HOSTÍN

k.ú. Úvaly u Prahy (Pražská plošina / Úvalsko)

Dvě usedlosti – menší východnější č.p. 33 a panský dvůr č.p. 34 - při Přišimaském potoce. Dříve samoty, dnes vzhledem k rozsáhlé nové výstavbě na jižním okraji úvalské aglomerace.

Do těchto míst bývá tradičně lokalizována tvrz a ves (?) Hostyně. Historie Hostyně je poněkud nejasná. Někteří badatelé ji považují za kolébku rodu pánů z Pardubic, kteří jsou „na Hostyni″ zmiňováni od počátku 14. stol. Jiní toto popírají - předpokládají, že ona „Hostyně″ je ve skutečnosti Hostinné v Podkrkonoší - a první zmínky o Hostyni kladou až do 1. pol. 15. stol. Podpůrným argumentem pro první verzi je zápis v kronice Beneše z Veitmile, který v souvislosti s otcem arcibiskupa Arnošta z Pardubic výslovně uvádí „z Hostyně u Českého Brodu″; vzhledem k tomu, že jde až o pozdější přepis kroniky, tak je otázka, do jaké míry je tento dovětek autentický. Tvrz, která byla později centrem malého panství, zahrnujících několik okolních obcí a dvorů a polovinu městečka Úvaly, stála prokazatelně v roce 1435, kdy se Petřík Olbram ze Škvorce píše „seděním na Hostyni″. Ve 2. pol. 15. stol. byla sídlem rodu Hostyňských ze Stěžova. 1542 je uváděna tvrz (jediná výslovné zmínka) s poplužním dvorem a pivovarem. 1560 koupil Hostyni Albrecht Smiřický ze Smiřic a připojil ji ke škvoreckému panství; tvrz zřejmě nedlouho poté zanikla. Tím se však ztrácejí zprávy o Hostyni jako takové a až v 18. stol. se objevuje víska a dvůr Hostín.

 

Hostín na vojenské mapě z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz); rybník východně od dvora musel zaniknout již někdy koncem 18. stol., na mladších mapách malován není

 

Hostín na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz); nahoře nově vzniklý třetí areál Hostína - prodejna stavebnin

dvůr č.p. 34 ve 20. letech 20. stol. od západu (ad Úvaly jindy a nyní)

pohled na dvůr č.p. 34 od jihu; budova v popředí je novostavba (září 2006)

pohled na dvůr č.p. 34 od severu (říjen 2013)

 

obytná budova dvora č.p. 34 v jeho západním rohu (září 2006, říjen 2013)

  

severozápadní hospodářské křídlo dvora č.p. 34 (říjen 2013)

rybníček na Přišimaském potoce mezi usedlostmi č.p. 33 a 34 (říjen 2013)

menší ze dvou Hostínských usedlostí – č.p. 33 (říjen 2013)

Zajímavosti:

Ø        Hostyně/Hostín je často uváděna jako rodiště arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Dnes je však toto tvrzení vesměs považováno za omyl.

Ø        V souvislosti z Hostyní je uváděn most na silnici přes Výmolu. Z nařízení Vladislava II ho nechal postavil Heřman Hostyňský ze Stěžova, pán na Hostyni, kterému následně v roce 1481 král udělil právo na vybírání cla z tohoto mostu. Most byl zjevně součástí tzv. Trstenické stezky, hlavní středověké komunikace mezi Čechami a Moravou. Mezi badateli však nepanuje shoda v lokalizaci tohoto mostu; většinou je kladen do Úval, nelze však vyloučit ani, že ležel výše proti proudu Výmoly, někde pod hrádkem dnes známým pod jménem Skara či v místech dnešního mostu u Dobročovic. Určitě se však nenacházel v těsné blízkosti dvora, protože pak by nepřecházel Výmolu, ale Přišimaský potok.

Ø        Vzhledem k řadě otazníků kolem ztotožnění Hostyně a Hostína někteří badatelé v poslední době uvažují, zda původní tvrz (hrad) Hostyně nestál v místech dnes nazývaných Skara, cca 2 km západně od dvora. Na dvůr se mohlo jméno ve zkomolené podobě přenést až po zániku hradu. V tom případě by se ovšem naskýtala otázka, kde stál onen poplužní dvůr s pivovarem. A také je pravda, že osamocené dvory v tomto regionu jsou téměř vždy připomínkou nějaké zaniklé středověké vsi. Pokud zde tedy nebyla ves Hostyně, tak která? Uvažovalo se i o vsi Křimín, ta by však dle všeho měla ležet jižněji, mezi Škvorcem a Přišimasy.

Ø        Alois Dostál roku 1914 ve své knize o Úvalech uvádí, že „Celá stráň ode dvora až ke mlýnu sluje Hostýň, stráň od Ouval k Hodovu Holá Hostýň. Kde byla tvrz, nelze udati. V levo ode dvora je osamocený hluboký sklep pod košatým stromem, lid bájí, že z něho vede průchod podzemní do Tuklat.″ V mapách z té doby (konec 19. a začátek 20. stol.) je však psáno i (ten) Hostin. Zdá se, že jméno nemělo ustálenou podobu, a tak z ní lze jen obtížně něco usuzovat, kromě faktu, že Hosty(i)ň bylo v té době označení pro mnohem rozsáhlejší oblast, než jen pro vlastní dvůr.

Ø        Jméno Hostín používá i nová rozsáhlá výstavba, která je plánována v okolí dvora (http://www.uvaly-hostin.cz/sekce/interaktivni-mapa).

Literatura:

-     Jiří Jindřich: Zaniklý hrad u Úval - hrad Skara nebo Hostyně - ad Hláska IX/2 (Plzeň 1998) – viz též http://hlasky-kas.wz.cz/cas3/h98/h98-02.html

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 7. díl (Praha 2008)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     Alois Dostál: Ouvaly. Popis městyse a okolí a náčrtek historický (Praha 1914)

-     Otakar Brož, Václav Sommer a kol.: Úvaly jindy a nyní (Úvaly 1929)

Okolí: U svatého Donáta / Škvorec / Úvalské rybníky / Úvaly

Střední Polabí / rejstříky

říjen 2013