JESTŘEBÍ (Habstein)

k.ú. Jestřebí u České Lípy (Ralská pahorkatina / Českolipsko)

Městečko se zříceninou hradu na okraji močálovité nivy Robečského potoka (259 m n. m.). Dominantou městečka je výrazný pískovcový suk, na němž stával hrad. Zástavba Jestřebí obklopuje hradní skálu fakticky ze všech stran, jádro s náměstím však leží na jejím jihovýchodním úbočí. Ve svahu mezi náměstím a hradem hřbitov se zvonicí, která je pozůstatkem staršího kostela; mladší kostel sv. Ondřeje (zatím nezpracován) leží na opačném konci městečka, na samém jižním okraji zástavby. V Jestřebí zachována řada přízemních i patrových roubených stavení i mladších klasicistních zděných statků z 19. stol. (zejména v prostoru náměstí). Mlýn na Robečském (Mlýnském) potoce leží severovýchodně od obce, na okraji zástavby sousedního Provodína.

Nejstarší historie Jestřebí velmi nejasná. V predikátu Ronovců se objevuje Jestřebí poprvé na sklonku 13. stol. Po celé 14. stol. však poté mizí a znovu se objevuje až od počátku 15. stol. Vzniku hradu na skále nad městečkem počátkem 15. stol. odpovídají i archeologické nálezy. Soudí se proto, že Jestřebí zmiňované třikrát okolo roku 1300 leželo někde jinde; někdy bývá lokalizováno na nedaleký Konvalinkový vrch (to však nevysvětluje onu stoletou pauzu – pokud mezi „starým″ a „novým″ Jestřebím nebyla nějaká návaznost, proč nový hrad převzal jméno svého dávného, zřejmě jen krátce trvajícího předchůdce?), jindy se soudí, že toto starší Jestřebí mohlo být na Náchodsku, kam v té souvislosti zmiňovaný Půta tou dobou přesídlil a kde je později zmiňováno jakési Jestřebí v souvislosti s uvězněním dvou lapků Hynkem z Dubé, sezením na Náchodě, tedy že s tímto nemá vůbec nic společného (dnes však není na Náchodsku žádný hrad toho jména znám). Stejně nejasné jsou i počátky městečka. Za předchůdce Jestřebí je běžně považováno městečku Krušina, které je jako farní ves prvně zmiňováno roku 1352, 1405 již bezpečně jako městečko. V 15. stol. je však Krušina opakovaně uváděna v predikátech souběžně s Jestřebím, a to v roce 1417 dokonce společně (Jindřich Berka „z Jestřebí na Krušině″), z čehož lze usuzovat, že v Krušině bylo nějaké jiné sídlo, než hrad Jestřebí a  že Krušina tedy stávala někde jinde, než dnešní Jestřebí. V té souvislosti je již do dob Augusta Sedláčka často zmiňována poloha „Pustý kostel″ v močálech při Novozámeckém rybníku cca 2,5 km severozápadně od Jestřebí, kam však současní badatelé častěji lokalizují zaniklou ves Mnichovice. 1446 jsou v kupní smlouvě mezi Čeňkem Berkou z Dubé a Janem Smiřickým vedle sebe výslovně uvedeny hrad Jestřebí a městečko Krušina, o městečku či vsi Jestřebí ani slovo; obdobně ještě 1460. Roku 1480 je jméno Jestřebí již jednoznačně vztaženo ke vsi, v té době se však zároveň ztrácí pojmenování Krušina a je uváděno podací právo ke kostelu „v Jestřebí″. Z toho by naopak bylo možné usuzovat, že Krušina bylo původní jméno vsi pod hradní skálou, které později převzalo jméno hradu. Za zmínku ještě stojí, že v žádných dochovaných písemnostech není nikde zmínky o „Staré″ a „Nové″ Krušině, jak bývá v případě přesunu města na strategicky či vzhledem k přírodním podmínkám výhodnější polohu minimálně po krátký čas zvykem. Zdá se tedy, že buď jde skutečně o jedno a téže městečko, a nebo že Jestřebí nebylo v té době vnímáno jako „nová″ Krušina, ale jako naprosto nezávislá lokace a zánik Krušiny zhruba v téže době je pouhou náhodou. Pokud by dnešní Jestřebí bylo skutečně středověkou Krušinou, pak se ovšem otvírá otázka, kde stál krušinský kostel? Kdy zanikl a proč byl v první polovině 16. stol. staven nový? Zatím v Jestřebí žádné stopy po kostele a hřbitově z 14. stol. nebyly nalezeny. Mimochodem, jméno Krušina je pro Jestřebí ojediněle používáno i v 19. stol.; zda jde o jakousi tradici, či omyl tehdejšího vlastivědného bádání, těžko říct.

Městečkem je Jestřebí prvně nazýváno až roku 1546, je však pravděpodobné, že jako podhradní městečko bylo již založeno (nejde-li tedy o středověkou Krušinu), nevylučuje se dokonce ani možnost jeho jednoduchého opevnění v návaznosti na opevnění hradu. Jestřebí bylo poměrně velké sídlo; před třicetiletou válkou mělo 50 domů. Po válce, v níž bylo z poloviny zničeno, postupně dosáhlo zhruba stovky domů (1. pol. 18. stol.) a poté se jeho růst zastavil, na čemž nic nezměnil ani vznik důležité křižovatky císařských silnic. Městečko decimovali časté požáry. Po 2. světové válce došlo v souvislosti s odsunem původního německého obyvatelstva ke zboření 42 domů, celkovou urbanistickou strukturu městečko to však nějak citelně neporušilo.

znak městyse, udělený na žádost Michala z Kounic Josefem II při příležitosti jeho návštěvy Jestřebí roku 1778; znamení stříbrného leknínového listu vychází z rodového znaku Kouniců

  

roubená usedlost č.p. 13 (nemovitá kulturní památka) na původní křižovatce císařských silnic, doložená již roku 1678, v dnešní podobě zřejmě z konce 18. stol.; dnes restaurace Na rychtě (www.hostinecnarychte.cz)

 

patrový roubený dům č.p. 100 (nemovitá kulturní památka) na jihozápadním úpatí hradního vrchu

hrad (nemovitá kulturní památka)

Nevelké, romanticky upravené zbytky hradu na výrazném suku turonských pískovců, tyčící se cca 50 m nad okolní terén (vrchol 319 m n. m.). Současná podoba skály je pouhým torzem její původní podoby. Má dvě výškové úrovně – nižší skalní plošina vystupuje 14 m nad násypový kužel u paty skály a je dnes dochovaná pouze na jihovýchodní straně vyšší skály, byť původně ji obklopovala ze všech stran. Vyšší plošina je ještě o deset metrů vyšší. Obě plošiny byly obehnány kamenným cimbuřím, dnes nedochovaným. Vlastní jádro hradu bylo zřejmě na dnes nepřístupné horní plošině, kde údajně dochovány stopy dvou zahloubených objektů. Nižší plošina měla spíše hospodářské funkce. Původní přístup na hrad byl zřejmě pomocí nějaké vertikální dřevěné konstrukce do skalní místnosti, jejíž torzo dosud zachováno ve výši 6 m nad terénem na východní straně vyšší skály, a dále po ve skále vytesaném schodišti. Dnešní přístup na dolní plošinu je výsledkem romantických úprav; schodiště je vestavěno do šachty středověké studny. V horní části šachty dosud dobře patrný vytesaný prostor pro šlapací kolo rumpálu o průměru 10 m. Hospodářské objekty se předpokládají i při patě skály, zde je však již situace natolik změněna, že je v podstatě „nečitelná″. Součástí vnějšího opevnění hradu byla pravděpodobně i dnešní zvonice na úbočí vrchu.

Hrad byl založen zřejmě počátkem 15. stol., čemuž nasvědčují písemné zprávy (pomineme-li výše uvedené sporné zmínky z přelomu 13. a 14. stol.) i archeologické nálezy. Zakladateli byli jistě Berkové z Dubé, kteří hrad drželi do roku 1445. Poté drželi hrad Smiřičtí, 1481 jej získali Vartenberkové, kteří jej po roce 1505 připojili k Rybnovu (a spolu s ním záhy k novozámeckému panství). Roku 1546 je již hrad uváděn jako pustý. Do podoby hradu silně zasáhla těžba pískovce na úpatí hradní skály v 18. stol. Část skály se zbytky hradu byla zničena přímo těžbou, mnohem větší však sesuvy způsobenými narušením statiky skalního suku. Několik rozsáhlých sesuvů proběhlo během 19. a 1. pol. 20. stol. Při zatím posledním velkém sesuvu v roce 2009 spadla podstatná část vyšší hradní skály včetně dochovaného zbytku cimbuří, tvořících do té doby typickou siluetu hradu. K romantickému zpřístupnění hradu došlo roku 1840.

Nižší hradní plošina, ze která se otvírá nádherný výhled (městečko, vrchy v okolí Máchova jezera, Bezděz, Provodínské kameny, Novozámecký rybník s rozsáhlými přilehlými rákosinami) je volně přístupná.

plán hradu – stav před zřícením části vyšší skály v roce  (ad Skalní hrady zemí Koruny České)

podoba hradu počátkem 19. stol. na kresbě A. V. Pařízka (www.jestrebi.eu)

podoba hradu před posledním velkým řícením v roce 2009, tedy ještě s dnes již neexistujícím typickým cimbuřím na okraji vyšší hradní plošiny (hrady.dejiny.cz)

celkový pohled na hradní skálu od jihovýchodu

 

romantický vstup do hradu s pozůstatky „původního″ schodiště

 

prostor pro šlapací rumpálové kolo

 

výhled na městečko z prostoru rumpálového kola

 

ve skále tesaný průchod mezi komorou rumpálového kola a nižší hradní plošinou, toho času osazený novými schody

středověké zdivo na jihovýchodním okraji nižší plošiny, pod ním vyhlídková terasa v komoře rumpálového kola

nižší plošina hradu s pohledem k hradnímu jádru

torzo skalní místnosti ve stěně vyšší skály, původně zřejmě součást přístupu na hrad

 

pata hradní skály

 

ojedinělá trámová lůžka při patě hradní skály – pozůstatek hospodářského zázemí?

schůdky při patě hradní skály, zjevně součást romantických či pozdějších úprav

výhled z hradu k severozápadu, na Novozámecký rybník s rozlehlými rákosinami a vrch Kozel v pozadí

výhled z hradu k severovýchodu, na tzv. Provodínské kameny – Michlův vrch, Lysou skálu, Štrausův vrch a Dlouhý vrch; v popředí provodínské pískovny a silo u železniční zastávky Jestřebí

výhled k jihovýchodu, na městečko Jestřebí, tzv. Jestřebské slatiny se Slunečním Dvorem (vlevo) a vrchy v okolí Máchova Jezera – Malý Borný, Borný, Šroubený, Slatinné vrchy a Bezdězy

zvonice (nemovitá kulturní památka)

Hranolová dvoupatrová zvonice s hřbitovní kaplí Vzkříšení Páně v přízemí stojí na hřbitově ve svahu mezi náměstím a hradem. Zvonice je pozůstatkem zaniklého kostela, postaveného roku 1523 (zda na místě staršího není jasné; pokud by mělo jít o původní kostel městečka Krušiny, jak se někdy spekuluje, pak je otázkou, proč by byl tento kostel, existující ještě před výstavbou hradu, stavěn nad městečkem a ne přímo v něm). Z portálu v patře a úzkých štěrbinových okének se usuzuje, že věž by mohla být starší než kostel; mohlo by jít původně o součást vnějšího opevnění hradu, ke které byl kostel později (po opuštění hradu) přistavěn. Některé materiály však naopak uvádějí, že věž byla dostavěna až dodatečně, roku 1572. Kostel vyhořel roku 1768, poté byl zbořen a zachována pouze věž, upravená přístavbou druhého (hrázděného, z venku však omítlého) patra na zvonici. Existují i úvahy (vycházející z rozboru prostorových poměrů okolí), že věž nebyla nikdy přímou součástí kostela, vždy stála bokem.

  

zvonice

hřbitov (nemovitá kulturní památka)

Hřbitov se rozkládá na svahu mezi městečkem a hradem. Kromě zvonice, výklenkových kapliček a Breinerova sloupu na něm lze nalézt i řadu dochovaných empírových náhrobků z 19. stol. Někde by zde měl být i společný hrob vojáků Rudé armády, padlých zde na konci 2. světové války.

výklenkové kapličky s reliéfy sedmi bolestí Panny Marie při horní zdi hřbitova;větší kaple uprostřed bývala „Lurdskou jeskyní″ se sochou Panny Marie

pískovcový sloup uprostřed hřbitova z roku 1826, postavený nákladem rodiny Breierovy; původně se železným křížem

náměstí

Prostor nepravidelného tvaru při úpatí hradního vrchu, v severní části městečka. Dům v severozápadním rohu je zřejmě pozdější (byť v 1. pol. 19. stol. již existoval), původně náměstí tvořil pravděpodobně poměrně pravidelný lichoběžníkový prostor. Náměstí je obklopeno především zděnou patrovou zástavbou z 19. stol. V domě mezi vyhořením kostela na úpatí hradního vrchu a postavením nového kostela sv. Ondřeje stál prý na náměstí provizorní dřevěný svatostánek. Soudí se, že pokud by skutečně stála středověká Krušina v těchto místech, že by v prostoru náměstí mohl stát i tehdejší kostel; žádné důkazy pro toto tvrzení však neexistují.

 

výklenková kaple z roku 1796 v severozápadní části náměstí (nemovitá kulturní památka)

dnes již neexistující hostinec v severozápadní části náměstí; místo něj stojí novostavba patrná na předchozích snímcích (www.hrady.cz)

 

zděný patrový dům č.p. 18 z 19. stol. s reliéfem Zmrtvýchvstání na štítě (nemovitá kulturní památka)

východní část náměstí; vlevo dva klasicistní domy č.p. 50 a 51

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nepočítáme-li dvě zmínky z let 1405 a 1410, jejichž ztotožnění s tímto Jestřebím je sporné (jméno Štěpán se u severočeských Ronovců nikdy nevyskytovalo; ledaže by šlo o purkrabího, nikoli vlastníka), pak se německá verze jména Habstein či Habichstein začíná používat až od pol. 17. stol.

Ø        Šibeniční vrch jihozápadně od městečka je dokladem hrdelního práva, které jinak není nikde zmiňováno.

Ø        12. 10. 1778 na hradě pobýval císař Josef II., když kontroloval opevňovací práce v okolí.

Ø        Pod skálou na západní straně byla údajně za prusko-rakouských válek umístěna baterie kanónů, znova snad 1813 jako součást opevněné linie Jablonné – Ploužnice – Holany.

Ø        V minulosti zde výroba rákosového zboží.

Ø        V 19. a ještě poř. 20. stol. vyhlášené dobytčí trhy.

Literatura:

-     František Gabriel, Jaroslav Panáček: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství - Castellologica bohemica 2-4 (Praha 1991, 1993, 1994)

-     František Gabriel, Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa (Praha 2000)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-     Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny České (Praha 2004)

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     Jestřebí – viz http://www.jestrebi.eu/attachments/article/93/Publikace%20o%20Jest%C5%99eb%C3%AD.pdf

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.jestrebi.eu

-     neoficiální stránky obce - http://www.jestrebi.com

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jestřebí_(okresČeská_Lípa)

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=167

-     hrady - http://hrady.dejiny.cz/jestrebi/index.htm  

-     hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - http://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_jestrebi.htm

-     o hradech - http://www.ohradech.eu/jestrebi.html

-     historické fotografie na Deutschböhmen.de - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Habstein

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

únor 2011