ROHOŽNÍK

k.ú. Dubeč (Pražská plošina / Praha)

Křemencový hřbet nad pravým břehem Říčanského potoka mezi Dubečkem a Dubčí. Nejvyšším bodem (279 m n. m.) západní konec hřebene, nazývaný též Dubečská skála či prostě Skála (někdy se pojmenování Rohožník vztahuje právě jen k tomuto ostrohu). K severovýchodu pokračuje jako strmý svah (zástavba rodinných domků, zahrady) až na okraj Dubče, kde druhý vrchol (277 m n. m.) - Dubečský lesík (borový lesík vysázen na místě obecní višňovky začátkem 20. stol.) či Pískovna -, od západní části oddělen sníženinou s prameništěm, zvanou Moklina. Dále k východu se hřeben postupně vytrácí (lesík Svinčák při silnici z Dubče do Koloděj).

Geologicky nejcennější části hřebene chráněny jako přírodní památka Rohožník - Lom v Dubči, složená ze dvou samostatných částí (dohromady 3,45 ha; chráněno od roku 1988). Důvodem ochrany zejména významné odkryvy, vhodné pro výzkum litologie a tektoniky. Součást přírodního parku Říčanka.

Rohožník - zelenými tečkami označeny obě části přírodní památky (nahlizenidokn.cuzk.cz; upraveno)

mohutný dub v zahradě ve střední části hřebene, proti hrázi zaniklého rybníka (leden 2007)

„pískovna″ - lom ve východní části hřebenu, v tzv. Dubečském lesíku (srpen 2005)

Skála

Nejvýraznější část celého hřebene nad meandrem Říčanského potoka tvoří výraznou dominantu Dubečka. Na temeni a části jižního svahu dochovány fragmenty společenstev acidofilní teplomilné květeny (hvozdík kartouzek, kostřava žlábkatá, svízel syřišťový, tolice srpovitá, mochna stříbrná, šalvěj luční, krvavec menší), jinak zalesněno, částečně nepůvodními druhy (borovice, dub červený). Z vrcholu částečný výhled na Uhřiněveskou oboru, Dubeček, Horní Měcholupy a průmyslové areály kolem Štěrbohol.

Výšina osídlena v mladší době kamenné (výšinné sídliště kultury řivnáčské - místo nejstaršího osídlení širokého okolí), v době bronzové (kultura unětická, výšinné sídliště kultury věteřovské), ojedinělé nálezy též z doby hradištní. Případné opevnění lokality není doloženo, z analogií ho však lze předpokládat. Lokalita narušena těžbou kamene, menší záchranné výzkumy po 2. světové válce (1951, 1964-69). Nemovitá kulturní památka.

Těžba řevnických křemenců pro potřeby místních staveb a úpravy cest zde odnepaměti (existují i úvahy o případném využití místního křemence pravěkými obyvateli Rohožníku). Zintenzívnila se zejména v 19. stol, skončila až v 50. letech 20. stol. Stěnový lom v západním svahu vytváří dnešní typický vzhled Rohožníku. V něm odkryta vrása řevnických křemenců tvaru „M″, v jejíž synklinále uchovány nadložní libeňské břidlice. Na sousední křemencové lavici patrné rýhované posuvné plochy z doby variského vrásnění. Další stěnový lom podkovovitého tvaru zařízlý do hřebenu od severu („vnitřní lom″), dnes částečně zarostlý.

Naučná stezka Dubeč - Uhřiněves vedla donedávna přes vrchol, v současné době probíhá její rekonstrukce, která by ji měla vést po úpatí vrchu.

Rohožník od západu, přes Říčanský potok (únor 2007)

nejzápadnější část hřebene Rohožníku od jihu (2004 ?)

čelní (západní) lom Rohožníku (únor 2008)

hlavní lomová stěna s patrným zvrásněním křemenců (srpen 2005)

infotabule původní naučné stezky Dubeč – Uhřinevěs v čelním lomu (listopad 2006)

   

křemencová lavice v severní části čelního lomu (srpen 2005, únor 2008)

   

„vnitřní″ lom (listopad 2011)

 

výhled z vrcholu Rohožníku na Dubeček (únor 2008, listopad 2011)

výhled z Rohožníku k Podlesku (leden 2007)

Moklina

Sníženina ve východní části ostrohu, klesající z polí, navazujících na jižní straně na hřeben, k jihu k Dubči. Prochází jí tzv. Mlýnská cesta do Podleska (dnes modrá turistická značka). Kdysi důležitá studánka (též Nad Netluckou, V mokřině – zřejmě chybný přepis) využívaná při polních pracích v okolí, těsně po 1. sv. válce změněna na vodojem, z kterého byla voda vedena samospádem do dubečských statků, dnešní oplocený vodojem z roku 2005.

Na západní straně Mokliny při ulici V Rohožníku oplocený „Lom v Dubči, kde při těžbě ordovických křemenců odkryt unikátní doklad horizontálních posunů (horizontálně rýhované posuvné plochy) z doby variského vrásnění. V nadloží nezvrásněné druhohorní usazeniny (slepence peruckých vrstev) průtočných jezer.

  

„Lom v Dubči″- odkryvy křemenců (duben 2008)

 

unikátní horizontální rýhování posuvných ploch křemencových vrstev (duben 2008)

  

druhohorní odkryvy v „lomu v Dubči″ (duben 2008)

lom částečně zavezen panely z doby výstavby pražských sídlišť (leden 2011)

  

zbytky prvorepublikové úpravy studánky V Moklině (podzim 2001)

bývalá studánka V Moklině dnes (leden 2011)

Zajímavosti:

Ø        Pojmenování vrchu je údajně odvozeno od rákosí (ve staročeštině rohoz), které rostlo v mokřinách kolem vrchu; v mapách z 1. pol. 19. stol. je pojmenování „Na rohozníku″ vázáno nikoli na vlastní kopec, ale na širší oblast v jeho okolí, zejména směrem k Podlesku.

Literatura:

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Karel Matějka: Plán péče pro přírodní památku Rohožník - Lom v Dubči na období 2010-2024 (2009) - viz http://envis.praha-mesto.cz/(fji1bn45cwnbuvrvaoooay45)/files/=66941/PlanPece_PP_RohoznikLomvDubci_2010_2024.pdf 

-     Josef Moravec: Soupis zeleně Dubeč (rukopis 1976)

-     Marie Fridrichová a kol.: Praha v pravěku (Praha 1995)

-     Norbert Mašek: Pražská výšinná sídliště pozdní doby kamenné - Acta musei pragensis 71 (Praha 1971)

-     Vítězslav Jaroš, Jiří Kříž: Rohožník, Lom v Dubči - Nika 7-8/VIII (1987)

-     Zdeněk Kukal: Petrografický výzkum skaleckých a drabovských vrstev barrandienského ordoviku -  Sborník ústředního ústavu geologického 23, oddíl geologický (Praha 1956)

-     Milada Vavřínová: Soupis lomů ČSR č.16 (Praha 1946)

-     Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32 (Praha 1987)Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rohožník_-_lom_v_Dubči

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/216

-     Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/pp-rohoznik.html

-     chráněné území Prahy - http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/CHU62.htm

-     pražské studánky - http://extranet.praha-mesto.cz/(kkc5unik43w3fuqf2x2qvbzu)/zdroj.aspx?typ=2&Id=68302&sh=-59333641

-     virtualtravel - http://www.virtualtravel.cz/praha/dubec/rohoznik-lom-v-dubci.html 

Okolí: rybník V Rohožníku / Dubeč / Litožnice / Jankov / Podlesek / Dubeček

Praha / rejstříky

aktualizováno listopad 2011