BRTNICKÝ HRÁDEK (Räuberschloss)

k.ú. Brtníky (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Pozůstatky jakéhosi, snad opevněného objektu na pískovcovém ostrohu nad Hlubokým dolem (375 m n. m.). Přístup od východu přes soustavu skalních rozsedlin opatřených vytesanými schůdky. Na předposlední ostrožně („předhradí″) zbytky kamenného zdiva na východní a jižní straně. Poslední ostrožna („jádro″), přístupná dnes po úzké římse na severní straně, má uprostřed bochníkovitý skalní blok, v němž vytesáno zhruba čtvercové (4,5 x 5 m) k severu otevřené podvalí, na jižní straně vytesán žlábek, různě po ostrožně lůžka po trámech a další drobnější stopy po opracování skály. Severní části skalních průrev před předhradím a jádrem (ta hluboká 8 m) uměle rozšířeny; úpravy pravděpodobně nedokončeny. Zda byly průrvy přemostěny není jasné, odborná literatura toto předpokládá, ale archeologický výzkum nezachytil žádné stopy mostních konstrukcí, naopak zdivo na předhradí nejeví v místě předpokládaného přístupu žádné stopy vstupu. Odborný spor se vede též o středověký původ schodů, směřujících do příkopů.

Archeologické nálezy kladou osídlení skalní ostrožny na přelom 13. – 14. stol. Účel zdejšího objektu je však neznámý. Tradičně je považován za hrádek (strážní bod), který snad měl zajišťovat hranice panství Berků z Dubé či střežit obchodní cesty, které těmito končinami směřovali ze Žitavska a Budyšínska k Labi (cesta procházející z Brtníků přes pozdější Šternberk na Písečnou bránu a nedaleko hrádku sestupující do oblasti soutoku Křinice s Brtnickým a Bílým potokem, respektive do prostoru Turistického mostu je doložena koncem 16. stol., charakterem však odpovídá středověkým cestám), případně je dáván do souvislosti se snahami o zajištění hranic českého státu po odstoupení Budyšínska Braniborsku. Objevují se i názory, že nešlo o opevněnou lokalitu, ale pouze útočiště (snad související s prospektorskou činností). V jádru lze předpokládat dřevěnou či hrázděnou věžovitou stavbu a nějaké další dřevěné konstrukce. Dle částečně vysekaných příkopů se však soudí, že objekt nebyl nikdy dostavěn. Na přelomu 80. a 90. let 19. stol byl hrádek kyjovským spolkem Gebirgs-Verein turisticky zpřístupněn a byla zde postavena útulna, čímž byla terénní situace objektu zřejmě značně změněna. Do té doby bývá kladena většina vytesaných schůdků i současné podoba podvalí, dost možná včetně severního vstupu. Poslední výzkumy však naznačují, že úpravy zřejmě nebyly zdaleka tak výrazné, jak se doposud soudilo.

Součást národního parku České Švýcarsko.

plánek hrádku (dle Skalní hrady zemí Koruny České)

  

masiv hrádku při pohledu z Hlubokého dolu (říjen 2005, březen 2012)

 

schůdky přes skalní rozsedliny východně od hrádku; souvislost s hrádkem není jasná, spíše jde až o turistické úpravy (březen 2012, říjen 2005)

příkop před předhradím (říjen 2005)

  

předhradí s pozůstatky kamenné zdi; tyto schůdky musely prokazatelně vzniknout až po zániku zdi, tedy pravděpodobně v 19. stol. (březen 2012, únor 2016)

   

předhradí při pohledu z hradního jádra (říjen 2005)

 

druhý příkop; na první fotce vpravo zajištěná stezka sestupující do příkopu z předhradí (březen 2012)

 

rozšířená severní část druhého příkopu (duben 2013)

  

v druhém příkopu (duben 2013, říjen 2005, únor 2016)

  

schody z druhého příkopu na přístupovou skalní římsu; trámová lůžka v sousedství schodů svědčí o existenci nějaké konstrukce, na zábradlí to nevypadá (březen 2012, duben 2013)

přístupová skalní římsa na severní straně hradního jádra (březen 2012)

 

dnešní přístup ze skalní římsy na náhorní plošinu hrádku (duben 2013, říjen 2005)

bochníkovitá skála uprostřed hradní plošiny, v níž je vytesáno podvalí (říjen 2005)

 

podvalí věže, později turistická útulna (březen 2012)

  

„interiér″ podvalí (březen 2012)

    

žlábky a trámová lůžka na jižním okraji skalní plošiny (říjen 2005, březen 2012)

 

rozsedlina v západní části skály, v době hrádku opatřená příčlemi; na níže položené terásce bývala nějaká obranná plošina či drobnější obranná stavba (říjen 2005)

na hrádku (březen 2012)

Maštale

V první skalní rozsedlině při přístupu k hradu (ještě mimo vlastní areál), zvané Maštale, se vždy v zimě dělá sice nevelký, avšak výrazně zbarvený ledopád.

   

ledopád v Maštali (březen 2013, únor 2009)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Původní jméno lokality není známo, pokusy o ztotožnění s hradem Hennensberk je zřejmě mylné (ten dle všeho stával na území dnešního Saska). Označení Brtnický hrádek se vžilo především v turistické literatuře v poslední čtvrtině 20. stol. pod vlivem knihy Skalní hrádky v Českém Švýcarsku, předtím byl běžně nazýván Loupežným či Loupežnickým zámkem (překlad německého Räuberschloss; takto se objevuje prvně na lesnické mapě z roku 1737). V odborní literatuře většinou jako Hrad u Brtníků. Ojediněle se lze setkat též s označením „Pustý zámek na Brtnických vřesovištích″.

Ø        Nález bambitky z 18. stol. při úpravách koncem 19. stol. napovídá, že pověsti o loupežnících by nemuseli být pouhými pověstmi.

Ø        Ledopád na předpolí Brtnického hrádku spolu s Ledovým sloupem v Havraní rokli, ledopády v Richterově dole, Wehnerově dole, Soví jeskyni a v Brtnickém údolí bývají souhrnně označovány jako Brtnické ledopády.

Literatura:

-      František Němeček, Richard Klos: Skalní hrady v Českém Švýcarsku (Ústí nad Labem 1978)

-      František Gabriel: České Švýcarsko očima archeologa (Děčín 1986)

-      František Gabriel: Průzkum hradů Českého Švýcarska v 2003 – Minulosti Českého Švýcarska II (Krásná Lípa 2004)

-      František Gabriel, Vojtěch Vaněk: České Švýcarsko ve středověku – Vlastivědná knihovnička Společnosti přítel starožitností 13 (Praha 2006)

-      Ivan Peřina: Vertikální komunikace v pískovcovém podloží Českého Švýcarska – Minulosti Českého Švýcarska III (Krásná Lípa 2006)

-      kol.: Hrady na hranici Čechy – Sasko (Děčín 2012)

-      Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny České (Praha 2004)

-      Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Brtnický_hrádek

-      toulky po Čechách… - http://www.toulkypocechach.com/brtnickyhradek.php

-      Jetřichovicko - http://jetrichovicko.euweb.cz/skalnihrady.htm

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=744

-      Hranice 1459 - http://www.hranice1459.cz/cs/node/75

-      Hrady, zámky a tvrze… - http://www.castles.cz/hrad-loupezny-zamek/

-      zříceniny - http://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_brtnicky_hradek.htm

-      atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/skalni-hrad-brtnicky-hradek/ 

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 únor 2016