ČESKÝ BROD

k.ú. Český Brod (Středolabská tabule / Českobrodsko)

Město na říčce Šembeře (220 m.n.m.). Středověkém jádro rozloženo kolem náměstí s radnicí a kostelem sv. Gotharda, jež bylo záhy vestavbou bloku domů rozděleno na dvě menší. Kolem dochovány zbytky opevnění. Ráz města tvoří především stavby z konce 19. a začátku 20. stol. (např. novorenesanční sokolovna, Nová radnice, spořitelna, Podlipanské muzeum z roku 1930 dle návrhu A. Balšánka - nemovitá kulturní památka - v Žitomiřské ulici, hostinec U černého koně (č.p. 105) proti býv. Kouřimské bráně či sousední Lidový dům, svépomocný dělnický podnik z roku 1918). V ulici Jungmannova na jižním okraji historického jádra pamětní deska na rodním domě  Bedřicha Nezavdy (*1889) - legionáře, jež padl v roce 1918 ve Francii. Jihozápadně od náměstí na levém břehu Šembery Jiráskovy sady s evangelickým kostelem. Na protějším břehu areál bývalého pivovaru. Severovýchodně od náměstí železniční nádraží (dnešní budova vystavěna architektem Františkem Jilemnickým z Prahy podle skic Jana Evangelisty Kouly v letech 1927-29), proti němu stával cukrovar. Zejména v západní části města panelová výstavba (Sídliště Jahodiště). V této části města též nemocnice, přebudovaná roku 1874 ze starých kasáren, důkladně přestavěná a zmodernizovaná 1931 (architekt K. Ossendorf). Na jižním okraji města při Šembeře sportoviště (tenisové kurty, koupaliště...), v jejichž areálu pomník M. Tyrše.

Osada vznikla na strategicky významném místě při brodu důležité obchodní stezky z Čech na Moravu a dále do východní a jižní Evropy (tzv. Trstenické stezky) přes Šemberu. Dle zasvěcení kostela sv. Gothardovi se soudí, že vznikla ve 30. letech 12. stol. za biskupa Jan I. Snad zde již v té době byl i biskupský dvorec. Založení městečka se někdy přisuzuje biskupu Janu II. z Dražic (po pol. 13. stol.) či jeho následníku Janu III. z Dražic (kolem 1268), nejčastěji však až biskupu Tobiášovi z Bechyně (1279-90). Pravděpodobně v té době byla poblíž náměstí vybudována i kamenná tvrz jako správní středisko biskupských statků východně od Prahy - “brodského distriktu“. Dle některých pramenů se město původně jmenovalo Biskupský Brod (Broda Episcopalis), ovšem například publikace Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (v těchto věcech jinak důsledná) tuto alternativu vůbec nezmiňuje. Každopádně nejpozději od počátku 14. stol. (první písemný doklad 1315) se používá dnešní přídomek „Český“, snad pro odlišení od druhého Brodu na téže stezce - zvaného Německý (dnes Havlíčkův). Již ve 14. stol. je v Brodu doložena i škola. 17. dubna 1421 dobyto město Husity, kteří mimo jiné zbavili českobrodské měšťany poddanské závislosti na pražských arcibiskupech, dosadili městskou radu a uznali tak správní a politickou autonomii města. Roku 1437 povýšen Brod císařem Zikmundem na město královské (tehdy mu také udělen znak). Od 15. do poč. 17. století jedno z nejvýznamnějších pivovarnických měst v Čechách. 1639 vypleněn Brod Švédy, pustý byl až do roku 1648, kdy se zde usadilo nových 24 rodin - svého předbělohorského významu již nikdy nedosáhl. V letech 1850 - 1960 okresní město. Od roku 1990 městská památková zóna.

     

Náměstí Arnošta z Pardubic

Ústřední prostor celého města tvaru nepravidelného lichoběžníku (jižní část púvodního většího středověkého náměstí). Budovou Staré radnice rozděleno na dvě v podstatě samostatné části - východní s kostelem sv. Gotharda a zvonicí a západní s parkem, v němž stojí barokní sousoší sv. Rodiny (nemovitá kulturní památka - dílo pravděpodobně z dílny F. M. Brokoffa, dnes však na místěn kopie z 90. let 20. stol od sochaře Váni, originál uložen v Podlipanském muzeu). Před kostelem stával ve 2. pol. 20. stol. pomník Rudé armády s dělem. V severní části parku pamětní kámen, upozorňující na „lípu Slovinsko-Českého přátelství“ z roku 2001, bohužel však bez oné lípy!

Z objektů lemujících náměstí zajímavý především tzv. Lorencovský dům (č.p. 46 - nemovitá kulturní památka) v západní části jižní strany s nádherným renesančním portálem z doby kolem roku 1580, novorenesanční budova spořitelny dominující východní straně z roku 1930 se sgrafity Ládi Nováka, připomínajícími bitvu u Lipan a masné krámy (nemovitá kulturní památka) s dochovanou bránou s kamenným znakem řeznického cechu ze 2. pol. 18. stol. do úzké uličky uprostřed severní strany náměstí. Západní stranu náměstí, kde dříve stávala hospoda, v níž nocoval 28. ledna 1800 maršál Suvorov, uzavírá budova bývalého okresního úřadu (č.p. 56), využívaná dnes jako městský úřad. V severozápadním rohu náměstí hostinec Modrá hvězda (č.p. 60) se zajímavým nárožím. V jihovýchodním rohu náměstí objekt bývalého kapucínského špitálu se zrušeným (a značně přestavěným) kostelem sv. Máří Magdaleny.

Pod budovami obklopujícími náměstí (i pod samotným náměstím) dochována řada středověkých sklepů spojených podzemním chodbovým systémem. Původně měly pravděpodobně obraný účel, později sloužily jako sklady. V letech 1991 - 1996 byla díky Spolku pro ochranu kulturních a historických památek Města Český Brod menší část chodeb mezi budovami č.p. 1 a č.p. 12 včetně několika místností zpřístupněna veřejnosti (viz Stará radnice).

       

kostel sv. Gotharda (nemovitá kulturní památka)

Trojlodní gotický kostel bazilikálního typu, původně téměř jistě opevněný. Vnější podoba barokní. V sakristie při severním boku presbytáře zachováno zdivo lodi původního románského kostelíka (při rekonstrukci roku 1992 údajně objeven zazděný portálek na tribunu). Hodnotný rokokový hlavní oltář z roku 1781 podle návrhu I. F. Platzera se sochami sv. Petra  Pavla z téže dílny a s obrazem od J. Hellicha z roku 1858. V interiéru několik náhrobníků, vesměs z konce 16. stol. Podvěží s možností nahlédnutí do lodě volně přístupné, zbytek interiéru pouze v době bohoslužeb.

V sousedství kostela 40 m vysoká kamenná neomítaná pozdně gotická zvonice z let 1578-80 - dominanta města. V přízemí renesanční portálek (dle některých autorů nepůvodní). Na věži údajně zvon z roku 1688 od Jeremiáše Schröttera a dva zvony z roku 1689. Jedna z nejcennějších pozdně gotických zvonic v Čechách.

Při kostele kříž, proti průčelí kostela ve zdi nika se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1900. V parčíku mezi zvonicí a kostelem jakási bohatě zdobená mříž - snad z nějaké kašny (??).

Kostel raně středověkého založení, snad ze 30. let 12. stol., do současné podoby rozšířen za arcibiskupa Arnošta z Pardubic (pol. 14. stol.). V letech 1578-80 vybudována kameníkem Pavlem zvonice. 1421 po dobytí města husity se v kostele a ve zvonici ukryli němečtí žoldnéří – následně husity založený požár obě stavby silně poškozeny. Do pol. 16. stol. býval kolem kostela hřbitov. Přestavba v 17. stol. a radikální barokizace v letech 1765-72 (J. J. Wirch), kdy bylo sneseno původní dvouvěží do výše lodi a vybudováno současné průčelí s jednou věží v ose.

      

Stará radnice č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Budova stojící uprostřed náměstí Arnošta z Pardubic. Z venčí poměrně nevýrazná patrová stavba ukrývá středověké jádro (včetně gotického sklepení).

Podle nalezené kachle se znakem arcibiskupa Jana z Jenštejna se soudí, že byla postavena již koncem 14. stol, každopádně bezpečně doložena je k roku 1402, čímž se řadí mezi nejstarší radnice v českých městech (a pravděpodobně vůbec nejstarší ve městě poddanském). Objekt však prodělal řadu přestaveb. Jako radnice sloužil až do roku 1849, kdy byl uvolněn pro potřeby nově zřízeného okresního soudu.

V současné době v budově sídlí Městské kulturní a informační centrum, v bývalém městském vězení (funkční do poloviny minulého století) je galerie Šatlava. Ze radnice je též vstup do zpřístupněné části městského podzemí. Vstupní prostor podzemí upraven na alternativní svatební síň.

Husovo náměstí

Nepravidelný prostor v severním sousedství Náměstí Arnošta z Pardubic - severní část původního většího středověkého náměstí. Na severozápadní straně novorenesanční budova Nové radnice (č.p. 70 - původně občanská záložna, jako radnice slouží od roku 1948, když tu již předtím měla některé úřadovny) dle návrhu architekta Antonína Turka, s obrazy od Otakara Moravce a Jaromíra Seidla v interiéru. Před ní monumentální secesní pomník Prokopa Holého hledícího k lipanskému bojišti od Karla Opatrného z roku 1910 (základní kámen položen již v květnu 1908 - údajně vůbec první pomník Prokopa Holého v českých městech), v němž později uložena prsť z bojišť 1. sv. války (Zborov, Doss Alto, Vouziers), z Dukly, z Lidic a z Osvětimi. V těsném sousedství pomníku zasazena v zemi pamětní deska obětem nacistické okupace. Při severní straně náměstí stávala budova středověké tvrze, v polovině 17. stol. přestavěné na městský pivovar (v provozu až do zřízení nového pivovaru pod městem, poté ještě do roku 1933 sladovna, 1972 zchátralé objekty zbořeny!). Zhruba uprostřed náměstí při jeho jižní straně budova školy (č.p. 19) s novogotickými prvky.

    

městské opevnění (nemovitá kulturní památka)

Z původních tří bran (Pražská na západně, Liblická na východně a Kouřimská na jihu) dochováno pouze pozdně renesanční předbraní Kouřimské brány s bohatě zdobenou atikou ze 17. století. Na něm kamenná deska se dvěma znaky (císařský + městský) a korunkou s iniciálaou L I., datující vznik desky do doby panování Leopolda I. (2. pol. 17. stol.). Z Pražské brány údajně dochován fragment jižní zdi, ukrytý však pod omítkou přilehlého domu..

Opevnění tvořily dvě linie hradebních zdí. Vnější linie hradeb byla doplněná pravděpodobně třinácti (vesměs) polokruhovými dovnitř otevřenými baštami. Před vnější hradbou býval příkop, v prostoru mezi oběma hradbami až 4 m vysoký násep, zesilující opevnění proti případnému útoku palných zbraní a snad i nahrazující hradební ochozy, umožňující přístup obránců ke střílnám (v 15. století zcela unikátní a ojedinělé řešení). Hradby byly vystavěny z místního červeného pískovce (či spíše prachovce), původně byly omítané.

vnitřní linie hradeb snad zachovány drobné fragmenty uvnitř zahrad či ve zdivu přilehlých objektů. Vnější hradba, která byla 6 - 7 m vysoká a cca 1,5 m silná, je nejlépe dochována v jihovýchodní části města, kde je souvisle zachovaná značná část hradební zdi včetně tří bašt (nejsevernější z nich schovaná za současnou zástavbou, naopak zbývající dvě velice dobře viditelné), originální výpadní branka s vpadlinou po padacím mostu přes příkop severně od nárožní jihovýchodní bašty a dolní části střílen (někdy mylně považovány za cimbuří). Zřetelná (včetně jedné bašty) je i pokračování vnější linie opevnění v zahradách západně od Kouřimské brány při ulici Jungmannova. Údajně velmi dobře zachovalý (avšak téměř nepřístupný a z ulice velmi špatně viditelný) je i úsek při ul. Želivského a Havlíčkova v západní části hradebního obvodu – ze dvou bašt zde údajně dochovaných je jedna (severně od bývalé Pražské brány) dokonce zcela netypicky hranolová. Zbytky hradebního příkopu jsou uváděny na západní, východní a severní straně města.

Pozdější vnitřní linie opevnění Českého Brodu byla vybudováno za arcibiskupa Arnošta z Pardubic kolem roku 1360, pravděpodobně na místě opevnění staršího, snad dřevohlinitého charakteru (existuje listina biskupa Jana IV. z Dražic z roku 1303, povolující opevnění „městečka“, jehož ztotožnění s Českým Brodem je sice pravděpodobné, nikoli však jisté). Pravděpodobně v téže době byly postaveny i tři městské brány, byť toto nelze doložit (zmiňovány jsou až mnohem později, byly však logickou součástí vnitřního pásma hradeb). Ve druhé polovině 15. stol. (dle nápisové desky umístěné původně na Kouřimské bráně, dnes uložené v muzeu, v letech 1451 - 1487), zřejmě na základě strategického významu Brodu za husitských válek a v souvislosti s povýšením na královské město, vybudováno zcela nové opevnění – dnešní vnější linie hradeb, zesílené řadou půlkruhových bašt. Současně však začala být rozprodávána a rozebírána původní (nyní vnitřní) městská zeď, z čehož vyplývá, že tato nová hradba starší opevnění nedoplňovala, ale nahrazovala. Ve druhé polovině 16. století došlo k zásadní přestavbě městských bran. V 17. století bylo opevnění několikrát silně poškozeno, následně sice opravováno, ale postupně ztrácelo svojí funkci a zanikalo. Kouřimská brána byla stržena již roku 1783, ve 40. letech 19. stol. byla zbořena Liblická a roku 1867 pak i Pražská brána. Přesto jde o jedno z nejlépe dochovaných opevnění pohusitské doby u nás a významný doklad vyspělosti fortifikační architektury té doby.

            

sokolovna (č.p. 314)

Rozlehlá novorenesanční budova z roku 1884 podle projektu místního rodáka prof. Jana Kouly na východní straně Tyršovy ulice. Na vnitřní výzdobě spolupracoval Koulův žák Josef Poselt, plastická výzdoba pochází od F. Anderse (kolem r. 1900). Na budově mimo jiné znak města. U vchodu pamětní deska památce umučených Sokolů za doby nacistického a komunistického útlaku.

Sokolovna bývala střediskem českobrodského kulturního života - vystupovali zde herci Národního divadla, koncertoval Antonín Dvořák a přednášel T.G. Masaryk.

  

kostel Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Renesanční, původně hřbitovní, kostel v jižní části města. Vlastní stavba až na pěkný goticko-renesanční vstupní portál celkem nevýrazná, unikátní je však venkovní kamenná kazatelna ve stylu saské renesance s reliéfy Kalvárie, Zmrtvýchvstání a holubice představující Ducha svatého (pod ní byl původně ještě kalich s hostií, otlučený po Bílé Hoře) od W. Schulthesse z roku 1585, vybudovaná na náklady bohaté českobrodské pivovarnice Marty Valšové. Před kostelem stojí prostý kamenný oltářní stůl neznámého stáří (renesanční původ nelze vyloučit).

V sousedství kostela hranolová zvonice s bedněným (dříve hrázděným) patrem. Nově osazená okna zvonového patra (se skleněnými tabulkami) působí poněkud rušivě. Na zvonici údajně dva zvony - jeden asi ze 16. stol., druhý z roku 1724.

Symbolický vstup do areálu kostela tvoří novodobá brána, sloužící zároveň jako zvonička. Z bývalého hřbitova zachováno pouze torzo kamenné plastiky anděla, nově byl v prostoru mezi bránou a zvonicí osazen též renesanční náhrobek (jediný, který se dochoval z původního renesančního hřbitova) Evy Valšové (†1582), předčasně zemřelé dcery oné pivovarnice, která financovala stavbu kazatelny.

O přenesení hřbitova od kostela sv. Gotharda mimo tehdejší město rozhodla městská rada v polovině 16. stol. Kostel byl postaven v letech 1560-62, následně byl hřbitov vysvěcen (1565) a o několik let později (1571 ?) doplněn ještě o zvonici (původně údajně stavěná jako márnice). V roce 1613 byl kostel zvýšen do dnešní podoby. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1898, z nichž nejzajímavější. Roku 1953 přestavba pro potřeby Českobratrské církve evangelické, při té příležitosti postavena i vstupní brána.

        

Jiráskovy sady

Park na levém břehu Šembery, obklopující areál kostela Nejsvětější Trojice, založený roku 1910 v místech bývalého hřbitova a jeho okolí. V parku tzv Husův kámen (nemovitá kulturní památka) – 280 kg těžký žulový balvan z vrchu Klepec s bronzovým reliéfem M. J. Husa od Ladislava Šalouna z roku1921, kolem něhož rozmístěno sedm menších kamenů pojmenovaných po významných osobnostech husitského hnutí (Žižka, Prokop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Štítný a Milíč) - , pamětní „kámen republiky“ z r.1928 s reliéfem Masaryka a státním znakem, připomínající kromě 10. výročí samostatnosti též rekonstrukci parku, a jakýsi kamenný fragment s novogotickými prvky.

   

Městský pivovar

Rozlehlý areál zahrnující veškeré pivovarské provozy, dnes již nefunkční, avšak údajně dosud s kompletním zařízením. Při Tuchorazské ulici dominantní budova sladovny s typickým hvozdovým párníkem z roku 1933 - nejmladší budova celého areálu. Na Šembeře při mostu silnice na Tuchoraz stavidla, napájející Pivovarský rybník pod areálem.

Pivovar na tomto místě, zvaném „u Skály“, postaven roku 1885, když již předtím zde vybudován sklep a snad i nějaké další pomocné provozy staršího českobrodského pivovaru, fungujícího na bývalé tvrzi u náměstí. V letech 1910 - 1930 jeden z nejvýznamnějších pivovarů ve středních Čechách. Historie pivovaru je spojena zejména se jmény sládků Františka Řeháka, Františka Duška, Roberta Holečka, ale také Antonína Klusáčka, který přestěhování pivovaru na toto místo inicioval, byť se ho již nedožil. Po znárodnění začleněn do svazku Středočeských pivovarů (krátkou domu též Polabských pivovarů). Provoz zastaven v roce 1968, dále v činnosti (do konce 80. let) jen sladovna, pracující pro pivovar ve Velkých Popovicích.

Nad areálem pivovaru starý lom typických místních červených pískovců (prachovců), z nichž bylo stavěno českobrodské opevnění i řada dalších staveb ve městě.

    

cukrovar

Cukrovar byl na východním okraji města postaven roku 1868. V současné době objekty z větší části demolovány, dochována pouze správní budova (č.p. 214) proti železničnímu nádraží a skromný zbytky technologických budov ve východní části areálu.

   

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

-     Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

-     Karel Kuča: České, Moravské a Slezské zvonice (Praha 1995)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G (Praha 2002)

-     Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I - Střední Čechy (Praha 2004)

-     Lubomír Hlaváč: Českobrodsko a Kolínsko - Oblastní turistický průvodce 19 (Praha 1957)

-     Martin Ebel, Jan Frolík, Vladislav Razím: Opevnění města Českého Brodu - ad: Průzkumy památek II/1998 – web

Web:

-     oficiální stránky města

-     Městské kulturní a informační centrum

-     památky Kolínska

-     farní sbor církve evangelické

-     Muzeum Český Brod

-     Wikipedie

-     Hrady.cz: městské opevnění, zvonice, kostel Nejsvětější Trojice, hospic kapucínů s býv. kostelem sv. Máří Magdaleny, Stará radnice, pomník Prokopa Holého, Husův kámen

-     Prostor

-     Turistika.cz

-     Moje město

Okolí: Zálužník / Přistoupim / Podviňák / Břežany II / Chrástnice / Černíky / Cihelna

Střední Polabí / rejstříky

říjen 2007