VCHYNICKO-TETOVSKÝ KANÁL

k.ú. Vchynice-Tetov I, Srní I, Srní II (Šumava / Kašperskohorsko)

Umělý vodní kanál, dlouhý cca 14 km, převádějící vodu z Vydry do Křemelné. Kanál je vybudován z mohutných kamenných desek, v nejširších místech je až 5 m široký. Začíná na Vydře severně od Modravy, pod zaniklou vsí Vchynice-Tetov (936 m n. m.), na tzv. Rechlích - hradlovém mostu, sloužícímu k zachytávání dřeva plaveného po Vydře. Prvních 2,5 km vede k severu souběžně s Vydrou. Nedaleko bývalé hájovny Rokyta se prudce stáčí k jihozápadu k osadě Schätzův Les, kde je první, přes půl km dlouhý skluz, z bezpečnostních důvodů dnes zakrytý. Následně se kanál klikatí po úbočí vrchů Výběžek (Spitzberg) a Kostelní vrch (Hauswald), přičemž protíná několik potoků (Hrádecký, Studený). Za křížením se Studeným potokem stojí tzv. Rozvodna, jinak též vtokový objekt Mosau (887 m n. m.), odkud větší část vody proudí podzemním přivaděčem do akumulační vodní nádrže pod Sedelským vrchem a dále tlakovým potrubím na vodní elektrárnu Vydra na Čeňkově Pile. Za Rozvodnou (kde překonává rozvodí Vydry a Křemelné) pokračuje kanál druhým, tři čtvrtě kilometru dlouhým skluzem o šíři 1,3 m. Za osadou Mechov se přimyká se k Plavebnímu (Sekerskému) potoku, do nějž ústí Sekerským skluzem. Druhá větev pokračuje severozápadním úbočím Spáleného ještě asi 2 km a je zaústěna 520 m dlouhým trubním skluzem do Křemelné. S výjimkou skluzů má kanál jen minimální klesání – 3 až 4 promile. Překračuje ho několik klenutých kamenných mostků, které jsou z architektonického hlediska považovány za nejhodnotnější prvek celého kanálu. Podél kanálu vede v celé délce pohodlná cesta, doplněná naučnými tabulemi. Součást národního parku Šumava.

Kanál byl vybudován v letech 1799-1801 pro majitele prášilského panství knížete Josefa Schwarzenberga inženýrem Josefem Rosenauerem. Sloužil jako obchvat nesplavného úseku na dolní Vydře při plavení palivového dřeva z okolí Modravy, zejména pro potřeby Prahy, zároveň zpřístupňoval pro těžbu další, jinak obtížně dostupné oblasti hor. Původní ukončení kanálu se ukázalo jako příliš strmé, a tak bylo kanál již po několika letech provozu zkrácen vybudováním nového, Sekerského skluzu. Po dočasném úpadku plavby kolem poloviny 19. stol., způsobeném mimo jiné nástupem využívání uhlí, došlo k jeho oživení v 70. letech 19. stol. v souvislosti s lesními kalamitami a z toho plynoucího přebytku dřeva, které bylo nutno dostat rychle z hor. V letech 1937-38 byla vybudována dle návrhu ing. Karla Koska Rozvodna, bylo zřízeno nové zaústění kanálu do Křemelné a proběhly celkové úpravy některých úseků kanálu. Od roku 1942, kdy byla hydroelektrárna Vydra spuštěna, slouží větší část kanálu především jako přivaděč vody pro tuto elektrárnu, zbytek je využíván pouze jako jalový přepad. V omezené míře byl však kanál pro plavení dřeva využíván až do roku 1958. V roce 2000 byl obnoven hradlový most Rechle, zničený v 50. letech. Od roku 1964 je kanál nemovitá kulturní památka.

rechle nad prvním skluzem, sloužící regulaci plavby dřeva

  

skluz na Rokytě; zakrytí skluzu je novodobé, z důvodu bezpečnosti, v době plavení dřeva byl pochopitelně odkryt

   

plavební kanál mezi prvním skluzem a Rozvodnou

studánka u kanálu

 

luční enklávy při levém břehu kanálu pod Výběžkem – bývalá rozptýlená osada Schätzova Myť (Schätzenreith)

 

mostek u bývalé osady Schätzova Myť

  

mostek pod jižním vrcholem Kostelního vrchu

 

mostek pod Hauswaldskou kaplí

ústí Studeného potoka do kanálu

 

mostek před Rozvodnou

 

Rozvodna – vtokový objekt Mosau, odkud vede potrubí do akumulační nádrže pod Sedelským vrchem a dále na hydroelektrárnu v údolí Vydry

mostek za Rozvodnou, přes Mechovský skluz

skluz u Mechova

mostek na konci Mechovského skluzu (únor 2013)

plánek stezky podél kanálu (přičemž čísla zastavení se současným stavem nesouhlasí) s vyznačením kamenných mostků

 

starší (červen 2011) a nová (únor 2013) informační tabule naučné stezky Vchynicko-tetovský plavební kanál, zřízené Správou NP a CHKO Šumava – jak vidno, číslování zastávek se změnilo, neboť obě tabule mají číslo 6, třebaže nejde o tutéž zastávku

značka naučné stezky

Kubelbeckova pila č.e. 23

Vodní pila na Studeném, též Srnském či Lučním (Wiesenbach) potoce bezprostředně pod jeho křížením s kanálem. Křížení je opatřeno regulačním stavidlem, jímž bylo ovlivňováno množství vody tekoucí kanálem, respektive pro pohon pily (a níže položeného mlýna Lochmühle č.e. 22). Pila vznikla zřejmě až v 1. pol. 20. stol., neboť (na rozdíl od mlýna) ještě na mapách z poč. 20. stol. není vyznačena.

areál Kubleckovy pily

regulační stavidlo kanálu nad Kubleckovou pilou

Zajímavosti:

Ø        Dříve nazýván též Tetovský či Keltenbrunnský kanál, či prostě Schwemmkanal, Plavební kanál.

Ø        Dostatek vody v kanále zajišťovalo osm nádržek, vybudovaných na horním povodí Vydry (Javoří, Rokytka, Roklanská, Novohuťská, Studená, Březník, Ptačí, Černohorská).

Ø        Dřevo se plavilo rychlostí čtyři km za hodinu.

Ø        Vznik kanálu byl příčinou ohromné exploatace šumavských lesů n následujících desetiletích, čehož důsledkem byly v pol. 19. stol. první pokusy o ochranu lesa a regulaci těžby dřeva na Šumavě.

Ø        Dle odhadů bylo kanálem za dobu jeho existence proplaveno kolem čtyř miliónů metrů kubických dřeva.

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

Web:

-     Druidova mystéria - http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/VCHT_KANAL.htm

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vchynicko-tetovský_plavební_kanál

-     Antropowebzin - http://antropologie.zcu.cz/vchynicko-tetovsky-plavebni-kanal-prispevek

-     národní park Šumava, naučná stezka - http://www.npsumava.cz/cz/1129/979/clanek/vchynicko-tetovsky-plavebni-kanal/ (popis zastávek nesedí se současnou realitou)

-     hrady.cz, Rechle - http://www.hrady.cz/index.php?OID=7722

-     hrady.cz, kanál - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1763

-     poutní cesta Via Nova - http://www.poutnicesta-vianova.cz/mista_na_trase.php?D=M&id=9

-     Srní a okolí - http://www.sumava.net/srni/fr.asp?tab=snet&id=134&burl=  

-     Jižní Čechy - http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/tetov.htm

-     Vopinovy stránky - http://www.sumavanet.cz/vopin/vchynice/vchynice.htm

-     Pamětihodnosti - http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/498/info/vchynicko___tetovsky_kanal_technicka_pamatka.html

-     Stará Šumava (historické pohlednice) - http://www.stara-sumava.cz/povydri/vchynice/vchynicegal.htm

-     taggmanager - http://m.taggmanager.cz/cs/737  

Okolí: Srní / Dolní Hrádky / Rokyta / Modrava / Vchynice-Tetov / Schätzův Les / Tříjezerní slať / Kostelní vrch

Šumava / rejstříky

červen 2011, aktualizováno únor 2013