KOZINEC

k.ú. Hostivař (Pražská plošina / Praha)

Též Varta. Výrazné návrší (314 m n.m.) nad pravým břehem Botiče mezi Horními Měchopuly a Hostivaří. Zatímco k východu a severu klesá pouze mírně, na jižní a západní straně spadá k Botiči strmými, místy skalnatými srázy. Východní úbočí včetně samotného vrcholu je dnes zastavěno hornoměcholupským sídlištěm Na Vartě, severně těsně pod vrcholem oplocený areál vodáren, západní část návrší je součástí Hostivařského lesoparku. Na nejzápadnější ostrožně pozůstatky hradiště; na jižní na okraji lesoparku bývalý pionýrský tábor, dnes sportovní areál. Na svazích nad Botičem četné drobné staré lůmky, na nejzápadnější hraně (zhruba severně od hráze Hostivařské přehrady) pozoruhodný výchoz svisle postavených křemencových vrstev.  Z vrcholu byl až do jeho zastavění kolem roku 2005 úžasný výhled k severu, východu i jihu - dnes pouze částečný výhled jižním směrem (údolí Botiče, vltavskosázavské rozvodí) z východní části ulice Padovská a areálem vodojemů silně narušený výhled k severu (Ládví, Bezděz...) od horního oplocení areálu.

západní ostroh Kozince kolem roku 1930 - ještě před vznikem přehrady a před zalesněním (ad Kniha o Praze 15)

 

výchozy břidlic při cestě na jižním úbočí kozince (listopad 2010)

 

zajímavý výchoz křemencové žíly na severozápadní hraně ostrohu (září 2005)

 

drobné lůmky v křemenci při jižní hraně ostrohu (září 2005)

 

vrchol Kozince (červenec 2010)

výhled k jihu (na obzoru vltavsko-sázavské rozvodí, lesní komplex vpravo je Průhonický park, v popředí Petrovice – červenec 2010)

lesopark

Rozlehlý lesopark na plošině nad pravým břehem Botiče západně od vrcholu byl vysázen v letech 1959-61 v souvislosti s výstavbou Hostivařské přehrady jako rekreační zázemí v té době již projektovaných přilehlých sídlišť. Lesoparkové úpravy vznikly převážně na polích, zahrnuly však i starší protierozní výsadby na svazích, spadajících k Botiči. Menší dosadby probíhaly až do 80. let 20. stol. Důležitým prvkem lesoparku je několik rozlehlých pobytových luk – ta nejvýchodnější poskytuje ze své severní části zajímavé výhledy na Jižní Město. Součástí lesoparku je relativně hustá cestní síť (včetně trasy pro koně), řada altánů a herních prvků. Spolu s obdobným areálem na levém břehu Botiče (“Lesopark Háje“) tvoří tzv. Hostivařský lesopark. Součást přírodního parku Hostivař – Záběhlice.

plán lesoparku (číslem 1 označeno hradiště, číslem 4 bývalý pionýrský tábor, žlutě trasy pro koně)

přístup do lesoparku od sídliště Horní Měcholupy (září 2005)

 

lesopark (září 2005)

 

louka v nejvýchodnější části lesoparku – a výhled z ní na Jižní Město/Háje a Milíčovský les (červenec 2010)

 

dva z mnoha altánů – ten první na rozcestí uprostřed lesoparku (září 2005), ten druhý na konci ostrohu, vybíhajícího do Hostivařské přehrady (listopad 2010)

dětské hřiště ve střední části lesoparku (září 2005)

 

téměř bezvodá studánka U Hostivařské přehrady na jihozápadním úpatí Kozince při vycházkové cestě podél přehrady (listopad 2010)

hradiště Šance (nemovitá kulturní památka)

Též Na Kozici, Na zámkách, Hostivařské hradiště. Výrazné stopy hradiště zhruba obdélného půdorysu (téměř 7 ha), rozkládajícího se na nejzápadnější výspě Kozince, cca 40 m nad hladinou Botiče, který ji obtéká z jižní, západní i severní strany. Dosud dobře patrný val, přetínající celou plošinu v severojižním směru a chránící hradiště z nejlépe přístupné strany od východu (příkop před ním již patrný příliš není; nejlépe dochována jižní část valu, kde dosahuje výšky až 1.5 m), méně již dva pásy valů vymezující jakési „předhradí“ na západní straně (při přístupu od dnešní hráze Hostivařské přehrady) a opevnění nad strmými srázy na jižní a severní straně. Na severu byla ještě dalším valem vymezena menší trojúhelníková plošina. Vzhledem k tomu, že v rámci lesoparku, jehož je areál hradiště součástí, byly jeho plochy ponechány převážně jako louky, je jeho rozsah i konfigurace v terénu dobře patrná. V severovýchodní části areálu altánek, pod nímž model hradiště.

Ostroh byl osídlen již v pozdní době kamenné, později i v době bronzové (knovízská kultura). Hradiště vzniklo v době halštatské (cca pol. 6. stol. př. n. l. – jediné dosud známé halštatské hradiště na území Prahy), bylo centrem rozsáhlého osídlení, které v té době v okolí existovalo. Hradiště zaniklo poč. 4. stol. př. n. l. pravděpodobně požárem, o čemž svědčí tzv. „spečené valy“. Osídlení doloženo i v raném středověku, v 8. – pol. 10. stol., hradiště však již obnoveno nebylo.

Na hradiště vedou od hráze Hostivařské přehrady souběžně dvě naučné stezky – Povodím Botiče (informační panel u valu v západní části areálu) a Stezka historií Hostivaře (velmi podrobné informační panely u altánku s modelem hradiště).

schéma hradiště (vlastní náčrt z konce 20. stol.) – kladívky označeny terénní nerovnosti, související spíše s těžbou kamene, než s hrdištěm

 

jihovýchodní část opevnění (září 2005, září 2010)

stopy valu na východní straně hradiště (září 2010)

 

vnitřní opevněni na západní straně (září 2005)

vnější opevnění na západní straně (červen 2010)

 

akropole s altánem, ukrývajícím model hradiště (červen 2010)

 

model hradiště a nákresy zástavby na jeho okraji (červen 2010)

Zajímavosti:

Ø        Právě k hradišti na Kozinci je v pověstech vztahováno jméno Hostivař. Údajně je odvozeno od „varování“ (poskytování ochrany) hostů, tedy cizinců procházejících po blízké tranzitní kupecké cestě, před lupiči (viz sousední Měcholupy – údajně osada lupičů měchů čili cestovních zavazadel). Až později se prý jméno přeneslo na nedalekou nově zniklou ves.

Ø        Často se tvrdí, že ještě první písemná zmínka o Hostivaři (1068) se vztahuje k osídlení na hradišti a do míst dnešní vsi se přesunulo až někdy během 12. stol, byť pro to neexistují žádné archeologické doklady. Naopak, pokud by skutečně osídlení na hradišti existovalo ještě ve 12. stol., bylo by na něj snad možné vztáhnout jméno Bosákovice, kterážto ves je zmiňována v souvislosti s Hostivaří roku 1130 a dosud nebyla lokalizovaná, neboť ještě koncem 19. stol. je jeden starý les na stráních pod hradištěm označován jako Bosákovník.

Ø        Ze jména Varta bývá odvozováno, že vrch byl v minulosti (po zániku hradiště) strážním bodem, zrovna tak ale může uchovávat vzpomínku na strážní funkci onoho hradiště...

Ø        Dnes se jméno Na Vartě používá často jako synonymum Horních Měcholup.

Literatura:

-     Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-     Pavel Augusta a kol.: Kniha o Praze 15 - Hostivař, Horní Měcholupy a okolí (Praha 1998)

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1600

-     středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Praha%20Hostivar

-     Praha sportovní - http://www.praha-sportovni.cz/?sport=trasy&aktivita=1&trasa=4

-     oficiální stránky Prahy - http://magistrat.praha-mesto.cz/parent0/78214_Hostivarsky-lesopark

-     Lesy hl. m. Prahy - http://www.lesypraha.cz/?cat=20402

-     Naučná stezka Povodím Botiče, hradiště - http://www.prazskestezky.cz/botic/b03.html

-     Naučná stezka Povodím Botiče, geologie - http://www.prazskestezky.cz/botic/b05.html

Okolí: Horní Měcholupy / Petrovice / Hostivařská přehrada / Lesopark Háje / Hostivař

Praha / rejstříky

 září 2005, aktualizováno červenec 2010