ŠTĚCHOVICE

k.ú. Štěchovice u Prahy (Benešovská pahorkatina / Jílovsko)

Městečko ležící na levém břehu Vltavy při jejím soutoku s Kocábou (215 m n. m.). Vlastní Štěchovice leží na levém břehu Kocáby, historické jádro je soustředěno kolem střední části ulice Hlavní (která však v tomto úseku není hlavní silnicí, procházející městečkem, neb kolem centra byl vybudován po jeho severovýchodní straně obchvat). Při Kocábě dva dosud dochované mlýny. Část na pravém břehu Kocáby, kde i kostel se hřbitovem, je nazývána Peškov. Na východním okraji města (Peškova) malé sídliště.

Štěchovice vznikly zřejmě jako zlatokopecká osada. Prvně jsou zmiňovány roku 1205. Převážně byly církevním majetkem, a to většinou rozděleny na více částí (v nejstarších dobách klášter v Plasích, později Ostrovský klášter, Strahovský klášter a Zbraslavský klášter; až koncem 18. stol. se celý majetek soustředil pod panstvím Hradištko). Roku 1437 prvně uváděny jako městečko, charakter městečka však nikdy nezískaly. Těžba zlata skončila ve 2. pol. 16. stol., poté hlavním odvětvím místného hospodářství hrnčířství (sídlo cechu, pod nějž spadali hrnčíři ze širokého okolí) a od 18. stol. výroba černého střelného prachu (deset až patnáct prachových mlýnů na Kocábě a dvě „továrny″). Od 60. let 19. stol s rostoucí turistickou oblibou Svatojánských proudů se Štěchovice postupně mění na letovisko. Počátky Peškova jako osady (dříve zde jen mlýn) lze hledat někde na přelomu 18. a 19. stol., rozvoj výstavby zejména v polovině 20. stol.

znak, připomínající hornickou minulost města, se pravděpodobně vyvinul z obecní pečeti; velmi neobvyklý je užitím textu

celkový pohled na Štěchovice přes řeku; v levé části pod mostem ústí do Vltavy Kocába, v pozadí Chlum s objekty přečerpávací hydroelektrárny (srpen 2014)

říčka Kocába, oddělující vlastní Štěchovice od Peškova; vlevo kostel sv. Jana Nepomuckého, v pozadí opět Chlum (srpen 2014)

 

historické jádro Štěchovic - zástavba v Hlavní ulici (srpen 2014)

centrum Štěchovic na pohlednici z roku 1908 (www.svatojanske-proudy.cz)

  

radnice č.p. 3 s pamětními deskami (srpen 2014)

 

pomník zemřelým členům Vltavanu a všem utonulým v řece (srpen 2014)

  

pomník padlým v 1. světové válce s deskou připomínající vznik republiky; v soše lva je od roku 1932 vložena prsť z italského bojiště Dos-Alta (říjen 2013, srpen 2014)

škola č.p. 122 (říjen 2013)

 

hrnčířská dílna rodu Davidů v Peškově č.p. 171 se znakem hrnčířského cechu, který byl v 18. stol. používán i jako znak Štěchovic (říjen 2013)

socha před hrnčířskou dílnou (říjen 2013)

 

stará a nová zástavba Peškova (srpen 2014)

nezvykle nízký kulový vodojem (srpen 2014)

lípa na Peškově, u mostu přes Kocábu (srpen 2014)

kostel sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka)

Pozoruhodná trojlodní stavba s prvky secese, historicizmu a s náznaky kubismu. Stojí na vyvýšeném místě nad pravým břehem Kocáby, na okraji osady Peškov.

Kostel byl postaven z odkazu obchodníka se dřevem Matěje Rady († 1853). Stavba však tehdy nebyla povolena. Teprve roku 1889 byl zakoupen pro stavbu pozemek a v letech 1907-08 vypracován Kamilem Hilbertem projekt. Stavět se začalo roku 1911, vysvěcen byl kostel roku 1915. Současně byla postavena i sousední fara a přilehlý hřbitov.

celkový pohled na kostel s farou

  

kostel (říjen 2013, srpen 2014)

 

hlavní portál s poprsím sv. Jana Nepomuckého od Čeňka Vosmíka (říjen 2013)

  

portál severní lodi s kubistickými prvky (říjen 2013)

západní štít hlavní lodi (říjen 2013)

 

okna (říjen 2013)

   

další detaily vnější kamenické výzdoby (říjen 2013)

fara č.p. 213 (říjen 2013)

kříž pod kostelem (říjen 2013)

hřbitov

Hřbitov se rozkládá v severním sousedství kostela. Vznikl současně s ním, zřejmě též podle projektu Kamila Hilberta.

 

ozdobné ohrazení hřbitova (srpen 2014)

celkový pohled na hřbitov s kostelem v pozadí (srpen 2014)

centrální kříž (srpen 2014)

márnice (srpen 2014)

hrob devíti sovětských vojáků, padlých v květnu 1945 (srpen 2014)

hrob Františka Soldáta, zabitého granátem již po skončení války, 18. května 1945 (srpen 2014)

hrob legionáře Františka Víška (srpen 2014)

hrob rodiny Chroustovy, majitelů zdejší loděnice (srpen 2014)

výtvarným pojetím zajímavý hrob rodiny Stibůrkovy (srpen 2014)

mlýn č.p. 124

Mlýn stojí v jižní části vsi, původně poháněný dnes již zřejmě zaniklým levobřežním náhonem z Kocáby. Zajímavá stavba se samostatným hranolovým objektem, propojeným s hlavní budovou krytým mostem.

 

mlýn na mapě z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

  

areál mlýna (srpen 2014)

spojovací most mezi budovami (srpen 2014)

most Dr. Eduarda Beneše (nemovitá kulturní památka)

Jednoobloukový betonový most přes Vltavu o rozpětí 113,8 m, známý též jako Štěchovický most, byl postaven v letech 1937-39 podle návrhu architekta Miloslava Klementa. Šlo o první mostní stavbu u nás, která překročila stometrové rozpětí. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva parabolické duté oblouky se zavěšenou mostovkou, což byl ve své době evropský unikát. Celková délka mostní stavby je 141 m. Most nahradil po staletí zde fungující přívoz mezi Štěchovicemi a Brunšovem. Jméno prezidenta Edvarda Beneše dostal po 2. světové válce a znovu (poté, co o něj roku 1952 přišel) roku 1990.

   

most Dr. Eduarda Beneše (srpen 2014)

loděnice

Loděnice ve Štěchovicích byla založena v 70. let 19. stol. bratry Janem a Františkem Chroustovými. Činnost ukončila až koncem 80. let 20. stol. jako poslední z loděnic na střední Vltavě. K bývalým loděnicím vede říční zátoka (i když by se tak mohlo na první pohled znát, není pozůstatkem starého Štěchovického ostrova, ten ležel výše proti proudu).

 

areál bývalé loděnice (srpen 2014)

 

v pravé části snímků zátoka Vltavy k bývalým loděnicím (srpen 2014)

pomník zemřelým členům Vltavanu a všem utonulým na hrotu poloostrova mezi řekou a zátokou k loděnici (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na zbraslavském dílu Štěchovic stával pravděpodobně v 1. pol. 14. stol. opevněný dvůr. Jeho lokalizace je neznámá.

Ø        Ve 14. stol. se rozlišovaly Větší a Menší Štěchovice, pravděpodobně však nešlo o dvě osady, ale pouze o označení majetkových dílů.

Ø        Na Vltavě býval před Štěchovicemi více něž půl kilometru dlouhý Štěchovický ostrov. Jeho levé užší rameno, odnepaměti zvané Korbelka, bylo zasypané v době 1. republiky; dříve pohánělo Peškovský mlýn, zakreslený již na mapě z roku 1640, dnes neexistující.

Ø        Roku 1865 přijel do Štěchovic první parník z Prahy. Od té doby byly konečnou stanicí lodní dopravy a východiskem výletů na Svatojánské proudy (cesta označena jako vůbec první značená trasa Klubu českých turistů 9. července 1889).

Ø        Mezi „záhadology″ jsou Štěchovice známy díky tzv. Štěchovickému pokladu. Ten měl být někde na protější straně Vltavy nacisty koncem 2. světové války. Pověsti o něm zřejmě vyvolal nález archivu K. H. Franka (tzv. Štěchovického archivu) v nedaleké rokli Dušno. V dalších zde ukrytých bednách by měly být údajně cennosti nakradené po celé Evropě (snad včetně pověstné Jantarové komnaty), další části nacistických archivů, dokumentace převratných vojenských vynálezů včetně antihmoty či létajících talířů, zlato či přístupová hesla k nacistickým kontům ve švýcarských bankách. Hledáno je v rokli Dušno, v údolí Šlemínského potoka, na Medníku, v prostoru nacistické střelnice u Pikovic, ale i na vzdálenějších místech, jako je vrch Chlum nedaleko Konopiště. Je pravda, že tento prostor by byl pro ukrytí čehokoli podobného příhodný, neboť zde byl za války veřejnosti uzavřený nacistický vojenský prostor „SS-Truppenübungsplatz Böhmen″, navíc jde o oblast s rozsáhlou středověkou těžbou rud, takže s dostatkem úkrytových možností… Pokud ovšem nějaké další bedny kdy existovaly. Jméno „Štěchovický″ má poklad vlastně omylem; Štěchovice ležely již mimo tento uzavřený prostor a s údajným pokladem tak nemají nic společného, stejně jako s nalezeným archivem (katastr Štěchovic nesahá za řeku).

Ø        Na autobusové zastávce ve Štěchovicích končí naučná stezka Svatojánské proudy.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 7. díl (Praha 2008)

-          Jan Čáka: Zmizelá Vltava (Praha-Litomyšl 2002)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.stechovice.info/

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Štěchovice

-           heraldická terminologická konvence - http://www.heraldika-terminologie.cz/mapa-stechovice-109

-           Svatojánské proudy na starých pohlednicích - http://www.svatojanske-proudy.cz/stechovice/htm/stechovice.htm

-           Památky Středního Povltaví - http://www.pamatkystrednitokvltavy.cz/cze/oblasti.html/brdy-vltava/stechovice

-           hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3522

-           hrady.cz, most - http://www.hrady.cz/index.php?OID=10537

-           Spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5636-stechovice/

-           vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1003-mlyn-ve-stechovicich  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014