KŘÍŽKY (Bei den drei Kreuzen)

k k.ú. Prameny (Slavkovský les / Mariánskolázeňsko)

Skalnatý nezalesněný vrch v centrální části Slavkovského lesa (817 m n. m.), oficiálně se jmenující U tří křížů (doslovný překlad původního německého jména), všeobecně však známý pod jménem Křížky. Jméno dostal podle tří křížů na vrcholové skále, tvořících významnou dominantu. Vrcholové partie pokrývají unikátní vřesoviště s vzácnou flórou hadcových stanovišť (k nejcennějším rostlinám patří endemický rožec kuřičkolistý, brzo zjara upoutají velké porosty vřesovce pleťového, z dalších možno uvést např. zimostrázek nízký či vratičku menší, zvláštností je zakrslá forma jalovce obecného; ve štěrbinách skal rostou kapradiny sleziník hadcový a sleziník nepravý) a s tím související entomofaunou (mimo jiné saranče Psophus stridulus či vzácné druhy motýlů). Na západním úbočí se pak rozkládají neméně cenné rozlehlé vlhké louky.

Celá vrcholová část je vyhlášená jako národní přírodní památka (4 ha, chráněno od roku 1962) a je pro veřejnost uzavřena. Mimo značené cesty, u silnice mezi vrcholovou částí a Upolínovou loukou začíná (v tomto úseku nijak neznačená) naučná stezka Mnichovské hadce, vybudovaná v roce 2008 místní organizací Českého svazu ochránců přírody Kladská.

Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Upolínová louka – Křížky (zahrnujících kromě vlastních Křížků a Upolínové louky i Pluhův bor, údolí potoka Kyselka atd).

 

Křížky (březen 2007)

 

porosty vřesovce pleťového (březen 2007)

hadcové skály (březen 2007)

 

výhled z Křížků k jihozápadu na nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa a k jihovýchodu k Mnichovu (září 2009)

zastávka naučné stezky Mnichovské hadce (září 2009)

kříže

Tři kříže v dominantní poloze; původně všechny tři kamenné, dnes jeden nahrazen dřevěným na původním kamenném soklu. Kříže postaveny roku 1849 společně občany nedalekého městečka Prameny; možná však měly staršího předchůdce, neboť nějaký kříž na tomto místě je malován již v katastrální mapě datované do roku 1841. Kříže byly často, především povětrnostními vlivy, poškozovány. V 60. letech spadl pravý kříž, až po delší době nahrazen dnešním křížem dřevěným.

 

tři kříže (září 2009)

tři kříže zezadu (březen 2007)

levý kříž, kdysi několikrát přeražený, s dochovaným nápisem na soklu (září 2009)

prostřední kříž (březen 2007)

levý dřevěný kříž v původním soklu (září 2009)

Upolínová louka

Komplex podmáčených a rašelinných luk na západním až jihozápadním úbočí Křížků, sklánějící se k jihu až k Dlouhé stoce západně od Vřesovce. Od vrcholové části Křížků odělená silnicí Prameny – Nová Ves. Jedny z nejzachovalejších luk typických pro centrální část Slavkovského lesa. Kromě upolínů, které daly lokalitě jméno, zde např. výskyt velmi vzácné vrby borůvkovité (výskyt uváděn na malém rašeliništi při severním okraji lokality; objevena zde roku 1990, předtím považována za v Čechách vyhynulou), vachty trojlisté, kosatce sibiřského, ostřice stinné, prstnatce listenatého, korálice trojklané, všivce ladního či masožravé tučnice obecné. Na jednom z pramenišť, který má slatinný charakter, výskyt tolije bahenní či vzácného mechu vlasolistce vlhkomilného. Z hmyzu je zde hojný jinak ohrožený žluťásek borůvkový a další rašelinné druhy motýlů, z ptáků zde mimo jiné hnízdí chřástal polní a pravidelně se zde vyskytuje tetřívek obecný. Národní přírodní památka má rozlohu 17,77 ha. Od silnice vede do nitra louky krátký povalový chodník, ukončený vyhlídkovou plošinou.

 

Upolínová louka (březen 2007)

 

povalový chodník, vybudovaný v roce 2006 (březen 2007)

Zajímavosti:

Ø        Pověst praví, že kříže postavili jako poděkování za své uzdravení tři bratři. Tato legenda nemá historické opodstatnění a je pravděpodobně až výtvorem nových obyvatel ve 2. pol. 20. stol. (původní obyvatelé ji neznali). Minimálně jeden z křížů však skutečně s uzdravením souvisí, jak dokládá dodnes dochovaný nápis na jeho soklu (v překladu „Ke  slávě Boha, který lázeňskou  léčbou společně se čtrnácti  pomocníky v nouzi pomohli k  uzdravení, opakujeme Děkujeme ti Bože. Hans a Anna Hahnovi ze  Sangerbergu  1849″).

Ø        Jinou zcela smyšlenou legendou je, že pod kříži býval hřbitov.

Ø        Kříže se dnes zdají být velmi nápadným krajinným prvkem, v minulosti však bylo různých křížů a božích muk v okolí Pramenů velké množství, často právě i takto na vrcholcích různých skalek.

Ø        Naučná ministezka od silnice na vrchol, dlouhá cca 100 m, byla vybudována 1979, zrušena 2001 z důvodu údajné devastace lokality přílišným turistickým ruchem. V terénu dosud patrné její stopy.

Ø        V řadě materiálů se lze dočíst, že rožec kuřičkolistý (čili hadcový) neroste nikde jinde na světě než právě na Křížkách. Není to pravda, tato květina (popsaná poprvé botanikem F. I. Tauschem v roce 1828) je endemitem hadcového masivu Slavkovského lesa, vyskytuje se tedy i na dalších hadcových lokalitách v okolí (na Dominově skalce, Pluhově boru, Planém vrchu či Vlčku), Křížky dokonce nejsou ani její nejbohatší lokalitou (těmi jsou dle posledních průzkumů Vlček a Pluhův bor).

Literatura:

-     Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

-     Jan Čeřovský: Učebny pod širým nebem (Praha 1982)

Web:

-     Slavkovský les - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/tri-krize-prameny/

-     Ústřední seznam ochrany přírody, Křížky - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=198

-     Ústřední seznam ochrany přírody, Upolínová louka - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1261 

-     Geologické lokality - http://lokality.geology.cz/355

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Křížky_(národní_přrodní_památka)

-     Wikipedie, Upolínová louka - http://cs.wikipedia.org/wiki/Upolínová_louka_pod_Křížky

-     Krušnohorsky myslet... - http://www.krusnohorsky.cz/2011/03/14/narodni-prirodni-pamatka-upolinova-louka-pod-krizky/

-     Naturfoto - http://www.naturfoto.cz/npp-krizky-fotografie-13416.html

-     Ochrana přírody a krajiny, Křížky - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPP_krizky_cz

-     Ochrana přírody a krajiny, Upolínová louka - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPP_upolinova_louka_pod_krizky_cz

-     Turistický portál Karlovarského kraje, Křížky - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/Trikrizky.aspx

-     Turistický portál Karlovarského kraje, Upolínová louka - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/Upolinovalouka.aspx   

Okolí: Novoveská kyselka / Pluhův bor / Vřesovec

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

aktualizace září 2009