HRADIŠTKO

k.ú. Hradištko pod Medníkem (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Ves na úzkém hřebínku před soutokem Sázavy s Vltavou. V dnes nevýrazném centru zámek. Hradišťko tvoří takřka souvislou aglomeraci s přilehlými chatovými osadami.

Ves prvně připomínána roku 1310 jako majetek Ostrovského kláštera. V předhusitské době zde klášterní poplužní dvůr. Od roku 1558 ve světských rukou, a to až do roku 1638, kdy jej získal Strahovský klášter. Od 20. let 20. stol. v okolí rozvoj trampských osad, které mnohdy přerostly v rozlehlé osady chatové. V době 2. sv. války obec vystěhována z důvodu zřízení vojenského cvičiště „SS-Truppenübungsplatz Böhmen″. Přímo v Hradištku byla ženijní škola SS, východně od vsi vznikl koncentrační tábor.

znak obce Hradistko; v levé části erbu kandík psí zub, vzácná rostlina rostoucí na Medníku

pohled na ves od jihovýchodu

 

Hradištko na katastrální mapě z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz), kdy se skládaly ze dvou samostatných sídelních enkláv, mezi nimiž ležel rozlehlý areál zámku se dvorem a zahradami, a na současném leteckém snímku (maps.google.cz)

centrum vsi před 2. sv. válkou; kaple byla za války zbořena, z rybníčku zbyla jen malá požární nádrž (z infotabule naučné stezky)

rybníček na jižním okraji vsi; pod rybníčkem začíná Šlemínské údolí

 

lipové stromořadí v nejjižnější části ulice Pikovická

  

kříž při silnici z Hradištka do Brunšova

zámek č.p. 1

Jednoduchá, avšak výrazná patrová barokní stavba v centru vsi, obklopená ze západní strany dvorem a z jižní strany zahradou, v jejíž nejjižnější části byla ve 2. pol. 20. stol. postavena mateřská školka. V zámku hodnotné nástěnné malby od Jana V. Spitzera. Zahrada je obklopena výklenkovými kaplemi (s velkou pravděpodobností nešlo o křížovou cestu, jak se občas tvrdí; v kaplích byly údajně fresky svatých). Další zahrada bývala západně od dvora, ta je dnes již zaniklá. Součástí zámeckého areálu v širším slova smyslu byl i barokní špýchar, který stával východně od zámku, na opačné straně silnice v místech dnešního parkoviště. Koncem roku 1989 vyhořel, zříceniny existovaly ještě po roce 2000.

Tvrz zde prvně uváděna roku 1571. Okolo roku 1709, za opata Víta Siepela, přestavěna na barokní zámek, který byl centrem zdejšího klášterního panství. Dnes v zámku obecní úřad a knihovna, v jednom z malovaných sálů obřadní síň.

vstupní brána do areálu zámku

  

zámek; mohutný opěrák je někdy považován za pozůstatek původní tvrze

  

portál s bustou sv. Norberta, dle jiných materiálů sv. Vojtěcha

dvůr

 

ohradní zeď zámecké zahrady s výklenkovými kapličkami

 

jedna z výklenkových kapliček, otočených směrem do zahrady

 

kaplička v ohradní zdi, otočená směrem do návsi

letecký snímek z 50. let – vlevo areál zámku s dvorem, v pravém dolním rohu dnes již neexistující sýpka (kontaminace.cenia.cz)

koncentrační tábor

Nacistický koncentrační tábor Hradištko ležel východně od vsi, při jižní straně silnice z Hradištka do Pikovic. Tábor  skládající se ze dvou dřevěných ubikací, kuchyně a marodky měl kapacitu 500 vězňů. Dnes v jeho prostoru chatová osada, z tábora zachována dobře patrná podezdívka plotu podél silnice, několik betonových soklů ve svodnici - základů strážních věží, v prostoru osady několik betonových sloupků a dřevěný objekt bývalé marodky. Při silnici stojí památník a informační tabule.

Tábor vznikl roku 1942 jako „pracovně-výchovný″ (tzv. „Arbeitserziehungslager″) pro Čechy obviněné ze sabotáží  (vyhýbání se práci) při totálním nasazení. V roce 1943 byl rozšířen a změněn na pobočku koncentračního tábora Flossenbürg. Poté zde byli umístěni političtí vězni různých národností, převážně Francouzi, a též němečtí kriminální zločinci, kteří zde sloužili jako „kápové″ a svou brutalitou dle pamětníků předčili i dozorce. Velitelem tábora byl  SS-Oberscharführer Alfred Kuss. V dubnu 1945 došlo k masakrům části vězňů (viz pomník pod Chlumem), evakuace tábora byla zahájena 26. dubna 1945 (nemocní vězni byli zavražděni, transport ostatních byl osvobozen v jižních Čechách). Za dobu jeho existence prošlo koncentračním táborem přes 5000 vězňů.

 

koncentrační tábor (infotabule naučné stezky, Almanach Ohlédnutí)

 

pomník připomínající utrpení vězňů v koncentračním táboře z roku 2010; žulový kámen pochází z apelplacu mateřského koncentračního tábora Flossenbürg

pomník s informační tabulí naučné stezky Vystěhované Hradištko na okraji bývalého koncentračního tábora

 

pozůstatek betonového pásu oplocení tábora

 

betonové sokly ve svodnici u silnice, údajně základy strážních věží

naučná stezka Vystěhované Hradištko

8,5 km dlouhá naučná stezka začíná v centru vsi, vede kolem místa, kde stával koncentrační tábor, po úbočí Chlumu kolem památníku masakru vězňů, roklí Dušno a končí na okraji Brunšova. Deset informačních tabulí připomíná především dobu, kdy bylo Hradištko součástí nacistického vojenského prostoru „SS-Truppenübungsplatz Böhmen″ (1942-1945, přičemž v prvním roce se prostor nazýval SS-Truppenübungsplatz Beneschau). Stezka je značena žlutou turistickou značkou. Vybudována byla v roce 2012 a otevřena 15. září, tedy přesně 70 let po vystěhování místních obyvatel (vyznačena v terénu však byla až o rok později).

plánek naučné stezky: 1 – rozkvět za první republiky utnula německá okupace, 2 – ženijní škola Hradištko, 3 – jak a kde probíhal vojenský výcvik, 4 – koncentrační tábor, 5 – trpěli na Hradištku, 6 – dubnový masakr, 7 – abbé Gabriel Gay, 8 – archiv K. H. Franka, 9 – události na konci války, 10 – poválečná obnova obce

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi je zřejmě odvozeno od opevněné řemeslnické osady Sekanka, která ležela západně od dnešní vsi nad soutokem Sázavy s Vltavou a je považována za předchůdce dnešní vsi. V nejstarších listinách se objevuje verze Hradiště (Hradysscze).

Literatura:

-          František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-          Lucie Hašková: Na Hradištku přežili svojí vlastní smrt – almanach Ohlédnutí 1942 – 2012 (2012) – viz též http://www.mezirekami.cz/sites/default/files/almanachy/almanach_vyber_pro_web_iii.pdf

-          Vojtěch Pavelčík: Vystěhované Hradišťko – Turista 2013/11 (Plzeň 2013) – viz též http://www.foto-pavelcik.cz/ost/clanek_turista_hradistko_stezka-pavelcik.pdf

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.hradistko.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradištko_(okres_Praha-západ)

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3543

-           Památky Středního Povltaví - http://www.pamatkystrednitokvltavy.cz/cze/oblasti.html/brdy-vltava/hradis-ko

-           středočeské zámky - http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekhradistko.html  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014