STAŇKOVKA

k.ú. Radotín, Černošice (Pražská plošina / Praha, Černošicko)

Strmé zalesněné stráně nad levým břehem Berounky mezi Černošicemi a Radotínem. Pro západní část se používá též jméno Sulava (kóta při horní hraně srázů), na starých mapách (19. stol.) nazývána část území též Na viničkách..

Hodnotná teplomilné doubravy s jeřábem břekem a dřínem (od roku 1988 přírodní rezervace - 44,5 ha). Zajímavé habry v jihozápadní části lokality, které (zřejmě vinou sesuvů vrchních vrstev půdy po podložních jílovitých břidlicích) vyvrácené, načež z každého vyrůstá několik nových stromů. V nejzápadnější části druhotné porosty akátů. Ve střední části skalnatá rokle (výchozy ordovických břidlic - významný geologický profil kosovským a královodvorským souvrstvím) se silným pramenem. Dolní hranu srázů lemuje železniční trať Praha - Beroun.

Po náhorní plošině nad srázy prochází červená turistické značka z Radotína. Pěkná je téměř vrstevnicová neznačená cesta od pramene do Černošic.

Součást CHKO Český kras.

     

pramen Staňkovka

Též Na pískách (podle pomístního jména odvozeného od nedalekých rozsáhlých pískoven). Silný pramen v horní části rokle. Dřívější úprava (kamenné zídky, přístupové schůdky) dnes již značně poškozené. Nad pramenem vodojem - pramen dříve sloužil jako zdroj vody pro Černošice.

      

Zajímavosti:

Ø        Byť rostlinstvo chudší než na okolních lokalitách s vápencovým podkladem, zjištěno zde více než 230 druhů cévnatých rostlin - mimo jiné bělozářka větvitá, řimbaba chocholičnatá, zvonek broskvoňolistý, tolita lékařská či smolnička obecná.

Ø        Žije zde i řada vzácných brouků - mimo jiné roháč obecný nebo krajník hnědý. Vyskytují se zde i druhy brouků dokládajících kontinuálnost zdejšího lesa.

Ø        Staňkovka je i oblíbeným místem pro startování rogal.

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) – web

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad Portál č. 32 (Praha 1987)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

Web:

-     CHKO Český kras

-     Pražské studánky

Okolí: Černá rokle / Radotín / Peluněk / Lipany / Blukský mlýn / Horní Černošice / Sulava

Praha / rejstříky

 březen 2009