SKALKA

k.ú. Mníšek pod Brdy (Brdská vrchovina / Mníšecko)

Návrší nad Mníškem (553 m n.m.) se známým poutním areálem a železnorudným dolem - součást hlavního hřebene Hřebenů. Zatímco k západu, východu i severu navazuje pozvolně až takřka neznatelně na okolní kopce, k jihu k Mníšku spadá strmými srázy. Tímto směrem také poskytuje jediné výhledy (Mníšek pod Brdy, Psí hory, střední Povltaví). Z Mníšku vede na Skalku naučná stezka.

Poutní areál (nemovitá kulturní památka)

Barokní poutní areál zahrnuje kostel sv. Maří Magdaleny, stojící v dominantní poloze na hraně jižních srázů, nedaleký klášter, severně od kostela na nejvyšším místě areálu stojící poustevna, spojená s kostelem křížovou cestou, a hostinec pro poutníky.

Poutní areál založil majitel mníšeckého panství Servác Ignác Engel z Engelflussu na sklonku 17. stol. po jedné velké morové epidemii, při které zemřela i jeho sestra. Pozemky na stavbu však musel vykoupit od knížete Mansfelda, protože patřili k panství dobříšskému. Tehdy byly dle návrhů architekta Kryštofa Diezenhofera a za účasti významných umělců té doby postaveny kostel, klášter a rekollekční dům (poustevna), určený pro náboženské rozjímání. Klášter byl připraven pro benediktýny, pro nepřízeň v církevních kruzích však nebyl osazen. Až roku 1763 přicházejí na skalku františkáni. V té době také tchyně majitele panství hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic (která zde snad sama nějaký čas žila jako poustevnice) nechává vybudovat 14 kaplí křížové cesty a hospodu pro poutníky. Skalka se postupně stává oblíbeným poutním místem a počátkem 20. stol. i vyhledávaným turistickým cílem. Tehdy přestavěn poutní hostinec na hotel a turistickou ubytovnu. Roku 1925 odešel poslední františkán a Skalku přebrala areál Náboženská matice a po roce 1945 provedla jeho celkovou rekonstrukci. Ovšem v 50. letech dochází vinou nedodržení “ochranného pilíře“ pod areálem při těžbě železné rudy k výrazným poklesům terénu a statickému narušení kostela - je spíše zázrakem, že pokles o více jak jeden metr a posun o 73 cm přežil. (Dle některých zpráv se o likvidaci areálu kvůli těžbě a postavení kostela na jiném místě uvažovalo již n 1. pol. 40. let!) V té době postupně devastovány i ostatní objekty, třebaže těžbou údajně postiženy nijak nebyly. Od roku 1965 intenzivní snahy o záchranu. Kostel rekonstruován v letech 1982-1990, následně i další objekty. Hlavní pouť se odehrává většinou v sobotu před 22.7.

Kostel na elipsovitém půdorysu s hranolovou věžičkou je inspirována kaplí v Aix en Provence nedaleko Marseille, kde Máří Magdaléna dle legend žila. Interiér byl upraven jako jeskyně (dnes zachováno pouze nepatrné torzo). Na výzdobě se podíleli řezbář Jan Bendl či malíř Karel Škréta. Bohatě zdobený portál s andělíčky, nápisovou kartuší a erbem. Ve zdivu byly ponechány stopy vertikálních posunů. Na jižní straně se ke kostelu přimyká hrobka (hranolová stavbička s cibulovitou bání), ve které byli pohřbeni Unwertové a hraběnka Čejková. Náhrobní desky Unwerthů zasazeny v západní stěně kostela. Klášter je nevelká přízemní budova. která byla v 90. letech 20. stol. téměř znovu postavena. Nástropní obraz sv. Máří Magdaleny od Petra Brandla, umístěný v refektáři - asi nejvýznamnější umělecké dílo v areálu Skalky - byl v 50. letech 20. stol. zachráněn před zkázou unikátním přenesením na plátno - dnes umístěn v kostele sv. Václava v Mníšku. U kláštera stojí socha sv. Jana Nepomuského. V poustevně umístěno další hodnotné dílo - socha Piety od Jana Brokoffa, původním umístěním taktéž v klášterním refektáři. Křížová cesta, tvořená 14 výklenkovými kapličkami, vyzdobenými dětskými kresbami, překračuje mělké údolíčko s rybníčkem. Bývalý hostinec s myslivnou, stejně jako nedaleká hájovna, jež je údajně pozůstatkem původního klášterního poplužního dvora, dosud stále v rozvalinách.

                

  

kříž na vyhlídce

Mohutný dřevěný kříž stojí na skále západně od kostela. Při něm pamětní kámen, připomínající mníšeckého rodáka a znalce historie Jana Šťastného (1894 - 1967). Od kříže krásný výhled na Mníšek.

   

Důl Skalka

Bývalý železnorudný důl při jižním úpatí hory. Má 32 pater (dosahuje hloubky 220 m), 16. patro je spojeno s bývalými hrudkovnami v Mníšku 1270 metrů dlouhým tunelem. Spodní patra dolu zatopena, slouží jako zdroj vody pro Mníšek. Nepřístupný. Ve svahu pod kostelíkem údajně patrné propadliny a zabořená ústí štol.

Nejstaršími doklady o těžbě jsou hornické mapy z roku 1746, kdy zde byla jáma Antonína Paduánského - z rozsahu zde zobrazených důlních děl je zřejmé, že těžba zde tou dobou probíhala již dlouho. Současná těžba začala v roce 1824, nejprve povrchově a později i hlubinně štolami. Západní část dolu otevřena štolou Tereza (v hloubce 20 m - doložena již roku 1840), později Novou štolou (též Dědičnou či Odvodňovací - v hloubce 40 m), východní část Bernardovou štolou (v hloubce 30 m). Mezi štolami vyhloubena těžní a větrací jáma Josef. Ruda byla tehdy odvážena do Staré Huti u Dobříše. Roku 1914 koupila důl Živnostenská banka, 1938 pak Pražská železářské společnost, která jej přejmenovala na Důl XIV. Největšího rozmachu dosáhla těžba v 50. letech 20. stol. V 60. letech dokonce po krátkou dobu objemem těžby největším hlubinným rudným dolem v republice. Ruda však nebyla kvalitní, proto byla těžba roku 1966 ukončena. Následně zde ještě dva roky probíhaly pokusy o těžbu křemenců jako přísady pro zpracování hliníku. V současné době důl v držení občanského sdružení Montánní společnost, které uvažuje o vybudování hornického skanzenu.

Zajímavosti:

Ø        Na zdejší hájovně se odehrává román Růženy Svobodové Pokojný dům. Též se zde odehrává děj veršované povídky Václav Živsa od Svatopluka Čecha.

Ø        Vedle Růženy Svobodové a jejího manžela F. X. Svobody jezdila na Skalku i řada dalších významných literátů - Svatopluk Čech, Ignát Herrmann, Jaroslav Vrchlický, Antonín Klášterský, Antonín Sova, Josef Hora, F. X. Šalda, Vladislav Vančura...

Ø        Před vybudováním poutního areálu se vrch údajně nazýval Rochota, což je jméno, které se v prostorů Hřebenů západně od Mníšku vyskytuje poměrně často.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          Jan Čáka: Podbrdskem od městečka k městu (Praha-Litomyšl 2001)

-          Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-          Ladislav Stoidl: Skalka u Mníšku, její památky a dějiny (Praha 1924) - web

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-          Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 3 - Střední Čechy II (Praha 2005)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-          Zdeněk Boháč: Poutní místa v Čechách (Praha 1995)

Web:

-           Wikipedie

-           Hrady.cz

-           Brdy

-           Zámek Mníšek

-           Brdy info

-           Montánní společnost

-           Montánní společnost - jiné stránky

-           Hornictví.info

-           Montanistika

-           Prostor

Okolí: Chlum / Cukrák / Kytín / Vrážky / Letovská skála (Jezírko) / Údolí Moklického potoka / Babka

Podbrdsko / rejstříky

únor 2007