KRÁLIČINA

k.ú. Úvaly u Prahy, Dobročovice (Pražská plošina / Úvalsko)

Cca 2 km dlouhé údolí potoka Výmoly mezi kamenným mostkem u Dobročovic a okrajem Úval – součást tzv. Škvorecké obory. Krajinářsky velmi cenné území, skládající se z přirozeného toku potoka s břehovými porosty, mokřadních luk (dnes částečně neudržovaných a postupně zarůstajících) na dně údolí na místě dvou zrušených rybníků a strmých svahů nad pravým břehem s četnými výchozy břidlic (vesměs lomů, zřejmě vzniklých při stavbě ohrazení obory) a přírodě blízkým hájovým porostem. Nad pravým břehem v nejvýchodnější části údolí terénní zbytky hrádku neznámého jména, dnes označovaného většinou jako Skara. Horní část údolí bezprostředně pod kamenným mostem narušena výstavbou soukromé rezidence.

Území, které bylo zřejmě někdy ve 2. pol. 18. stol. přičleněno ke Škvorecké oboře (na jižní hraně údolí z té doby dosud patrné zbytky kamenného ohrazení s nevýraznými relikty dvou kamenných věží), je od roku 2009 součástí přírodního parku Škvorecká obora – Králičina a od roku 2013 chráněno jako přírodní památka (pod jménem „Králičina a Podvýmolí″ – rozloha 13,42 ha). V roce 2011 zde vybudována občanským sdružením Otevřené Úvaly ve spolupráci s Lesy České republiky naučná stezka.

zbytky ohrazení obory v západní části údolí; plot za nimi patři soukromé rezidenci, zcela nešťastně sem vestavěné (září 2006)

výřez z mapy 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz), na níž jsou ještě oba rybníky v údolí, zaniklé někdy koncem 18. či poč. 19. stol., snad v souvislosti s rozšiřováním obory (?); úplně vlevo mostek

na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) již rybníky nejsou, jsou na ní však velmi dobře patrné hráze obou rybníků; ta západnější dosud existuje, východnější – nacházející se bezprostředně pod zříceninami hrádku (byť na starší mapě to vypadá, jako by rybník sahal ještě východněji; to lze však považovat za nepřesnost v mezích tehdejšího mapování) – se mi v terénu identifikovat nepodařilo

 

kosená část nivních luk s výskytem ocúnů v západní části údolí, na bývalém dně horního rybníka (září 2013)

 

zbytky hráze horního rybníka; místo zváno U starého splavu (duben 2013, červenec 2013)

 

kamenný fragment v řečišti v ose staré hráze je uváděn jako pilíř dřevěného mostu, který zde vznikl po zrušení rybníka (září 2006, červenec 2013); na starých mapách zde však žádný most značen není

pramen na západním břehu Výmoly těsně pod hrází bývalého rybníka (červenec 2013)

 

zbytky ohrazení Škvorecké obory na hraně svahu nad pravým břehem Výmoly (duben 2011, září 2006)

pramen ve svahu nad pravým břehem potoka cca 200 m pod hrází rybníka; v národním registru pramenů a studánek nazývaná „Mariánským pramenem″, byť netuším proč (září 2006)

 

pěšina po hraně svahu nad pravým břehem Výmoly (září 2006)

  

skalní výchozy nad pravým břehem Výmoly (listopad 2011, srpen 2009, duben 2012)

  

Výmola ve Králičině (září 2013, září 2006, duben 2012)

zarůstající část nivy ve střední části údolí (listopad 2011)

nejvýchodnější část údolí; v pozadí je vidět niva nevhodně osázená topoly v místech bývalého dolního rybníka (duben 2012)

 

zastávky naučná stezky přírodním parkem Škvorecká obora - Králičina (listopad 2011)

východní vstup do údolí – od Úval – s označením přírodního parku (duben 2012)

most přes Výmolu (nemovitá kulturní památka)

Kamenný most přes Výmolu leží na začátku údolí, na k.ú. Dobročovice; přechází přes něj cesta od Dobročovic, respektive Škvorce k hlavní silnici z Prahy do Kolína. Most o dvou obloucích je postaven z velkých pískovcových kvádrů, včetně mohutných kamenných poprsní. Někteří badatelé tento most – respektive jeho předchůdce - ztotožňují s mostem, který postavil na „silnici přes Výmolu″ z nařízení Vladislava II. Heřman Hostyňský ze Stěžova a na němž poté od roku 1481 směli majitelé tvrze Hostyně vybírat clo. Toto však není příliš pravděpodobné, neboť most leží příliš mimo okruh tvrze, ať už by se nacházela v místech, které je dnes zváno jako Skara, tím spíše v místech dnešního dvora Hostín. Most každopádně stál po pol. 18. stol, kdy je značen na mapě josefského vojenského mapování, současná podoba je z 40. let 19. stol. Počátkem 21. stol. byl již v dezolátním stavu, roku 2007 prohlášen za kulturní památku a následně opraven.

  

most před opravou (září 2006)

 

most po rekonstrukci (červen 2013)

vodní „mlýnky″ pod mostem (červen 2013)

hrad „Skara″

Terénní pozůstatky opevněného sídla na ostrohu nad pravým břehem Výmoly v jihovýchodním rohu Škvorecké obory. Prostor zhruba pětiúhelníkového půdorysu je na západní, jižní a severovýchodní straně ohrazen dobře patrným valem a příkopem. Na severní straně vymezuje plochu hradu prudký svah (nevýrazný val zde je spíše pozůstatkem ohrazení obory - to však jde též po východní a jižní straně, zdá se tedy, že v době existence obory byla plocha hradu ohrazena z obou stran), valové opevnění na jihovýchodní straně je zničeno několika zde vystavěnými chatkami. Dalším lomeným valem a příkopem je plocha rozdělena na severozápadnější předhradí a jihovýchodní (taktéž pětiúhelné) hradní jádro. Vstup z předhradí do jádra je dosud patrný v severním valu. Vyvýšeniny na severozápadní a jižní straně valu, oddělujícího předhradí od hradního jádra, je snad možné považovat za pozůstatky nárožních věží. Terénní pozůstatky jakési stavby (paláce?) jsou patrné v jihovýchodní části jádra, severně od nich prohlubeň, snad studna. Severovýchodním směrem sestupuje z předhradí do údolí Výmoly úvoz, který je snad možné ztotožnit s původním přístupem na hrad. Celá plocha hradu je porostlá řídkým habrovým lesem.

Historie opevnění je nejasná. Vznik objektu bývá kladen do konce 13. či poč. 14. stol., poměrně archaická konstrukce hlinitých valů bez kamenného jádra však vede některé badatele k úvazu, že hrad by mohl pocházet i z 1. pol. 13. stol. Stavitelem byl pravděpodobně někdo z bohatého pražského patriciátu. Jméno hradu není známo, pojmenování „Skara″ je zřejmě omyl, objevující se v mapách a topografické literatuře teprve od poč. 17. stol., tedy až po zániku hradu (viz zajímavosti). Někteří badatelé ztotožňují objekt s tvrzí Hostyně (častěji lokalizovanou k nedalekému dvoru Hostín), která snad byla v 1. pol. 14. stol. kolébkou rodu pánů z Pardubic (Bohuslav Balbín uvádí Skaru dokonce jako rodiště arcibiskupa Arnošta z Pardubic). Jisté není ani tradované ztotožnění tohoto hradu s „hradem Úvaly″, který byl roku 1508 zničen Jiřím Kopidlanským; dle mnohých badatelů byl tou dobou již tento hrad dávno opuštěn, někteří dokonce předpokládají, že hrad nebyl nikdy dostavěn (mohlo by jít například o prvotní sídlo Olbramoviců, držících Květnici a některé další vsi v okolí, opuštěné ještě před dostavbou pro spory se silnější rodovou větví, držící Škvorec, jejichž zájmy hrad v této poloze ohrožoval). V pol. 18. stol. byly údajně hradní zříceniny rozebrány a použity jako stavební materiál při zřizování obory, na „upomínku″ byla nedaleko postavena umělá napodobenina, na níž se poté jméno Skara přeneslo (za předpokladu, že bylo co rozebírat; ani tuto informaci nelze brát jako stoprocentně spolehlivou a tedy za důkaz o existenci rozsáhlého zdiva na hradě). Za první republiky vznikla v areálu hradu malá trampská (chatová) osada, která zde přetrvává dodnes.

Volně přístupné, zastavení naučné stezky.

plán areálu hradu (ad Jindřich – v lepším rozlišení)

 

val, vymezující na západní straně předhradí (září 2006)

 

příkop a val, oddělující předhradí od hradního jádra, s nárožní vyvýšeninou považovanou za relikt věže (listopad 2011, březen 2010)

pravděpodobný vstup do hradního jádra na jeho severní straně; tento val by spíše svědčil pro teorii, že hrad nebyl nikdy dokončen, jinak zde ze strategického hlediska nemá příliš logiku (srpen 2009)

 

příkop na východní straně hradního areálu (březen 2010, červenec 2013)

hradní jádro (červenec 2013)

chatová osada na hradě (červenec 2013)

romantická zřícenina

Nepatrné zbytky umělé hradní zříceniny na skalnatém srázu nad levým břehem Výmoly asi 300 metrů západně od terénních zbytků hrádku Skara (jehož jméno jí bylo – zřejmě omylem - přisuzováno). Skládala se ze dvou kamenných věží - jedné „celé″ a druhé pouze torzovité - spojených hradbou, z níž vystupoval ještě střep jakéhosi dalšího zdiva. Věže byly součástí ohrazení Škvorecké obory a sloužily údajně i jako posed. Jejich vznik bývá kladen do období na přelomu 18. a 19. stol., kdy panství patřilo Janovi I. Josefovi z Lichtensteina, za nějž byly stavěny podobné stavby např. i v Lednickém areálu. Dnes z věží zachovány pouze dva výrazné cca 2 m vysoké pahorky.

rytina ze 40. let 19. stol. z Heberových „Hradů″

 

torza věží dnes (září 2006, březen 2010)

Zajímavosti:

Ø        Dnes se většinou soudí, že jméno Skara vzniklo zkomolením jména Stará, která byla v majetku Arnošta I. z Pardubic, otce pozdějšího arcibiskupa, a později kynšperského purkrabího Kuníka z téhož rodu spolu s Hostyní, která bývá ztotožňována s nedalekým Hostínem. Stará, držená pány z Pardubic, se však dnes většinou ztotožňuje se Starými Hrady u Libáně. Nabízí se tedy teorie, že někdo, pravděpodobně Bohuslav Balbín, předpokládal, že oba majetky budou vedle sebe a vzhledem k tomu, že Hostyni lokalizoval stejně jako mnozí jiní ke dvoru Hostín, scházelo málo, aby „blízkou″ Starou ztotožnil s nedalekými, v té době zřejmě již bezejmennými zříceninami hradu. Podpořeno ještě zákresem v mapě z roku 1614, kde je nedaleko Úval napsáno Sacar, což je dnes většinou vykládáno jako zkomolenina jména Škvorec. Stále však nelze vyloučit ani verzi, že se tento hrad skutečně jmenoval Stará.

Ø        Zajímavý je rozporuplný vztah Lichtensteinů ke zřícenině hradu - na jednu stranu ji (údajně) klidně nechali rozebrat na stavební materiál, na druhou stranu při stavbě ohradní zdi areál hradu bezezbytku respektovali, třebaže tím v ohrazení vznikl naprosto „nelogický″ zub. Zda skutečně byly nedaleké romantické věže postaveny „na památku″ zaniklého hradu, jak se traduje (či snad dokonce odrážejí jeho původní podobu, čemuž by napovídaly dva pahorky v ohrazení hradního jádra, interpretované většinou jako zbytky věží) nelze doložit.

Ø        Jméno Králičina dle tradice vzniklo někdy začátkem 20. stol. jako pojmenování trampské (chatové) osady, která se nalézá v prostoru Skary; prý po množství zde se nacházejících nor divokých králíků. Na lesnické mapě z roku 1925 je však tímto pojmenováním označen jeden lesní díl na protějším břehu Výmoly, asi půl km západně od Skary. Popis Úval z konce 20. let 20. stol. však pojmenovává jako Králičinu zalesněné svahy nad pravým břehem Výmoly; toto přebírá i jiný průvodce v 50. letech, který vlastní údolí zve „Sázavské″. Jako pojmenování celého údolí se jméno Králičina rozšířilo zřejmě až koncem 20. stol.

Ø        V 60. letech 20. stol. existovaly plány na zaplavení údolí a vytvoření zde rekreační oblasti s jezerem; plány se naštěstí nerealizovaly.

Ø        Přírodní památka Králičina a Podvýmolí byla oficiálně vyhlášena kvůli ochraně mokřadních psárkových a ostřicových luk, zaplavovaných rákosin a drobných mokřadů, zahrnuje však i lesní skalnatou část údolí nad pravým břehem potoka.

Literatura:

-     Jiří Jindřich: Zaniklý hrad u Úval - hrad Skara nebo Hostyně - ad Hláska IX/2 (Plzeň 1998) – viz též http://hlasky-kas.wz.cz/cas3/h98/h98-02.html

-     Jan Pešta: Skara - příspěvek k lokalizaci neznámého hradu - ad Castellologica bohemica 6 (Praha 1988)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů; Dodatky 2 (Praha 2005)

-     Tomáš Durdík: Hrady přechodného typu v Čechách (Praha 2007)

-     Vítězslav Pokorný a kol.: Přírodní park Škvorecká obora – Králičina (Úvaly 2010)

-     Plán péče o Přírodní památku Králičina a Podvýmilí (2012 ?) – viz též http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/2CD0CAB0-436A-4E64-A725-E6D7CCE6A182/0/Kralicina_Povymoli_plan_pece.pdf

-     J. Bedrna: Úvaly – stručné výpisy z historických zápisů (Úvaly 1968) – viz též http://www.uvaly.cz/uvaly68.php

Web:

-     hrady.cz; hrad - http://www.hrady.cz/?OID=3322

-     hrady.cz; most – http://www.hrady.cz/?OID=3360

-     oficiální stránky obce Úvaly - http://www.mestouvaly.cz

-     nezávislé úvalské stránky - http://www.uvaly.cz

-     Středočeská vědecká knihovna v Kladně - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0272581-Skara-hrad/

-     středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hrady&object=Skara

-     naučné stezky - http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-skvorecka-obora-kralicina.htm

-     národní registr pramenů s studánek; pramen u hráze - http://www.estudanky.eu/4030-pramen-bez-jmena

-     národní registr pramenů a studánek; „Mariánský“ pramen - http://www.estudanky.eu/4032-studanka-mariansky-pramen

Okolí: Kostelík / Úvaly / Škvorec / Dobročovice / Květnice

Střední Polabí / rejstříky

září 2013