VRANSKÁ PŘEHRADA

k.ú. Vrané nad Vltavou, dříve Skochovice (Pražská plošina / Jílovsko)

Vodní dílo na Vltavě, součást tzv. Vltavské kaskády. Tvoří ho betonová hráz s jezem o čtyřech dvacetimetrových přelivných polích, s dvěma plavebními komorami při levém břehu a elektrárnou při pravém břehu, nacházející se na okraji obce Vrané nad Vltavou, na říčním kilometru 71,3. Hradicí výška je 9,7 m. Dvě plavební komory, každá o šířce 12 m, mají rozdílnou užitnou délku – komora blíže břehu 134 m (možno rozdělit vzpěrnými vraty na dvě menší komory 43 a 85 m) a komora blíže středu řeky 85 m. Nízkotlaká vodní elektrárna je vybavena dvěma Kaplanovými turbínami o výkonu každá 6,94 MW. Vzdutí Vltavy je v délce 13 km (až k přehradní hrázi vodního díla Štěchovice), zasahuje i 3 km na Sázavu; zatopení plocha je 263 ha a objem vody při maximálním vzdutí 11,1 mil. m3.  Účelem vodního díla Vrané je krom výroby elektřiny především vyrovnávání odtoku z celé Vltavské kaskády, zejména z hydroelektráren Slapy a Štěchovice. Slouží i rekreačním účelům (centem rekreačního využití jsou dnes především pravobřežní Skochovice, v minulosti byly velmi populární říční lázně v Měchenicích).

Přehrada byla připravována již od roku 1911. Stavba byla realizována v letech 1930-1935. Jde tak o nejstarší stavbu Vltavské kaskády Výstavba byla poměrně komplikovaná vzhledem k požadavku nepřerušené (voro)plavby na řece – stavělo se tak v „suchých jímkách″ vytvořených hrazením uprostřed toku. Autory stavby jsou Kamil Roškot (architektonická podoba) a Stanislav Bechyně (konstrukční řešení železobetonové části). V době výstavby byl kromě energetického kladen důraz na význam dopravní (velká plavební komora byla dimenzována na proplouvání vorů, menší plavební komora měla sloužit především k proplouvání osobních parníků), ten se však výrazně snížil po výstavbě neprůplavné hráze vodního díla Slapy. Hydroelektrárna byla uvedena do provozu v březnu 1936; její symbolické spuštění provedl sám tehdejší československý prezident Edvard Beneš.. V letech 1994-95 proběhla rozsáhlá modernizace elektrárny; její provoz je od roku 1996 řízen dálkově z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby zabezpečoval dlouhodobý vyrovnaný odtok z celé kaskády.

  

celkový pohled na vodní dílo Vrané; vlevo elektrárna (prosinec 2011, prosinec 2020)

čtyři přelivová pole hráze (únor 2014)

budova vodní elektrárny o rozměrech 51 x 11 m a výšce 18 m (prosinec 2020)

transformační stanice elektrárny (prosinec 2020)

přehradní hráz s plavebními komorami při pohledu po proudu (únor 2014)

 

schéma konstrukce přehradní hráze: 1 – těleso jezu, 2 – pilíř jezu, 3 – tabulový uzávěr, 4 – mostovka s jeřábem, 5 - vývar (www.pvl.cz) a vodní elektrárny: 1 – strojovna, 2 – jeřáby, 3 – Kaplanova turbína, 4 – generátor, 5 – horní nádrž, 6 – hráz, 7 – česla, 8 – hradidla, 9 - rychlouzávěr (z infotabule)

vodní nádrž Vrané z jedné z pravobřežních vyhlídek; v pozadí patrná přehradní hráz, za ní svahy Cukráku, vpravo zástavba Vraného, na obzoru Hradiště čili Závist (únor 2014)

na břehu přehradního jezera (únor 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Původně byla projektována přes hráz lávka. Posléze však bylo usouzeno, že její využití by bylo minimální, a lávka byla z projektu vypuštěna. Za ušetřené peníze byla postavena nová škola ve Vraném.

Ø        Na rozdíl od řady jiných přehradních nádrží, Vrané nezatopilo žádnou ves a jen jediný mlýn (Holubov pod Měchenicemi). Několik dalších zajímavých objektů, vesměs starých vorařských hospod (Vír, Leznice), však padlo v souvislosti s výstavbou nové levobřežní komunikace, která výstavbě vlastní přehrady předcházela.

Ø        Údolní nádrž překračují čtyři mosty – proti proudu je to železniční most u Skochovic, starý (sloužící dnes jako lávka pro pěší) a nový most v Davli a most ve Štěchovicích.

Literatura:

-          Helena Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – IV. díl (Praha 2004)

Web:

-           Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/vrane.pdf

-           ČEZ - https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny/ceska-republika/vrane-nad-vltavou-58139

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_nádrž_Vrané

-           Vrané nad Vltavou - https://www.vranenadvltavou.cz/zajimavosti

-           industriální topografie - http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V000287

-           visit Vltava - http://www.visitvltava.cz/cz/vodni-dilo-vrane-nad-vltavou/29/

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

prosinec 2020