NPR KARLŠTEJN

k.ú. Budňany, Hlásná Třebáň, Mořina, Bubovice, Srbsko u Karlštejna, Hostim u Berouna, Svatý Jan pod Skalou (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Rozsáhlé chráněné území v nejsevernější části CHKO Český kras, v okolí Karlštejna, Srbska, Bubovic, Hostimi a Svatého Jana pod Skalou. Patří k přírodně nejcennějším územím v Čechách. Najdeme v ní stovky vzácných druhů rostlin a živočichů, unikátní geologické útvary i celou škálu zachovaných „krasových″ biotopů (skalní stepi, lesostepi, listnaté lesy, společenstva skal a sutí, hlinité a písčité svahy, jeskyně). Zahrnuje mimo jiné vrchy Plešivec, Haknová, Haknovec, Bučina, Kněží hora, Javorka, Prostřední hora, Skalka, Dřínová hora, Velká hora, Mokrá hora, západní část Paní hory, Doutnáč, Boubová, Vysoká stráň, Třesina či Herinky, části údolí Budňanského potoka, Bubovického potok a Kačáku či skalní defilé nad pravým břehem Berounky od Budňanské skály přes okolí Petzoldův lom, skály Na Bříči a lom Alkazar až po Šanův kout.

První ucelený doložitelný dokument, navrhující ochranu přírodních lokalit v okolí Karlštejna, byl sepsán již v roce 1919. Navrhoval tehdy zřízení „přírodního (národního) parku Karlštýnského″ na ploše 751 ha. Snahy o ochranu jsou však starší, neb, jak tento dokument upozorňuje, „již za bývalého Rakouska naléhali četní botanikové na to, aby aspoň některé partie okolí Karlovotýnského vládou byly vzaty v ochranu″. První ochrana zde byla vyhlášena až roku 1937. Tehdejší rezervaci tvořily plochy úplně chráněné o výměře 80,5 ha (Velká hora, Haknová, Haknovec) a plochy pouze částečně chráněné o výměře 153 ha (Javorka, Na Vrších, Skalka a U Královské studánky). Státní přírodní rezervace Karlštejn zhruba v dnešním rozsahu byla vyhlášena roku 1955. Někdy později (pravděpodobně až po roku 2000) došlo zřejmě k drobným úpravám hranic rezervace (zejména vyčlenění intravilánu obce Svatý Jan, který je ve vyhlašovacím dokumentu zakreslen jako součást rezervace), nepovedlo se mi však zjistit kdy a jakým dokumentem. Nejasnosti jsou v průběhu hranic rezervace i na dalších místech (např. na hradišti V kozle, na vrchu Chlum, v nejsevernější části rezervace u Sedlce či nad budňanským kostelem), kde hranice zakreslená v mapovém serveru Ústředního seznamu ochrany přírody se liší od zákresů v mapových přílohách platného plánu péče. Dnes je výměra rezervace uváděna 1556,2 ha.

NPR Karlštejn je součástí evropsky významné lokality Karlštejn - Koda (vyhlášena 2005). Hranice levobřežní části EVL se však s hranicemi NPR nekryjí (EVL zahrnuje větší prostor, např. též návrší Čihadla, Čeřinka…, údolí Budňanského potoka pod Mořinou či údolí Kačáku již od Jánské).

rozsah NPR Karlštejn (červenohnědě) a EVL Karlštejn-Koda (fialový obrys) dle mapového serveru Ústředního seznamu ochrany přírody (drusop.nature.cz)

naučné stezky

Přírodní rezervací vedou v současné době dvě naučné stezky – Svatojánský okruh a Srdcem Českého krasu. Krom toho zde lze najít informační tabule dalších projektů -  Geologická naučná stezka (soubor informačních panelů nepropojených navzdory označení „stezka″ žádnou trasou), Po stopách českých králů (naučná cyklostezka, procházející po okraji území podél Berounky) či Vodácká naučná stezka Berounka (jedno zastavení na okraji rezervace, v lomu Alkazar).

Svatojánský okruh je dlouhý 4 km, má 10 zastavení plus úvodní panel a vede ze Svatého Jana pod Skalou přes návrší U kříže, lom Paraple a údolí Propadlých vod zpět do Svatého Jana. Stezka byla vybudována již v polovině 80. let 20. stol., její současná podoba, jejímž autorem je Společnost pro rozvoj Českého krasu, o.s., pochází z roku 2005.

Naučnou stezku Srdcem Českého krasu vybudoval roku 2020 Český svaz ochránců přírody. Měří 9 km. Vede ze Srbska údolím Břesnice a kolem Bubovických vodopádů pod Doutnáč, po jeho úbočí k bývalé hájovně Boubová, přes hřeben Vysoké stráně na rozcestí nad Propadlými vodami (kde se potkává se Svatojánským okruhem), starými úvozy pod Třesinou sestupuje do Hostimi a Kozelskou roklí k soutoku Kačáku s Berounkou, kde končí. Má 18 „řadových″ informačních tabulí (+ tři téměř totožné úvodní), některé jsou doplněny i interaktivními prvky či třírozměrnými exponáty. Součástí stezky jsou i dvě tematické lavičky, vytvořené řezbářem Janem Viktorou – „mločí″ u Kubrychtovy boudy a „trilobití″ v Kozelské rokli.

Naučná stezka Srdcem Českého krasu nahradila starší naučnou stezku SPR (NPR) Karlštejn, vybudovanou správou CHKO již roku 1989. Tato stezka měla dvě větve - okružní část byla zhruba shodná se stezkou dnešní, jen vedla přes Svatý Jan pod Skalou a od soutoku Kačáku s Berounkou se vracela pod skalami Na bříči do Srbska (tato cesta je dnes oficiálně uzavřena, proto současná stezka není okružní), druhá větev vedla z Karlštejna kolem Dubu sedmi bratří a Královské studánky, k okruhu se připojovala u Kubrychtovy boudy. V místech překryvu staré a nové stezky jsou původní informační tabule s originálními pérovkami rostlin, živočichů i geologických útvarů od výtvarníka Dalibora Němce z větší části dochovány na rubové straně těch současných. V terénu lze dosud najít i původní informační tabule v úsecích, kde se stezky nepřekrývají.

plánek NS Svatojánský okruh (z infotabule): 1 – akumulace sladkovodních vápenců, 2 – suťové lesy, 3 – světlé teplomilné doubravy, 4 – suchomilná travinná společenstva, 5 – skalní step U kříže, 6 – společenstva v lomu Paraple, 7 – galerie v krajině, 8 – avifauna u jeskyně Arnika, 9 – vápencová bučina (poloha na plánku špatně, ve skutečnosti leží jižněji, v místě, kde se trasa láme k západu), 10 – údolí Propadlých vod

plánek NS Srdcem Českého krasu (z infotabule): 1 – naši sousedé, 2 – proměny jednoho lesa, 3 – život v jeskyních, 4 – louky potřebují naši péči, 5 – vodopády bez vody, 6 – proč tu nikdo neuklidí?, 7 – nechat přírodu přírodě, 8 – jak hospodařili naši předci, 9 – není jeřáb jako jeřáb, 10 – tajemství lesa, 11 – vítejte v bučině!, 12 – tlapky a kopyta, 13 – ve stopách našich předků, 14 – extrémisté přírody, 15 – ves ve stínu skal, 16 – pod vodou i kolem vody, 17 – otevřená kniha dějin Země, 18 – lomy mění krajinu

plánek již zrušené NS Národní přírodní rezervací Karlštejn

Literatura:

-          Národní park Karlštýnský? – Krása našeho domova jaro 2013 – viz http://www.csop.cz/docs/up/knd_2013_jaro.pdf

-          Plán péče o národní přírodní rezervaci Karlštejn na období 2017 – 2025 – viz https://ceskykras.ochranaprirody.cz/res/archive/365/055012.pdf

-          Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněné území ČR 1 – Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-           oficiální stránky CHKO Český kras - https://ceskykras.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/chranena-uzemi/npr-karlstejn/

-           CHKO Český kras; naučné stezky - https://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/   

Podbrdsko / rejstříky