OLOMOUCKÝ KOPEC (Olmütz Berg)

k.ú. Velká Střelná (Nízký Jeseník / Vojenský újezd Libavá)

Protáhlý severojižní hřbet (634 m n. m.) v centrální části Oderských vrchů. Po temeni vrchu vede silnice z bývalé Velké Střelné do Mrzkles. Na východním úbočí odvaly a šachty tzv. Jánského dolu. Na jižním úbočí při silnici neobarokní lovecký zámeček Bores, zvaný též Čepičkova vila (podle komunistického ministra národní obrany v 50. letech Alexeje Čepičky). Veřejnosti nepřístupno - v uzavřené části vojenského újezdu Libavá. Částečně součást evropsky významné lokality Libavá.

Jánský důl

Břidlicový důl (též důl Ján, důl Velká Střelná) ve svazích nad Střelenským potokem. Kromě rozsáhlých povrchových dobývek a odvalů, jen spoře porostlých vegetací a dotvářejících zvláštní ráz celého území, dochovány minimálně dvě šachty a několik pater štol, které jsou významným zimovištěm netopýrů. Památkou na pokus o obnovu těžby koncem 20. stol. je velká průzkumná štola, vyražená z údolí Střelenského potoka.

Ložisko břidlice na Olomouckém kopci patří k největším v celé střední Evropě. Podle průzkumů z roku 1947 dosahuje mocnosti až 100 m. Břidlice se zde lámala již v 16. stol., většího rozsahu nabyla těžba po roce 1832. Roku 1889 byla v důsledku dlouhých a tuhých zim, značně omezujících povrchovou těžbu, zahájena i těžba hlubinná; na dole poté pracovalo až 500 horníků. V letech 1915-1932 byla těžba zastavena, poté zde pracovalo kolem 150 zaměstnanců (za 2. sv. války na dvě stovky válečných zajatců). Těžba byla ukončena po zřízení vojenského prostoru. Pokusy o obnovu těžby proběhly v letech 1992-94, byla vyražena nová průzkumná štola, pro nesoulad případné těžby s režimem vojenského cvičiště však z plánů sešlo.

letecký snímek prostoru Janského dolu: 1 – vodní jáma, 2 – pozůstatky těžní jámy, 3 – vzdušná jáma, 4 – průzkumná štola

 

dolní jáma – tzv. vodní, sloužící dnes jako zdroj vody pro Město Libavá

 

zbytky opěrných zdí zavalené střední jámy - těžní

  

horní jáma, tzv. vzdušná, hluboká 190 m

      

povrchové dobývky a odvaly Jánského dolu

 

průzkumná štola z 90. let 20. stol. v severní části dobývacího prostoru

 

křížek nad průzkumnou štolou

Zajímavosti:

Ø        Součást evropského rozvodí Dunaj - Odra.

Ø        Břidlice těžená v Jánském dole patřila jakostí i trvanlivostí k nejkvalitnější břidlicové surovině na světě.

Ø        Jánský důl je často zaměňován s nedalekým dolem Hrubá Voda (štola Libor, štola Klára), který je zcela nesmyslně zapsán v seznamu evropsky významných lokalit pod jménem „Velká Střelná – štoly″.

Web:

-     břidlice Nízkého Jeseníku - http://nizkyjesenik.wz.cz/DOLY/BRIDLICE/VELKA_STRELNA/HISTORIE.htm

-     Libavsko - http://www.libavsko.eu/historie/velka-strelna-gross-waltersdorf  

Okolí: Město Libavá / Lipná / Smolenská luka / Fidlův kopec / Na vyhlídce

Východní Sudety / rejstříky

září 2012