BRTNICKÉ ÚDOLÍ (Zeidlerbachtal)

k.ú. Kopec, Brtníky (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Cca 3 km dlouhé údolí Brtnického potoka od vsi Kopec (respektive zřícenin Zimmerovy pily pod Kopcem) až po soutok Brtnického potoka s Křinicí u tzv. Brtnického mostu. Horní část údolí je úzce sevřena skalami z tvrdých pískovců, spodní část je též lemována pískovcovými skalami, avšak již ne tak výraznými, údolí je zde širší a na dně se místy nacházejí louky či porosty lužního charakteru. Zatímco pravá strana údolí je lemována více méně souvislými svahy úzkého hřebene, oddělujícího Brtnické údolí od údolí Bílého potoka, rozčleněná jen jednou krátkou roklí v místě zvaném Piket, levá strana je rozeklána řadou bočních roklí, sestupujících z oblasti Šternberka a Písečné brány (Jívina, Jezevčí důl, Stürmerův důl, Jestřábí důl, Smolný důl). Údolím vede v celé délce dobře sjízdná cesta, která několikrát překračuje potok (modrá turistická značka). V dolní části údolí několik zajímavých skalních nápisů.

Pravá strana údolí v celé délce a levá od ústí Smolného dolu je součástí národního parku Saské Švýcarsko, zbytek je součástí CHKO Labské pískovce.

  

pískovcové skály v horní části údolí (květen 2005)

tzv. Ledová stěna na pravé straně horní části údolí (únor 2012)

 

drobnější ledopády v horní části údolí (únor 2012)

malá skalní brána při hraně pravé strany údolí (březen 2012)

      

ledopády při ústí Stürmerova dolu (únor 2011, únor 2012)

  

totéž místo v době bez ledopádů (květen 2005, červenec 2015)

   

Brtnický potok (říjen 2005, květen 2005, červenec 2006)

 

skály v pravém svahu dolní části údolí (únor 2016)

„hraniční kámen″ národního parku České Švýcarsko v ústí Smolného dolu (červenec 2007)

 

nápis z roku 1861 v dolní části údolí (únor 2016)

 

nápis z roku 1752 v dolní části údolí, označující vlastnictví přilehlé louky (JW = iniciály Josefa Weissgerbera); někdy mylně označován jako morový hřbitov (únor 2016)

označení hranice pozemku v sousedství nápisu z roku 1752 (únor 2016)

 

nápis z roku 1765 v dolní části údolí (únor 2016)

  

…a ještě několik zátiší z údolí (červenec 2015)

Piket

V ústí malé pravostranné boční rokle zhruba v polovině délky údolí byla pravděpodobně v poválečném období v souvislosti s hraničním pásmem vybudována strážní budka, později využívaná lesníky, jako turistická základna a jako stanice ochrany přírody. Po vzniku národního parku byla stavba odstraněna.

Na sousední skále pověšen obrázek, připomínající tragické úmrtí Marie Anny Zimmerové z Kopce, která zde roku 1812 zahynula pod převrženou fůrou sena. Původní obraz byl odstraněn při rozšiřování cesty roku 1927, současný z roku 2008 je dílem Ivo Švejnohy z Kytlic.

 

převis u „Piketu″, v němž bylo v době, kdy chatka sloužila jako turistická základna, vybudováno posezení s ohništěm (květen 2005, březen 2012)

skalní nápis v boční roklině nad Piketem (říjen 2005)

  

obraz na památku tragického úmrtí Marie Anny Zimmerové (únor 2016, únor 2011, prosinec 2008)

 skála, na níž je umístěn pamětní obraz Marie Anny Zimmerové (květen 2005)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V literatuře někdy uváděnými pozůstatky smolárny při Brtnickém potoku jsou pravděpodobně myšleny dosud patrné pozůstatky v boční rokli zvané Smolný důl (Bechgrund); s touto lokalitou bývá ztotožňována i smolárna zakreslená na Oederově mapě z konce 16. stol. v poloze „Altpechgrund″.

Ø        Roku 1994 byly strážci CHKO nalezeny pod třemi převisy v údolí drobné pazourkové nástroje z období mezolitu a zlomky nádob z raného středověku (9. stol.). V jednom z převisů též zlomky keramiky z eneolitu či období lužické kultury a novověké brusné rýhy.

Ø        Ledopády v Brtnickém údolí spolu s Ledovým sloupem v Havraní rokli, ledopády v Richterově dole, Wehnerově dole, Soví jeskyni a na předpolí Brtnického hrádku bývají souhrnně označovány jako Brtnické ledopády.

Literatura:

-      Natalie Belisová: Loučky u Křinice – České Švýcarsko 2015/1 – viz též http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/Publikace/Zpravodaj_CS/Zpravodaj_1501.pdf

-      Václav Matoušek, Petr Jenč, Vladimír Peša: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy (Praha 2005)

Web:

-      Kopec - http://www.hemm.cz/okoli.html 

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 únor 2016