ve filmu Atentát, popisující právě výše zmíněné události.

Literatura:

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Jiří Kovanda a kol: Neživá příroda Prahy a jejího okolí (Praha ) - web

-     Luboš Rýdlo: Něco z historie Nehvizdských pískovců - ad Nehvizdský kurýr 2008 (seriál) - web

-     Michael Rykl: Proměny a souvislosti středověkých staveb ve Vyšehořovicích u Českého Brodu – ad: Castellologica bohemica 4 (Praha 1994)

Web:

-     Výletník.cz

Okolí: Vyšehořovice / U skal / Horoušany / Jirny / Nehvizdy

Střední Polabí / rejstříky

únor 2008